Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.272.3.2019 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z wykonaniem kompleksowej digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego Powiatu Buskiego

2019-04-15

Przedmiotem zamówienia jest „Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z wykonaniem kompleksowej digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego Powiatu Buskiego”

a)   Niniejsze przedsięwzięcie jest częścią Projektu „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (dalej w skrócie „RPO”) na lata 2014-2020, oś Priorytetowa VII „Sprawne usługi publiczne” Działanie 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”. Mając na uwadze powyższe Wykonawca musi realizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych w wytycznych i dokumentach programowych RPO, zapewniając tym samym należytą jakość produktów i terminowość ich wykonania.

b)   Podstawowym celem Zamówienia jest monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac, związanych z wykonaniem digitalizacji dokumentacji analogowej PZGiK, celem zasilenia baz danych systemu służącego do prowadzenia PZGiK, co pozwoli na świadczenia e-usług publicznych informacji przestrzennej na wysokim poziomie dojrzałości oraz sprawną realizację kolejnych zadań przewidzianych w Projekcie.

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.272.3.2019 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z wykonaniem kompleksowej digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego Powiatu Buskiego

Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod część drogi powiatowej nr 0101T pn. „Podlasek – Suchowola – Wójcza” w obrębach: Suchowola oraz Szklanów gm. Stopnica

2019-04-08

Busko -  Zdrój, dnia 8 kwietnia 2019 roku

 Znak: GKN. 6641.3.5.1.2019 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod część drogi powiatowej nr 0101T pn. „Podlasek – Suchowola – Wójcza” w obrębach: Suchowola oraz  Szklanów gm. Stopnica.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji geodezyjno - prawnej,   do celów regulacji stanu prawnego zajętości pasa drogowego drogi powiatowej nr 0101T na długości ok. 1,0 km obrębach Suchowola oraz  Szklanów .

W obrębie Suchowola na długości ok. 0,7 km - od granicy obrębu Mariampol do skrzyżowania z drogą gminną (nr działki 333).

W obrębie Szklanów na długości ok. 0,3 km - od granicy obrębu Topola do skrzyżowania z drogą gminną (nr działki 183).

Droga ta oznaczona jest  w ewidencji gruntów obrębu Suchowola nr 336 natomiast w obrębie Szklanów nr 182.

Czytaj więcej o: Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod część drogi powiatowej nr 0101T pn. „Podlasek – Suchowola – Wójcza” w obrębach: Suchowola oraz Szklanów gm. Stopnica

Zapytanie cenowe "Rozbudowa budynku administracji publicznej o klatkę schodową wraz z dźwigiem osobowym przy ul. Kopernika 2 w Busku-Zdroju, działka Nr 199/1"

2019-04-03

Powiat Buski zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie dokumentacji projektowej, szczegóły w załącznikach.

Ofertę, na załączonym wzorze, należy złożyć

1) w zamkniętej kopercie na biuro obsługi interesanta Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju 28-100 Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 15. Kopertę należy opisać w następujący sposób:

„Zapytanie cenowe znak IP.272.1.3.2019”

2) w formie skanu na adres email starostwo@powiat.busko.pl W treści wiadomości należy napisać

„Zapytanie cenowe znak IP.272.1.3.2019”

Oferty należy złożyć do: 08.04.2019, do godz. 12:00. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie : Tadeusz Sempioł, Kierownik Referatu Inwestycji i Promocji Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju; Tel. 41-370-50-28; tadeusz.sempiol@powiat.busko.pl

Czytaj więcej o: Zapytanie cenowe "Rozbudowa budynku administracji publicznej o klatkę schodową wraz z dźwigiem osobowym przy ul. Kopernika 2 w Busku-Zdroju, działka Nr 199/1"

Zapytanie cenowe "Rozbudowa budynku administracyjno-oświatowego o łącznik przy ul. Armii Krajowej w Busku-Zdroju działka Nr 22/1, 22/3"

2019-03-28

Powiat Buski zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie dokumentacji projektowej, szczegóły w załącznikach.

Ofertę, na załączonym wzorze, należy złożyć

1) w zamkniętej kopercie na biuro obsługi interesanta Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju 28-100 Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 15. Kopertę należy opisać w następujący sposób:

„Oferta na zapytanie cenowe znak IP.272.2.3.2019”

2) w formie skanu na adres email piotr.wozniak@powiat.busko.pl W treści wiadomości należy napisać

„Oferta na zapytanie cenowe znak IP.272.2.3.2019”

Oferty należy złożyć do: 04.04.2019, do godz. 12:00. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie : Piotr Woźniak, Referat Inwestycji i Promocji Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju; Tel. 41-370-50-49; piotr.wozniak@powiat.busko.pl

Czytaj więcej o: Zapytanie cenowe "Rozbudowa budynku administracyjno-oświatowego o łącznik przy ul. Armii Krajowej w Busku-Zdroju działka Nr 22/1, 22/3"

Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod część drogi powiatowej nr 0101T pn. „Podlasek – Suchowola – Wójcza” w obrębach: Suchowola oraz Szklanów gm. Stopnica

2019-03-22

Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod część drogi powiatowej nr 0101T pn. „Podlasek – Suchowola – Wójcza” w obrębach: Suchowola oraz  Szklanów gm. Stopnica.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji geodezyjno - prawnej,   do celów regulacji stanu prawnego zajętości pasa drogowego drogi powiatowej nr 0101T na długości ok. 1,0 km obrębach Suchowola oraz  Szklanów .

W obrębie Suchowola na długości ok. 0,7 km - od granicy obrębu Mariampol do skrzyżowania z drogą gminną (nr działki 333).

W obrębie Szklanów na długości ok. 0,3 km - od granicy obrębu Topola do skrzyżowania z drogą gminną (nr działki 183).

Droga ta oznaczona jest  w ewidencji gruntów obrębu Suchowola nr 336 natomiast w obrębie Szklanów nr 182.

Czytaj więcej o: Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod część drogi powiatowej nr 0101T pn. „Podlasek – Suchowola – Wójcza” w obrębach: Suchowola oraz Szklanów gm. Stopnica

Opracowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej do wydania decyzji o wprowadzeniu zmiany w operacie ewidencji gruntów

2019-03-05

Opracowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej do wydania decyzji o wprowadzeniu zmiany w operacie ewidencji gruntów dotyczącej działkinr 218 położonej w Busku – Zdroju (obręb 11) (zgodnie ze stanem prawnym).

Stan ujawniony w aktualnej ewidencji gruntów zarówno w części kartograficznej jak i opisowej jest niezgodny ze stanem prawnym uwidocznionym w księgach wieczystych.

Działka nr 218 o pow. 0,0414 ha ujawniona w  ewidencji gruntów zawiera w swoich granicach działkę nr 431/3 o pow. 0,0145 ha objętą KW nr KI1B/00054498/7 oraz działkę nr 1 objętą KW nr KI1B/00007571/9.

Działki te są przedmiotem własności  różnych właścicieli.

W ramach zamówienia należy wydzielić z działki oznaczonej w aktualnej ewidencji  nr 218 części odpowiadające działce nr 431/3 o pow. 0,0145 ha objętej KW nr KI1B/00054498/7 oraz działkę nr 1 objętą KW nr KI1B/00007571/9

Opracowanie wykonać należy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego i wydanymi na jego podstawie rozporządzeniami.

Czytaj więcej o: Opracowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej do wydania decyzji o wprowadzeniu zmiany w operacie ewidencji gruntów

Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB

2019-02-25

Opis przedmiotu zamówienia.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-08
Data publikacji:2015-05-08
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:87767