Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przetarg nieograniczony: ZP.272.9.2019 - Roboty modernizacyjne budynek na potrzeby pomieszczeń do celów oświatowych budynku administracyjno-oświatowego przy ul. Armii Krajowej w Busku-Zdroju działka Nr 22/1, 22/3

2019-06-12

Przedmiotem zamówienia są Roboty modernizacyjne budynek na potrzeby pomieszczeń do celów oświatowych budynku administracyjno-oświatowego w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa budynku administracyjno-oświatowego o łącznik przy ul. Armii Krajowej w Busku-Zdroju  działka Nr 22/1, 22/3 oraz roboty modernizacyjne budynek na potrzeby pomieszczeń do celów oświatowych".

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.9.2019 - Roboty modernizacyjne budynek na potrzeby pomieszczeń do celów oświatowych budynku administracyjno-oświatowego przy ul. Armii Krajowej w Busku-Zdroju działka Nr 22/1, 22/3

Przetarg nieograniczony: ZP.272.8.2019 - Adaptacja i modernizacja pomieszczeń internatu ZSTiO w Busku-Zdroju, nr ew. działki 73/11 na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Busku-Zdroju

2019-06-06

Przedmiotem zamówienia jest "Adaptacja i modernizacja pomieszczeń internatu ZSTiO w Busku-Zdroju, nr ew. działki 73/11 na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju oraz Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Busku-Zdroju. W ramach projektu RPSW.09.02.01-26-0089/18 "Dla Dobra Rodziny" - adaptacja i modernizacja pomieszczeń internatu ZSTiO na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Hostelu"

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.8.2019 - Adaptacja i modernizacja pomieszczeń internatu ZSTiO w Busku-Zdroju, nr ew. działki 73/11 na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Busku-Zdroju

Zapytanie ofertowe: GKN.6641.3.8.2019 - Wykonanie podziału działki nr 73/11 położonej w Busku – Zdroju obr. 11 (ul. Bohaterów Warszawy)

2019-06-05

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podziału działki oznaczonej  w ewidencji gruntów numerem 73/11 położonej w Busku – Zdroju obr. 11 (ul. Bohaterów Warszawy) na działki 73/32 i 73/33 zgodnie  z postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój , znak: BUŚ.6724.16.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku.

Projektowana działka nr 73/33 jest zabudowana, zainwestowana i po wydzieleniu zostanie przekazana w trwały zarząd jednostce organizacyjnej powiatu natomiast projektowana działka 73/32 także zabudowana zostanie zagospodarowana wspólnie z działką nr 73/10

Działka nr 73/11stanowi własność Powiatu Buskiego na podstawie KW KI1B/00067344/7.

Granice wydzielonych działek należy zastabilizować trwale.

Opracowanie wykonać należy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego i wydanymi na jego podstawie rozporządzeniami

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe: GKN.6641.3.8.2019 - Wykonanie podziału działki nr 73/11 położonej w Busku – Zdroju obr. 11 (ul. Bohaterów Warszawy)

Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.272.7.2019 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji (..)

2019-05-24

Przedmiotem zamówienia jest „Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT oraz krajowej bazy GESUT”

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.272.7.2019 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji (..)

Przetarg nieograniczony: ZP.272.6.2019 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB(...)

2019-05-22

Przedmiotem zamówienia jest:

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.6.2019 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB(...)

Przetarg nieograniczony: ZP.272.5.2019 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z wykonaniem kompleksowej digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego Powiatu Buskiego

2019-05-15

Przedmiotem zamówienia jest „Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z wykonaniem kompleksowej digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego Powiatu Buskiego”

a)   Niniejsze przedsięwzięcie jest częścią Projektu „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (dalej w skrócie „RPO”) na lata 2014-2020, oś Priorytetowa VII „Sprawne usługi publiczne” Działanie 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”. Mając na uwadze powyższe Wykonawca musi realizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych w wytycznych i dokumentach programowych RPO, zapewniając tym samym należytą jakość produktów i terminowość ich wykonania.

b)   Podstawowym celem Zamówienia jest monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac, związanych z wykonaniem digitalizacji dokumentacji analogowej PZGiK, celem zasilenia baz danych systemu służącego do prowadzenia PZGiK, co pozwoli na świadczenia e-usług publicznych informacji przestrzennej na wysokim poziomie dojrzałości oraz sprawną realizację kolejnych zadań przewidzianych w Projekcie.

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.5.2019 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z wykonaniem kompleksowej digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego Powiatu Buskiego

Ogłoszenie o zamówieniu: OKZT.DPS.1/2019 - Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu i ogrodzenia z wykonaniem aktualizacji map dla DPS w Zborowie

2019-05-10

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie, ul. Pałacowa 4,  28-131 Solec-Zdrój, zaprasza do składania ofert  na realizację zamówienia publicznego, bez obowiązku stosowania ustawy  z dnia 29.01.2004r.   Prawo zamówień publicznych, na wykonanie prac projektowo – kosztorysowych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą:  „Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu i ogrodzenia z wykonaniem aktualizacji map dla DPS w Zborowie”.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: OKZT.DPS.1/2019 - Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu i ogrodzenia z wykonaniem aktualizacji map dla DPS w Zborowie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-08
Data publikacji:2015-05-08
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:92092