Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.1.17.2019 z dnia 12.09.2019

2019-09-16

Znak: GKN.6853.1.17.2019                                                        Busko-Zdrój, dn. 12.09.2019 r.

O G Ł O S Z E N I E
STAROSTY BUSKIEGO
o zamiarze wszczęcia postępowania

Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2018. poz. 2204 ze zm.)

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 13 Parchocin, gmina Nowy Korczyn, oznaczonej jako działka nr 195 o pow. 0.4400 ha, poprzez udzielenie firmie Nexera Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, działającej przez pełnomocnika Pana Marcina Rogackiego, zezwolenia na założenie i przeprowadzenie urządzeń łączności publicznej t.j. projektowanej kanalizacji kablowej 2XHDPE 40/3,7 mm wychodzącej z projektowanej studni kablowej SKR-1 oraz projektowanej rury HDPE 110/6,3.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.1.17.2019 z dnia 12.09.2019

Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.1.18.2019 z dnia 12.09.2019

2019-09-16

Znak: GKN.6853.1.18.2019                                                  Busko-Zdrój, dn. 12.09.2019 r.


O G Ł O S Z E N I E
STAROSTY BUSKIEGO
o zamiarze wszczęcia postępowania


Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2018. poz. 2204 ze zm.)

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 13 Parchocin, gmina Nowy Korczyn, oznaczonej jako działka nr 162 o pow. 0.6000 ha, poprzez udzielenie firmie Nexera Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, działającej przez pełnomocnika Pana Marcina Rogackiego, zezwolenia na założenie i przeprowadzenie urządzeń łączności publicznej t.j. projektowanego kabla linii napowietrznej na projektowanym słupie SŻT.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.1.18.2019 z dnia 12.09.2019

Decyzja GKN.6810.4.14.2019 z dnia 13.09.2019r.

2019-09-16

Znak: GKN. 6810.4.14.2019                                                    Busko- Zdrój, dn. 13.09.2019r.

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29.06.1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. z 2016 r., poz.703) działając z urzędu

o r z e k a m

Uznać działki gruntu położone w miejscowości Błoniec, gm. Busko-Zdrój, oznaczone w ewidencji gruntów numerami 486, 488/1, 488/2, 489, 490, 492, 747, 749/2 o łącznej powierzchni 1,0387 ha, za mienie gromadzkie.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Błoniec oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Busko-Zdrój, Powiatu Buskiego i w prasie lokalnej.

Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6810.4.14.2019 z dnia 13.09.2019r.

Decyzja GKN.6810.4.13.2019 z dnia 13.09.2019r.

2019-09-16

Znak: GKN. 6810.4.13.2019                                                        Busko- Zdrój, dn. 13.09.2019r.

D E C Y Z J A

Na podstawie art.8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29.06.1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. z 2016 r., poz.703) działając z urzędu

o r z e k a m

Uznać działki gruntu położone w miejscowości Nowa Wieś, gm. Busko-Zdrój, oznaczone w ewidencji gruntów numerami 131, 132, 134, 135, 137 o łącznej powierzchni 1,4700 ha, za mienie gromadzkie.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Nowa Wieś oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Busko-Zdrój, Powiatu Buskiego i w prasie lokalnej.

Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6810.4.13.2019 z dnia 13.09.2019r.

Decyzja GKN.6810.4.12.2019 z dnia 13.09.2019r.

2019-09-16

Znak: GKN. 6810.4.12.2019                                                               Busko- Zdrój, dn. 13.09.2019r.

DECYZJA

Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29.06.1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. z 2016 r., poz.703) działając z urzędu

o r z e k a m

Uznać działki gruntu położone w miejscowości Busko-Zdrój: w obrębie 03 oznaczone w ewidencji gruntów numerami 83, 235, 255, 307, 308, 310, 311, 314, 315/8, 315/10, 315/12, 316/2, 317, 319, 323/2 o łącznej powierzchni 2,4376 ha; w obrębie 04 oznaczone w ewidencji gruntów numerami 35, 59, 131, 132/1, 132/2, 133/1, 133/2, 134, 135, 276, 277, 278/2, 280/1, 280/3 o łącznej powierzchni 1,9290 ha; w obrębie 05 oznaczone w ewidencji gruntów numerami 178, 179, 180, 181, 183, 184, 188, 195 o łącznej powierzchni 1,1547 ha, za mienie gromadzkie.

 

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Busko-Zdrój oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Busko-Zdrój, Powiatu Buskiego i w prasie lokalnej.

Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6810.4.12.2019 z dnia 13.09.2019r.

Obwieszczenie GKN.6853.1.9.2019 z dnia 11.09.2019 r.

2019-09-11

Busko-Zdrój, dn. 11.09.2019 r.

Znak: GKN.6853.1.9.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)w związku z art. 113 ust. 6, art. 118 a i art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)

S T A R O S T A   B U S K I
zawiadamia

o wydaniu decyzji znak GKN.6853.1.9.2019 z dnia 10.09.2019 r. ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szczaworyż (obręb 39), gm. Busko-Zdrój, oznaczonej jako działki nr 734, 737 i 921 o łącznej pow. 0,20 ha, posiadającej nieuregulowany stan prawny, poprzez udzielenie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju, zezwolenia na wybudowanie sieci kanalizacyjnej sanitarnej tj. kanału sanitarnego ø200mm i rurociągu tłocznego ø110mm oraz o wydaniu decyzji znak: GKN.6853.1.9a.2019 z dnia 11.09.2019 r. o niezwłocznym zajęciu w/w nieruchomości i nadaniu niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie GKN.6853.1.9.2019 z dnia 11.09.2019 r.

Obwieszczenie GKN.6853.1.8.2019 z dnia 11.09.2019 r.

2019-09-11

Busko-Zdrój, dn. 11.09.2019 r.

Znak: GKN.6853.1.8.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)w związku z art. 113 ust. 6, art. 118 a i art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)

S T A R O S T A   B U S K I

zawiadamia

o wydaniu decyzji znak GKN.6853.1.8.2019 z dnia 10.09.2019 r. ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szczaworyż (obręb 39), gm. Busko-Zdrój, oznaczonej jako działka nr 743 o pow. 0,06 ha, posiadającej nieuregulowany stan prawny, poprzez udzielenie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju, zezwolenia na wybudowanie sieci kanalizacyjnej sanitarnej tj. kanału sanitarnego ø200mm i rurociągu tłocznego ø110mm oraz o wydaniu decyzji znak: GKN.6853.1.8a.2019 z dnia 11.09.2019 r. o niezwłocznym zajęciu w/w nieruchomości i nadaniu niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

 

Czytaj więcej o: Obwieszczenie GKN.6853.1.8.2019 z dnia 11.09.2019 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:38709