Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja Starosty Buskiego GKN.6810.4.45.2016 z dnia 07.05.2019 r.

2019-05-10

Busko-Zdrój, dnia 07.05.2019 r.

Znak:GKN.6810.4.45.2016

INFORMACJA STAROSTY BUSKIEGO

Działając na podstawie art. 8c ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703) Starosta Buski informuje, że w związku z uprawomocnieniem się decyzji Starosty Buskiego znak:GKN.6810.4.45.2016 z dnia 19.03.2019 r., o której mowa w art. 8a ust. 7 ustawy, w celu ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Nowy Korczyn, oznaczonej numerami działek 380, 381, 382, 427, 428, 431, 432, 436 o łącznej pow. 19.41 ha, położonych w miejscowości Nowy Korczyn gm. Nowy Korczyn oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie wyznaczam do dnia 31 maja 2020 r.  termin składania wniosków  przez osoby uprawnione do udziału w tej wspólnocie, o których mowa w art. 6a ustawy tj. osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwo rolne  i nieprzerwalnie przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystały ze Wspólnoty Gruntowej Wsi Nowy Korczyn.

Czytaj więcej o: Informacja Starosty Buskiego GKN.6810.4.45.2016 z dnia 07.05.2019 r.

Decyzja GKN.6810.4.8.2019 z dnia 09.05.2019r.

2019-05-10

Busko- Zdrój, dn. 09.05.2019r.

Znak: GKN. 6810.4.8.2019

D E C Y Z J A

Na podstawie art.8 ust.1 i ust.6 ustawy z dnia 29.06.1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. z 2016 r., poz.703) działając z urzędu

o r z e k a m

Uznać działki gruntu położone w miejscowości Bilczów, gmina Busko-Zdrój, oznaczone w ewidencji gruntów numerami 155, 221, 223, 236, 387, 397, 651, 684, 729, 730, 745, 873, 874, 901, 909, 911, 912, 914, 916, 917, 918/2, 919, 921, 938, 956, 242, 243, 245, 246, 247, 256/2 o łącznej powierzchni 6.7487 ha, za mienie gromadzkie.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej przez okres 14 dni w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Busko-Zdrój i Powiatu Buskiego oraz w prasie lokalnej.

Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6810.4.8.2019 z dnia 09.05.2019r.

Decyzja GKN.6810.4.7.2019 z dnia 07.05.2019 r.

2019-05-09

Busko- Zdrój, dn. 07.05.2019r.

Znak: GKN. 6810.4.7.2019

D E C Y Z J A

Na podstawie art.8 ust.1 i ust.6 ustawy z dnia 29.06.1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. z 2016 r., poz.703) działając z urzędu

o r z e k a m

Uznać działkę gruntu położoną w miejscowości Pacanów, gmina Pacanów, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1985 o powierzchni 0.0500 ha, za mienie gromadzkie.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej przez okres 14 dni w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów oraz w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pacanów i Powiatu Buskiego oraz w prasie lokalnej. 

Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6810.4.7.2019 z dnia 07.05.2019 r.

Zawiadomienie GKN.6810.4.44.2016 z dnia 07.05.2019 r.

2019-05-08

Busko-Zdrój, dnia 07.05.2019 r.

Znak:GKN.6810.4.44.2016

 Z A W I A D O M I E N I E

            Na podstawie  art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), uprzejmie  z a w i a d a m i a m, że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym  w sprawie ustalenia uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Wiślica, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 67, 420, 643, 794/4, 795/5, 796, 875, 897, 913, 914, 915, 959, 960, 1196, 7.875 o łącznej pow. 103,5344 ha, położonych we wsi Wiślica, numerami działek 254/2, 256, 286/4, 477 o łącznej pow. 17,7325 ha położonych we wsi Gorysławice gm. Wiślica,  przygotowany został materiał dowodowy do wydania  stosownej decyzji.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie GKN.6810.4.44.2016 z dnia 07.05.2019 r.

Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.1.4.2019 z dnia 23.04.2019

2019-04-26

Busko-Zdrój, dnia 23.04.2019

Znak: GKN.6853.1.4.2019

O G Ł O S Z E N I E
STAROSTY BUSKIEGO
o zamiarze wszczęcia postępowania

Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 t.j.)

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w obrębie Chałupki, gmina Tuczępy oznaczonych jako działki nr 2.1062 o pow. 0.6900 ha i 2.1072 o pow. 0.1000 ha oraz nieruchomości położonej w obrębie Sieczków, gmina Tuczępy oznaczonej jako działka nr 220 o pow. 0.4700 ha, poprzez udzielenie firmie Nexera Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie działającej przez pełnomocnika Pana Grzegorza Hołowieckiego, zezwolenia na przeprowadzenie doziemnego przyłącza światłowodowego w technologii FTTH, które jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przygotowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.1.4.2019 z dnia 23.04.2019

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania GKN.6853.1.2.2019 z dnia 17.04.2019 r.

2019-04-24

Busko-Zdrój, dn. 17.04.2019 r.

Znak: GKN.6853.1.2.2019

O G Ł O S Z E N I E
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2204 ze zm.)    

STAROSTA BUSKI
zawiadamia,

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o.  z siedzibą w Lublinie – działającej przez swojego pełnomocnika FHU „Hydroland” Józef i Dariusz s. c. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości położonej w Nowym Korczynie, oznaczonej jako działka nr 432, posiadającej nieuregulowany stan prawny, poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia PE dn 40 mm i dn 25 mm o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa, ustanowienie pasa strefy kontrolowanej gazociągu o szerokości 1,0 m oraz ustanowienie pasa szerokości 2 m na czas budowy tj. ok. 1 miesiąca dla wybudowania tej sieci.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania GKN.6853.1.2.2019 z dnia 17.04.2019 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.8.2019 z dnia 12.04.2019 r.

2019-04-15

Busko- Zdrój, dn. 12.04.2019 r.

Znak: GKN. 6810.4.8.2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), zawiadamiam, że z urzędu wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie uznania działek gruntu położonych w miejscowości Bilczów gm. Busko-Zdrój, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 155, 221, 223, 236, 387, 397, 651, 684, 729, 730, 745, 873, 874, 901, 909, 911, 912, 914, 916, 917, 918/2, 919, 921, 938, 956, 242, 243, 245, 246, 247, 256/2 o łącznej pow. 6,7487 ha, za mienie gromadzkie.

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zwraca się z prośbą o podanie do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia poprzez wywieszenie przez okres 14 dni na tablicach ogłoszeń lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób w sołectwie Bilczów oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz opublikowanie na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Ponadto informuję, że przedmiotowe zawiadomienie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego na okres 14 dni oraz zostanie opublikowane w BIP powiatu.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.8.2019 z dnia 12.04.2019 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:36184