Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i wyznaczenia punktów granicznych

2019-01-16

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic oraz wyznaczenia punktów graniczncyh działki nr 5/3 w miejscowości Jarząbki, gm. Gnojno.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i wyznaczenia punktów granicznych

Decyzja GKN.6810.4.10.2018 z dnia 09.01.2019 r.

2019-01-14

Busko- Zdrój, dnia 09.01.2019 r.

Znak: GKN. 6810.4.10.2018

D E C Y Z J A

   Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29.06.1963 r.  o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 703), działając z urzędu

o r z e k a m

            Uznać działki gruntu położone w miejscowości Łagiewniki gm. Busko-Zdrój oznaczone w ewidencji gruntów numerami 775, 788, 789, 790/2, 791, 792, 793, 795, 796, 797/1, 797/2, 798, 799, 802, 804/2, 805, 807, 808, 809, 812, 814/2, 818 o łącznej powierzchni 4.74 ha, za mienie gromadzkie.

 

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Łagiewniki oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój  oraz w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, a także zamieszcza się ją  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Busko-Zdrój i Powiatu Buskiego oraz w prasie lokalnej.

Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6810.4.10.2018 z dnia 09.01.2019 r.

Ogłoszenie Starosty Buskiego GKN.683.3.2017 z dnia 10.01.2019 r.

2019-01-11

Znak: GKN.683.3.2017                Busko-Zdrój, dnia 10.01.2019

 

O G Ł O S Z E N I E

Starosta Buski, działając na podstawie art. 61 § 4, art.  10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j.) oraz art. 8 i art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 t.j.) informuje, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie oraz został zgromadzony materiał dowodowy w tym został sporządzony operat szacunkowy w sprawie ustalenia odszkodowania za część nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w obrębie 11 miasta Busko-Zdrój, oznaczone jako działki o numerach 128 i 239 które po uzyskaniu waloru ostateczności niżej opisanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, będą oznaczone nr 128/1 o pow. 0.0007 ha,  128/2 o pow. 0.0007 ha oraz 239 o pow. 0.0570 ha. 

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Starosty Buskiego GKN.683.3.2017 z dnia 10.01.2019 r.

Ogłoszenie Starosty Buskiego GKN.683.5.2018 z dnia 07.01.2019 r.

2019-01-08

Busko-Zdrój, dn. 07.01.2019 r.

Znak: GKN.683.5.2018

O G Ł O S Z E N I E
S T A R O S T Y    B U S K I E G O

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)zawiadamiam stosownie do art. 10 § 1 kpa, że został zgromadzony materiał dowodowy, w tym operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego, w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Gminę Busko-Zdrój prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Busku-Zdroju (obręb 13), oznaczonej jako działka nr 208/3 o pow. 0,0271 ha, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Buskiego Nr 5/17 znak: AB.6740.15.5.2017 z dnia 31.01.2018 r.  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie ulicy Rokosza (KDD-G) w Busku-Zdroju na odcinku od ul. Starkiewicza do al. Kasztanowej wraz z budową małej architektury, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego i parkowego, kanalizacji deszczowej wraz z przykryciem odcinków cieku „Rów od Buska”, w ramach zadania „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny  i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Starosty Buskiego GKN.683.5.2018 z dnia 07.01.2019 r.

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2018-12-19

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 842 - obręb Mikułowice, gm. Busko-Zdrój.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.10.2018 z dnia 14.12.2018 r.

2018-12-17

Znak: GKN. 6810.4.10.2018                                                  Busko- Zdrój, dn. 14.12.2018 r.

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 

            Na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego  ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), zawiadamiam, że z urzędu wszczęte zostało postępowanie administracyjne  w sprawie uznania działek gruntu położonych w miejscowości Łagiewniki gm. Busko-Zdrój, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 775, 788, 789, 790/2, 791, 792, 793, 795, 796, 797/1, 797/2, 798, 799, 802, 804/2, 805, 807, 808, 809, 812, 814/2, 818 o  łącznej pow. 4.74 ha, za mienie gromadzkie.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.10.2018 z dnia 14.12.2018 r.

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2018-12-13

GKN.6641.1.48.2018

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 101 - obręb Zborówek, gm. Pacanów.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:33582