Wydział Architektury i Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt f), znak sprawy: AB.6743.1.7.2019

2019-06-05

Znak sprawy: AB.6743.1.7.2019

W dniu 03.06.2019 roku, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie gazociagu średniego ciśnienia w Łagiewnikach gmina Busko - Zdrój.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt f), znak sprawy: AB.6743.1.6.2019

2019-06-05

Znak sprawy: AB.6743.1.6.2019

W dniu 03.06.2019 roku, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie gazociagu średniego ciśnienia w Nowym Korczynie.

Obwieszczenie AB.6740.118.2019 z dnia 15.05.2019r.

2019-05-17

Busko – Zdrój, dn.15.05.2019r.

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.6740.118.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami), zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku  poz. 2081 ze zmianami)

p o d a j e   s i ę   d o   p u b l i c z n e j   
w i a d o m o ś c i   i n f o r m a c j ę   o   w s z c z ę c i u    p o s t ę p o w a n i a

na wniosek Hydrogeotechniki Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę  płyty bioremediacyjnej (poletka bioremediacyjnego) na działce Nr 126/3 w miejscowości Dobrów gm. Tuczępy.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie AB.6740.118.2019 z dnia 15.05.2019r.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 1a)

2019-05-13

Znak sprawy: AB.6743.1.5.2019

W dniu 09.05.2019 roku, Pani Aneta Podkowa dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie budynku mieszkalnego w Wolicy gm. Busko-Zdrój.


Wycofano wniosek w dniu 16.05.2019 roku.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a)

2019-05-07

Znak sprawy: AB.6743.1.4.2019

W dniu 02.05.2019 roku, Gmina Nowy Korczyn dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Stopnicka w Nowym Korczynie.


Nie wniesiono sprzeciwu w dniu 24.05.2019 roku.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt c)

2019-04-26

Znak sprawy: AB.6743.1.3.2019

W dniu 23.04.2019 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dokonało zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci kanlizacji sanitarnej w miejscowości Siesławice, gmina Busko - Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 15.05.2019 r.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt d)

2019-02-27

Znak sprawy AB.6743.1.2.2019

W dniu 22.02.2019 roku, Uzdrowisko Solec-Zdrój M.Cz. Sztuk Sp. j. dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci ciepłowniczej celem likwidacji indywidualnych kotłowni w Solcu-Zdroju.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 25.04.2019 roku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:36675