Wydział Architektury i Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt f)

2019-08-14

Znak sprawy: AB.6743.1.14.2019

W dniu 08.08.2019 rokuPolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie gazociagu średniego ciśnienia <0,5MPa w miejscowości Nowa Wieś gm. Busko-Zdrój.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a

2019-08-07

Znak sprawy: AB..6743.1.12.2019

W dniu 05.08.2019 r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcacch dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie gazociągu średniego ciśnienia <0,5 MPa w m. Łagiewniki przy ul. Leszczynowej, gm. Busko - Zdrój.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a), znak sprawy: AB.6743.1.13.2019

2019-08-07

Znak sprawy: AB.6743.1.13.2019

W dniu 06.08.2019 roku, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, dokonała zgłoszenia przebudowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV zasilanej ze stacji transformatorowej ŁĘKA 3 w miejscowości Nowy Korczyn, Podzamcze, gmina Nowy Korczyn.

Zgłoszenie z art.29 ust.1 pkt 19a

2019-08-02

Znak sprawy:AB.6743.1.11.2019

W dniu 01.08.2019r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju dokonało zgloszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 125 oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 PCV w Zbludowicach, gm. Busko-Zdrój.

Obwieszczenie AB.670.4.1.2019 z dnia 25.07.2019 r.

2019-07-26

STAROSTA BUSKI

Znak: AB.670.4.1.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018roku poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami),

p o d a j e   s i ę   d o   p u b l i c z n e j
w i a d o m o ś c i   i n f o r m a c j ę   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   w   s p r a w i e

wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. 1 Maja w Busku Zdroju wraz z budową oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej budowy spójnego systemu ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych na terenie miasta Busko-Zdrój" etap I w ramach zadania ,,Stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych na terenie miasta Busko-Zdrój" w ramach zadania ,,Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez działania w obszarze mobilności miejskiej":

Czytaj więcej o: Obwieszczenie AB.670.4.1.2019 z dnia 25.07.2019 r.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt f), znak sprawy: AB.6743.1.10.2019

2019-07-24

Znak sprawy: AB.6743.1.10.2019

W dniu 23.07.2019 roku, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie gazociagu średniego ciśnienia o ciśnieniu <0,5 MPa, w miejscowości Mikułowice gmina Busko - Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 14.08.2019 r.

Zgłoszenie z art.29 ust.1 pkt 19a

2019-07-05

Znak sprawy:AB.6743.1.9.2019

W dniu 02.07.2019r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju dokonało zgloszenia remontu sieci wodociągowej polegającego na wymianie na PE225 , oraz przebudowy sieci wodociągowej 90PE, budowie trzech przyłączy wodociągowych PE63 przy ul.1 Maja w Busku-Zdroju.

W dniu 08.07.2019r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju wycofało wniosek dotyczący w/w zgłoszenia robót

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:37830