Wydział Architektury i Budownictwa

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

2018-10-12

Znak sprawy: AB.6743.1.13.2018

W dniu 10.10.2018 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociagowej rozdzielczej PE Φ 110 oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej PCV 200 w Łagiewnikach gm. Busko-Zdrój.

Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.6740.214.2018 z dnia 24.09.2018 r.

2018-09-28

 Busko Zdrój dn. 24.09.2018r

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.6740.214.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1627 ze zmianami) w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami)

 

podaje się do publicznej wiadomości

informację, że Starosta Buski w dniu 24.09.2018 r. wydał decyzję znak: AB.6740.214.2018 o pozwoleniu na budowę instalacji do przetwarzania odpadów poprzez odzysk metodą kompostowania pryzmowego, obejmującej wykonanie płyty kompostowej o wymiarach 99 m x100 m, w skład której wchodzą:

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.6740.214.2018 z dnia 24.09.2018 r.

Obwieszczenie AB.6740.15.1.2017 z dnia 25.09.2018 r.

2018-09-25

Busko – Zdrój, dn. 25.09.2018r.

 STAROSTA BUSKI
Znak: AB.6740.15.1.2017

 O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami),

podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.08.2018r. (nadane pocztą w dniu 27.08.2018r.) wpłynęło odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego od decyzji znak: AB.6740.15.1.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na ,,Przebudowie i rozbudowie skrzyżowania ulic Langiewicza, Polnej i Kochanowskiego w Busku-Zdroju" wraz z infrastrukturą techniczną na działkach:

Czytaj więcej o: Obwieszczenie AB.6740.15.1.2017 z dnia 25.09.2018 r.

Obwieszczenie AB.674.4.2.2018 z dnia 24.09.2018r.

2018-09-24

Busko – Zdrój, dn. 24.09.2018r.

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.674.4.2.2018
dot. sprawy znak:AB.6740.15.3.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 11f ust. 8 z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1496 ze zmianami) oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami),

podaje się do publicznej
wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie

wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój o zmianę pozwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na : ,,Budowie ulicy łączącej ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Kardynała St. Wyszyńskiego w Busku-Zdroju" wraz z infrastrukturą techniczną na działkach:

Czytaj więcej o: Obwieszczenie AB.674.4.2.2018 z dnia 24.09.2018r.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

2018-09-07

Znak sprawy: AB.6743.1.12.2018

W dniu 04.09.2018 roku Gmina Busko-Zdrój dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci kablowej oświetlenia ulicznego w m. Bronina gm. Busko-Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 25.09.2018 roku.

Obwieszczenie AB.6740.15.1.2017 z dnia 10.08.2018r.

2018-08-10

Busko – Zdrój, dn. 10.08.2018r.

Znak: AB.6740.15.1.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 11f ust. 3 z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1496 ze zmianami),

podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10.08.2018 roku wydałem decyzję znak: AB.6740.15.1.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
polegającej na: rozbudowie drogi gminnej w Busku-Zdroju w ramach zadania pn: ,,Przebudowa i rozbudowa skrzyżowania ulic Langiewicza, Polnej i Kochanowskiego w Busku-Zdroju" wraz  z infrastrukturą techniczną na działkach:
- według projektu podziału nieruchomości przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej: 166/69 (166/88, 166/89), 166/43 (166/86, 166/87), 166/42 (166/84, 166/85), 166/41 (166/82, 166/83), 128 (128/1, 128/2, 128/3), 166/32 (166/80, 166/81), 166/31 (166/78, 166/79), 166/30 (166/76, 166/77), 166/29 (166/74, 166/75) obr. 11 (kolor wytłuszczony oznacza wydzielone działki do przejęcia przez Gminę),
- w całości przeznaczonej pod projektowany pas drogowy: 239 obr. 11
(kolor wytłuszczony oznacza działkę do przejęcia przez Gminę),
- obecnie stanowiących pas drogowy: 234, 302 obr. 11,
- przeznaczonej pod przebudowę innych dróg publicznych: 251/3 obr. 11,
- do stałego zajęcia poprzez przebudowę infrastruktury technicznej:
obr. 11 – 122, 125, 126, 127, 128 (128/1, 128/2, 128/3), 166/39, 166/43 (166/86, 166/87), 166/42 (166/84, 166/85), 251/3, 129,
obr. 6 – 206/2, 205/2, 206/1, 205/1, 204, 203/7
(kolor wytłuszczony oznacza działki, których dotyczy przebudowa),
- do czasowego zajęcia na czas przebudowy infrastruktury technicznej:
obr. 11 – 166/43  (166/86, 166/87), 166/42 (166/84, 166/85)
(kolor wytłuszczony oznacza działki, których dotyczy przebudowa). 

Czytaj więcej o: Obwieszczenie AB.6740.15.1.2017 z dnia 10.08.2018r.

Obwieszczenie AB.6740.214.2018 z dnia 31.07.2018r.

2018-07-31

Busko - Zdrój, 31.07.2018r

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.6740.214.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zmianami) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami),

podaje się do publicznej
wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie

wydania decyzji o pozwoleniu na budowę instalacji do przetwarzania odpadów poprzez odzysk metodą kompostowania pryzmowego, obejmującej wykonanie płyty kompostowej o wymiarach 99 m x100 m, w skład której wchodzą:

 • główna płyta kompostowa – 5670 m2,
 • plac manewrowy i rozdrabniania – 2349 m2,
 • miejsce gromadzenia kompostu gotowego – 384 m2,
 • droga technologiczna i wjazd – 1100 m2,
 • 2 szczelne zbiorniki odcieków/wód opadowych/ o objętości 30 m3 każdy,
 • bezodpływowy zbiornik na ścieki bytowe o objętości 5 m3,
 • instalacja napowietrzająca ø 63 mm i ø 110 mm,
 • instalacja odwadniająca ø 110 mm i ø 150 mm,
 • rów opaskowy o długości 390 m,
 • wiata sprzętowa o wymiarach do 20,00 m x 8,00 m,

na działce Nr 126/3 położonej w Dobrowie, gmina Tuczępy.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie AB.6740.214.2018 z dnia 31.07.2018r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:31539