Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego

 

INFORMACJA O ZASADACH UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, OSOBACH UPRAWNIONYCH DO JEJ OTRZYMANIA ORAZ SPOSOBACH WYKAZYWANIA UPRAWNIENIA DO UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

I. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1  i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym    lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy   prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

II. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 

III. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą  uprawnioną":

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
 5. która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. która ukończyła 65 lat, lub
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
 8. która jest w ciąży.


IV. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez:

 1. przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w przypadku, o którym mowa w pkt. III.1.)
 2. przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny; (w przypadku, o którym mowa w pkt. III.2.)
 3. przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; ( w przypadku, o którym mowa w pkt. III.3.)
 4. przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa; (w przypadku, o którym mowa w pkt. III.4.)
 5. przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość  wieku do 26 lat. lub powyżej (w przypadku, o którym mowa w pkt. III. 5 i 6.)
 6. złożenie oświadczenia,  o znalezieniu się w sytuacji zagrożenia lub poniesienia straty,  w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, (w przypadku, o którym mowa w pkt. III. 7.)
 7. przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę (w przypadku, o którym mowa w pkt. III. 8.)