Wydział Architektury i Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt c)

2018-11-27

Znak sprawy: AB.6743.1.16.2018

W dniu 22.11.2018 roku Gmina Busko - Zdrój dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Kazimierza Wielkiego w Busku -Zdroju.


Nie wniesiono sprzeciwu- potwierdzenie zgloszenia z dn.16.01.2019 rok

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt c)

2018-11-27

Znak sprawy: AB.6743.1.15.2018

W dniu 22.11.2018 roku Gmina Busko - Zdrój dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej na os. Orła Białego w Busku -Zdroju.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 14.12.2018 roku.

Obwieszczenie AB.674.4.1.2018 z dnia 09.11.2018 r.

2018-11-09

Busko – Zdrój, dn. 09.11.2018r.

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.674.4.1.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096),

podaje  się  do  publicznej
wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie

wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na

- przebudowie i budowie drogi gminnej,

- budowie sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, linii

kablowej oświetlenia ulicznego,

- przebudowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, energetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia

oraz linii kablowej i napowietrznej teletechnicznej w Busku-Zdroju,

w ramach zadania pn: ,,Rozbudowa ulic Ogrodowej w Busku-Zdroju wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej":

Czytaj więcej o: Obwieszczenie AB.674.4.1.2018 z dnia 09.11.2018 r.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) oraz art. 29 ust. 1 pkt 2b)

2018-11-08

Znak sprawy AB.6743.1.14.2018

W dniu 07.11.2018 roku PGE Dystrybucja S.A. dokonało zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN oraz elektroenergetycznej sieci kablowej nN w miejscowości Bronina, Żerniki Górne gm. Busko - Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu -potwierdzenie robót budowlanych w dniu 27.12.2018r.

Obwieszczenie AB.674.4.2.2018 z dnia 25.10.2018 r.

2018-10-26

Busko – Zdrój, dn. 25.10.2018r.

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.674.4.2.2018
dot. spr. Znak: AB.6740.15.3.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 11f ust. 3 z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1474),

podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25.10.2018 roku wydałem decyzję znak: AB.674.4.2.2018 o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: ,,Budowie ulicy łączącej ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Kardynała St. Wyszyńskiego w Busku-Zdroju" wraz z infrastrukturą techniczną na działkach:

  • w całości przeznaczonych pod projektowany pas drogowy: działki na terenie miasta Buska-Zdroju obręb 8 nr: 4/7, 22/1, 22/6, 63/1, 63/6, 65/8, 66/7, 68/7, 69/4, 71/4,
  • do czasowego zajęcia na czas przebudowy dróg innych kategorii: działki na terenie miasta Buska-Zdroju obręb 8 nr : 3/38, 6, 63/8, 64/3, 65/5, 75, 78/9, 78/11, działki na terenie miasta Buska-Zdroju obręb 9 nr : 550,
  • do czasowego zajęcia na czas przebudowy infrastruktury technicznej: działki na terenie miasta Buska- Zdroju obręb 8 nr : 3/38, 64/3, 65/5, 66/6, 68/6, 69/9, 70/1 (z podziału działki nr 70), 71/2, 71/3, działki na terenie miasta Buska-Zdroju obręb 9 nr : 214, 550,
  • do czasowego zajęcia na czas budowy infrastruktury technicznej: działki na terenie miasta Buska-Zdroju obręb 8 nr : 3/38, 3/50, 6, 63/8, 64/2, 64/3, 65/1, 65/5, 75, 78/9, 78/11, działki na terenie miasta Buska- Zdroju obręb 9 nr : 550,
  • do czasowego zajęcia na czas rozebrania infrastruktury technicznej:działki na terenie miasta Buska-Zdroju obręb 8 nr : 22/9 (z podziału działki nr 22/7), 23/1, 63/7, działki na terenie miasta Buska-Zdroju obręb 9 nr : 550,
  • według projektu podziału nieruchomości przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej: działki na terenie miasta Buska-Zdroju obręb 8 nr: 22/8, 70/2, 72/1, 78/14,
Czytaj więcej o: Obwieszczenie AB.674.4.2.2018 z dnia 25.10.2018 r.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt b)

2018-10-12

Znak sprawy: AB.6743.1.13.2018

W dniu 10.10.2018 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociagowej rozdzielczej PE Φ 110 oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej PCV 200 w Łagiewnikach gm. Busko-Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 02.11.2018 roku.

Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.6740.214.2018 z dnia 24.09.2018 r.

2018-09-28

 Busko Zdrój dn. 24.09.2018r

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.6740.214.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1627 ze zmianami) w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami)

 

podaje się do publicznej wiadomości

informację, że Starosta Buski w dniu 24.09.2018 r. wydał decyzję znak: AB.6740.214.2018 o pozwoleniu na budowę instalacji do przetwarzania odpadów poprzez odzysk metodą kompostowania pryzmowego, obejmującej wykonanie płyty kompostowej o wymiarach 99 m x100 m, w skład której wchodzą:

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.6740.214.2018 z dnia 24.09.2018 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:37253