Wydział Architektury i Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.3.2019 z dnia 19.11.2019 r.

2019-11-19

Busko – Zdrój, dn. 19.11.2019r.

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.670.4.3.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 11f ust. 3 z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1474 ze zmianami),

podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19.11.2019 roku wydałem decyzję znak: AB.670.4.3.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

polegającej na rozbudowie ul. Starkiewicza w ramach zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej budowy spójnego systemu ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych na terenie Miasta Busko-Zdrój etap I w ramach zadania pn. ,,Stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych na terenie miasta Busko-Zdrój" w ramach zadania ,,Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez działania w obszarze mobilności miejskiej" wraz z budową i przebudową sieci: kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej,rzyskiego za pośrednictwem Starosty Buskiego.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.3.2019 z dnia 19.11.2019 r.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt b) i c)

2019-11-18

Znak sprawy: AB.6743.1.23.2019

W dniu 14.11.2019 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 160 oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 PCV, 250 PCV w Busku-Zdroju ul. Młyńska i ul. Waryńskiego.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 12.12.2019 roku

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt f)

2019-11-13

Znak sprawy: AB.6743.1.22.2019

W dniu 12.11.2019 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu ≤ 0,5MPa w Mikułowicach gm. Busko-Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 04.12.2019 r.

Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.5.2019 z dnia 08.11.2019 r.

2019-11-08

Busko – Zdrój, dn. 08.11.2019r.

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.670.4.5.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 11d ust. 5  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1474  ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami),

p o d a j e   s i ę   d o   p u b l i c z n e j   
w i a d o m o ś c i   i n f o r m a c j ę   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a  w   s p r a w i e

wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej  polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Rokosza: odcinek I od km 0+000 do km 0+582,32 oraz odcinek II od km 0+000 do km 0+370,8, w Busku-Zdroju w ramach zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej budowy spójnego systemu ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych na terenie Miasta Busko-Zdrój etap I w ramach zadania pn. ,,Stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych na terenie miasta Busko-Zdrój" w ramach zadania ,,Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez działania w obszarze mobilności miejskiej" wraz z budową i przebudową sieci: linii elektroenergetycznej, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, gazowciągu, wodociągu i linii telekomunikacyjnej:

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.5.2019 z dnia 08.11.2019 r.

Zgłoszenie z art. 29 ust.1 pkt 19a) ppkt f)

2019-11-07

Znak sprawy: AB.6743.1.21.2019

W dniu 04.11.2019 r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zaklad Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kiecach dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia < 0,5 MPa w Busku - Zdroju, obręb 02.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 26.11.2019 r.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a)

2019-10-18

Znak sprawy: AB.6743.1.20.2019

W dniu 16.10.2019 roku Gmina Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28 - 130 Stopnica, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie linii napowietrznej oświetlenia w ramach zadania "budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego drogi krajowej nr 73 (od km 79+058m do km 80+102m) w miejscowości Szczeglin, gm. Stopnica.

Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 05.11.2019 r.

Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.3.2019 z dnia 16.10.2019 r.

2019-10-16

Busko – Zdrój, dn. 16.10.2019r.

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.670.4.3.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 11d ust. 5  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1474  ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami),

p o d a j e   s i ę   d o   p u b l i c z n e j   
w i a d o m o ś c i   i n f o r m a c j ę   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a  w   s p r a w i e

wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej  polegającej na rozbudowie ul. Starkiewicza w ramach zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej budowy spójnego systemu ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych na terenie Miasta Busko-Zdrój etap I w ramach zadania pn. ,,Stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych na terenie miasta Busko-Zdrój" w ramach zadania ,,Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez działania w obszarze mobilności miejskiej" wraz z budową i przebudową sieci: kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej,

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.3.2019 z dnia 16.10.2019 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Budownictwa
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Olszewski
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:41336