Wydział Architektury i Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgłoszenie z art.29 ust.1 pkt 19a

2019-07-05

Znak sprawy:AB.6743.1.9.2019

W dniu 02.07.2019r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju dokonało zgloszenia remontu sieci wodociągowej polegającego na wymianie na PE225 , oraz przebudowy sieci wodociągowej 90PE, budowie trzech przyłączy wodociągowych PE63 przy ul.1 Maja w Busku-Zdroju.

W dniu 08.07.2019r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju wycofało wniosek dotyczący w/w zgłoszenia robót

Obwieszczenie AB.6740.118.2019 z dnia 24.06.2019r.

2019-06-27

Busko – Zdrój, dn. 24.06.2019r.

STAROSTA BUSKI

Znak: AB.6740.118.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami), w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku poz. 2081 ze zmianami)

podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24.06.2019 roku wydałem decyzję znak: AB.6740.118.2019 o pozwoleniu na budowę płyty bioremediacyjnej (poletka bioremediacyjnego) na działce Nr 126/3 w miejscowości Dobrów gm. Tuczępy dla Hydrogeotechniki Sp. z o.o.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie AB.6740.118.2019 z dnia 24.06.2019r.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt f), znak sprawy: AB.6743.1.8.2019

2019-06-25

Znak sprawy: AB.6743.1.8.2019

W dniu 21.06.2019 roku, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie gazociagu średniego ciśnienia <0,5 MPa, w miejscowości Wolica gmina Busko - Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 15.07.2019 r.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt f), znak sprawy: AB.6743.1.7.2019

2019-06-05

Znak sprawy: AB.6743.1.7.2019

W dniu 03.06.2019 roku, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie gazociagu średniego ciśnienia w Łagiewnikach gmina Busko - Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 26.06.2019 r.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt f), znak sprawy: AB.6743.1.6.2019

2019-06-05

Znak sprawy: AB.6743.1.6.2019

W dniu 03.06.2019 roku, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie gazociagu średniego ciśnienia w Nowym Korczynie.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 26.06.2019 r.

Obwieszczenie AB.6740.118.2019 z dnia 15.05.2019r.

2019-05-17

Busko – Zdrój, dn.15.05.2019r.

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.6740.118.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami), zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku  poz. 2081 ze zmianami)

p o d a j e   s i ę   d o   p u b l i c z n e j   
w i a d o m o ś c i   i n f o r m a c j ę   o   w s z c z ę c i u    p o s t ę p o w a n i a

na wniosek Hydrogeotechniki Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę  płyty bioremediacyjnej (poletka bioremediacyjnego) na działce Nr 126/3 w miejscowości Dobrów gm. Tuczępy.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie AB.6740.118.2019 z dnia 15.05.2019r.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 1a)

2019-05-13

Znak sprawy: AB.6743.1.5.2019

W dniu 09.05.2019 roku, Pani Aneta Podkowa dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie budynku mieszkalnego w Wolicy gm. Busko-Zdrój.


Wycofano wniosek w dniu 16.05.2019 roku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:37306