Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (Powiat Buski)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 maja 2015

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Opracowanie dokumentacji do aktualizacji ewidencji gruntów w obrębie 03 miasta Busko – Zdrój w części dotyczącej działek 112/1, 112/2 i 115/2

 

  • Ogłoszenie [ PDF ]
  • Specyfikacja SIWZ [ PDF ]
  • Załącznik nr 1 [ PDF ] [ DOC ] - druk oferty cenowej
  • Załącznik nr 2 [ PDF ] [ DOC ] - oświadczenie : art. 22 i 24
  • Załącznik nr 3 [ PDF ] [ DOC ] - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
  • Załącznik nr 4 [ PDF ]              - projekt umowy
  • Załącznik nr 5 [ PDF ] [ DOC ] - oświadczenie o posiadaniu uprawnień

Busko – Zdrój, dnia 9 czerwca 2015 roku

Znak: GKN. 6641.2.5.2015

 

Z A W I A D O M I E N I E
o unieważnieniu postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybieprzetargu nieograniczonego na:

„Opracowanie dokumentacji do aktualizacji ewidencji gruntów w obrębie 03 miasta Busko – Zdrój w części dotyczącej działek 112/1, 112/2 i 115/2”.

 

 

Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /j.t.. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm./ informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 8 czerwca 2015 r. do godz. 900 nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Data utworzenia:2015-05-26
Data publikacji:2015-05-26
Osoba sporządzająca dokument:Adela Szymańska
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:1507

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2015-06-10 15:01:32Mariusz WalęzakDodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym (Powiat Buski)