Zawiadomienie GKN.6810.4.15.2019z dnia 16.01.2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 stycznia 2020

Busko-Zdrój, dnia 16.01.2020 r.

Znak: GKN.6810.4.15.2019

Z A W I A D O M I E N I E

            Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), uprzejmie zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości  położonych w obrębie BRONINA, gmina Busko-Zdrój oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek: 202, 203/2, 205/2, 205/3, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 219 o łącznej pow. 2,8695 ha nie może zostać rozpatrzone w ustawowym terminie.

            Powyższe uzasadnione jest koniecznością zgromadzenia całego materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie.

            W związku z powyższym termin zakończenia prowadzonego postępowania przedłużam do dnia 28 lutego 2020 r.

Stronom przysługuje prawo wniesienia ponaglenia jeżeli nie załatwiono sprawy w w/w terminie lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Ponaglenie wnosi się do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Buskiego. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Data utworzenia:2020-01-17
Data publikacji:2020-01-17
Osoba sporządzająca dokument:Paulina Zawisza
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:55