Przetarg nieograniczony: ZP.272.15.2019 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 sierpnia 2019

Opis przedmiotu zamówienia.

„Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT oraz krajowej bazy GESUT”.

Przedmiotem zamówienia jest „Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych
z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT oraz krajowej bazy GESUT”

Przedmiot zamówienia obejmuje monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych utworzeniem inicjalnej bazy GESUT dla 6 jednostek ewidencyjnych podzielonych na pięć zadań:

Zadanie

TERYT

Nazwa jednostki ewidencyjnej

1

260102_2

Gnojno

2

260105_2

Solec-Zdrój

3

260106_5

Stopnica – obszar wiejski

4

260107_2

Tuczępy

5

260108_4260108_5

Wiślica – miasto

Wiślica – obszar wiejski

a)     Niniejsze przedsięwzięcie jest częścią Projektu „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (dalej w skrócie „RPO”) na lata 2014-2020, oś Priorytetowa VII „Sprawne usługi publiczne” Działanie 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”. Mając na uwadze powyższe Wykonawca musi realizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych w wytycznych i dokumentach programowych RPO, zapewniając tym samym należytą jakość produktów i terminowość ich wykonania.

b)     Podstawowym celem Zamówienia jest monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac, związanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych, określonym w rozporządzeniu GESUT, celem zasilenia baz danych systemu służącego do prowadzenia PZGiK, co pozwoli na świadczenia e-usług publicznych informacji przestrzennej na wysokim poziomie dojrzałości oraz sprawną realizację kolejnych zadań przewidzianych w Projekcie.

c)     W wyniku podjętych działań wynikowa baza musi zostać przygotowana do wykonania kolejnych, planowanych w ramach projektu zadań, a w szczególności budowy zaawansowanego Geoportalu powiatowego, pozwalającego na bieżącą obsługę w sposób w pełni zautomatyzowany zgłoszeń prac geodezyjnych, realizowanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego oraz wszystkich innych grup petentów.

d)     Funkcjonującym u Zamawiającego Systemem do prowadzenia PZGiK jest system STRATEG firmy GEOBID, w którego skład wchodzi moduł EWMAPA. System umożliwia przechowywanie danych GESUT w postaci baz Firebird (serwer danych typu SQL) zgodnych z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu GESUT.

e)     W celu usprawnienia realizacji prac oraz skrócenia procesów odbioru wyników tych prac, zadania nadzoru realizowane będą w sposób ciągły i na bieżąco. Podmiot realizujący proces utworzenia inicjalnej bazy GESUT [WPG], na każdym etapie realizacji, zapewni podmiotowi sprawującemu nadzór [INiK] dostęp do aktualnego etapu wykonywanego opracowania oraz związanej z nim dokumentacji.

f)      Podlegająca modernizacji w ramach niniejszego zamówienia baza danych Zamawiającego, stanowi bazę produkcyjną, wykorzystywaną do realizacji bieżących zadań Starosty. Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania takiego przebiegu realizacji prac objętych niniejszym zamówieniem, który zapewni ciągłość w realizacji wymienionych powyżej zadań, bez naruszania porządku organizacyjnego Urzędu.

g)     Wszelkie wątpliwości i trudności powstałe w czasie realizacji prac po stronie Wykonawcy, związane z zakresem, sposobem realizacji zadania oraz wystąpieniem sytuacji nieprzewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych i niniejszym OPZ, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uzgadniać z Zamawiającym. Wyklucza się stosowanie przez Wykonawcę rozwiązań nieuzgodnionych z powyższymi podmiotami.

h)     Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego zapoznania się z OPZ dotyczącym utworzenia inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych, określonym w rozporządzeniu GESUT, stanowiącego podstawę prac WPG.

i)      W trakcie realizacji monitoringu i nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy i współdziałania z Zamawiającym oraz WPG.

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ.

 


Do pobrania:

 • Ogłoszenie [ PDF ]
 • SIWZ [ PDF ]
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty [ DOC ]
 • Załącznik nr 2 - Informacja o podwykonawcach [ DOC ]
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [ DOCX ]
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu [ DOCX ]
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [ DOC ]
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób [ DOC ]
 • Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia [ DOCX ]
 • Załącznik nr 8 - Wzór umowy [ DOCX ]

 • Zbiorcze zestawienie ofert [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samodzielne stanowisko pracy ds. zamówień publicznych
Data utworzenia:2019-08-05
Data publikacji:2019-08-05
Osoba sporządzająca dokument:Janusz Gajda
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:125

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-08-13 12:40:50Mateusz OlszewskiDodano zbiorcze zestawienie ofertPrzetarg nieograniczony: ZP.272.15.2019 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT