Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.1.8.2019 z dnia 07.06.2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 czerwca 2019

Busko-Zdrój, dnia 07.06.2019 r.

Znak: GKN. 6853.1.8.2019

OGŁOSZENIE STAROSTY BUSKIEGO
o zamiarze wszczęcia postępowania

Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)                                                                                                

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 39 Szczaworyż, gm. Busko-Zdrój, oznaczonej jako działka nr 743, posiadającej nieuregulowany stan prawny, poprzez udzielenie zezwolenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. na wybudowanie sieci kanalizacyjnej sanitarnej tj. kanału sanitarnego ø200mm oraz rurociągu tłocznego ø110mm.

Nieruchomość objęta niniejszym postępowaniem zgodnie z wypisem z rejestru gruntów nie ma założonej księgi wieczystej oraz brakuje innych dokumentów potwierdzających prawo własności przedmiotowej nieruchomości (jako władający na zasadzie samoistnego posiadania wpisany jest Skarb Państwa), czyli jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym, wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, ul. Kopernika 2, III piętro, pokój nr 21 lub 24 w godzinach od 730 do 1530 i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości (numer telefonu (0-41) 370 50 13 lub 62).

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w trybie art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszej nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Data utworzenia:2019-06-14
Data publikacji:2019-06-14
Osoba sporządzająca dokument:Monika Wójcik
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:37