Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 kwietnia 2019

Uchwała Nr 77/2019
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r., poz. 511 tekst jednolity) i art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

1. Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku z zakresu:

a) kultury,

b) kultury fizycznej i turystyki,

c) ochrony i promocji zdrowia,

d) edukacji ekologicznej.

2. Wykaz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, którym udzielone zostaną dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat.busko.pl, stronie internetowej: www.powiat.busko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Jerzy Kolarz


Do pobrania:

  • Uchwała z załącznikami [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
Data utworzenia:2019-04-11
Data publikacji:2019-04-11
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Piasecka
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:150