Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.44.2016 z dnia 07.03.2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 marca 2019

Busko- Zdrój, dn.07.03.2019 r.

Znak: GKN. 6810.4.44.2016

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 61 § 1 i  4 Kodeksu postępowania administracyjnego  ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że  na wnioski uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Wiślica, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek  67, 420, 643, 794/4, 795/5, 796, 875, 897, 913, 914, 915, 959, 960, 1196, 7.875 o łącznej  powierzchni 103,5344 ha, położonych w miejscowości Wiślica i numerami działek 254/2, 256, 286/4, 477 o łącznej pow. 17,7325 ha, położonych w miejscowości Gorysławice gm. Wiślica,  o których mowa w art. 6 a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.  o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), wszczęte zostało  postępowanie administracyjne  o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału w w/w wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów,  zgodnie z  art.  8 d ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Jednocześnie stosownie do art. 36 kpa uprzejmie zawiadamiam, że postępowanie w w/w sprawie nie może zostać zakończone w ustawowo określonym terminie  z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność skompletowania całego materiału dowodowego. Stronom służy prawo  wniesienia ponaglenia wraz z uzasadnieniem do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Buskiego.

W związku z powyższym termin zakończenia prowadzonego postępowania przedłużam do dnia 31 maja  2019 r.  

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju  zwraca się  z prośbą o podanie do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia poprzez wywieszenie przez okres 14 dni na tablicach ogłoszeń lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób w sołectwie Wiślica i Gorysławice oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń  w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica oraz opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wiślica.

Ponadto informuję, że przedmiotowe zawiadomienie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na okres 14 dni oraz zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu.

 

 

Otrzymują:

  1. Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica
  2. Sołtys i Rada Sołecka miejscowości Wiślica
  3. Sołtys i Rada sołecka miejscowości Gorysławice

A/a

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Data utworzenia:2019-03-11
Data publikacji:2019-03-11
Osoba sporządzająca dokument:Anna Majkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:52