Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB

Opis przedmiotu zamówienia.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

  • Ogłoszenie [ PDF ]
  • SIWZ [ PDF ]
  • Załącznik nr 1 - Formularz oferty [ DOC ]
  • Załącznik nr 2: - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [ DOCX ]
  • Załącznik nr 3 - Wzór umowy [ PDF ]
  • Załącznik nr 4 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia [ DOCX ]
  • Załącznik nr 5 - Instrukcja wypełniania  JEDZ [ PDF ]
  • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [ DOCX ]
  • Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia z załącznikami [ ZIP ]

  • Zbiorcze zestawienie ofert [ PDF ]