Protokół Nr IV/2019 z Sesji Rady Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 lutego 2019

Protokół Nr IV/2019 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju, która odbyła się w dniu 25 stycznia 2019 r. roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju [ PDF]

Znak: BR. 0002.2.IV.2019

Protokół Nr IV / 2019
z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju
która odbyła się w dniu 25 stycznia 2019 roku
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Busku - Zdroju

w Sesji udział wzięli:

 • Radni Powiatu w Busku - Zdroju
 • Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz służb, inspekcji i straży
 • Naczelnicy Wydziałów Starostwa
 • Radca Prawny - Bożena Sadłos
 • Sekretarz Powiatu - Jerzy Służalski
 • Skarbnik Powiatu - Artur Polniak
 • Mieszkańcy Powiatu Buskiego
 • Przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji
 1. Listy obecności radnych oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju poprzez zmianę siedziby.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2019 rok.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

 

Ad. 1

Obradom przewodniczył Andrzej Gądek - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał zebranych i o godz. 9.00otworzył IV Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, poinformował, iż administratorem danych jest Starosta Buski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju. Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju jest jawna, obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Obowiązek informacyjny w pozostałym zakresie został zrealizowany poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Administratora.

W/w informacja w pełnej wersji została wywieszona, celem zapoznania się przez osoby uczestniczące w sesji na drzwiach sali konferencyjnej.

 

W dalszej kolejności, na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, zebrani na sali uczcili minutą ciszy pamięć tragicznie zmarłego Prezydenta Gdańska Pana Pawła Adamowicza.

 

Jednocześnie, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zwrócił się z apelem o zaprzestanie rozsiewania fali nienawiści. Zaapelował o wzajemne poszanowanie się, w szczególności poszanowanie się radnych wszystkich szczebli. Przewodniczący Rady zaznaczył, iż podczas kampanii wyborczej sam wielokrotnie doświadczył fali nienawiści. Przewodniczący Rady poprosił o wspólną pracę na rzecz dobra i rozwoju Powiatu Buskiego. Zaapelował o dobroć, szczerość i wyrozumiałość.

 

Ad. 2

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 19 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji.

 

Ad. 3

Radny Jan Bartosik zgłosił wniosek o wyłączenie z porządku obrad z pkt 11.Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2019 rok. - planu pracy Komisji Rewizyjnej. Radny podkreślił, iż Komisja Rewizyjna jest jedną z ważniejszych Komisji i plan pracy winien zostać sporządzony w oparciu o wnikliwą analizę, w tym analizę już przeprowadzonych, czy rozpoczętych kontroli w ubiegłej kadencji, a na ostatnim posiedzeniu Komisji nie było takiej możliwości. Radny proponuje odrębne posiedzenie Komisji, celem sporządzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. Zaproponowana przez Przewodniczącego Rady Powiatu 10 minutowa przerwa w obradach Sesji, celem dopracowania planu pracy Komisji Rewizyjnej, zdaniem Radnego Jana Bartosika nie jest wystarczająca.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś zabierając głos uznał wniosek Radnego Jana Bartosik za bezzasadny. Poinformował, iż Komisja Rewizyjna opracowała i zaakceptowała plan pracy Komisji na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2019 roku. Radny Jan Bartosik również mógł tak jak pozostali członkowie zgłosić swoje wnioski i propozycje do planu pracy Komisji, ale wyszedł z posiedzenia Komisji wcześniej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś poinformował, iż nie ma żadnych przeszkód, aby Radny Jan Bartosik złożył wniosek o rozszerzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej.

 

Innych propozycji zmian porządku obrad nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie wniosek Radnego Jana Bartosika dotyczący wyłączenia z porządku obrad z pkt 11.Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2019 rok. - planu pracy Komisji Rewizyjnej.

 

Wynik głosowania:

za - 6

przeciw - 11

wstrzymał się - 2

Wniosek nie został przyjęty.

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, porządek obrad został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

 

za - 17

przeciw - 2

wstrzymał się - 0

 

Ad. 4

Protokół Nr III/ 2018 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 grudnia 2018 roku został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

 

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 1

 

Ad. 5

Sprawozdanie Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny tj. od dnia 31 grudnia 2018 roku do dnia 25 stycznia 2019 roku, przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz. W okresie tym Zarząd odbył 5posiedzeń.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Radni nie wnosili uwag do w/w sprawozdania.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek podziękował za przedstawione sprawozdanie.

 

Ad. 6

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2019.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Uchwała Nr 193/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Buskiego na 2019 rok - stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr 194/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Buskiego na 2019 rok - stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr 195/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030 - stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

W dyskusji nad projektem budżetu Powiatu Buskiego na rok 2019 głos zabrał Radny Tadeusz Jewiarz, który ponowił wniosek zgłoszony na Komisji o zwrócenie szczególnej uwagi na dofinansowanie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, tak aby ZOZ mógł zacząć normalnie i dobrze funkcjonować.

 

Radny Ludomir Leszczyński, jako Przewodniczący Komisji Finansowo - Budżetowej, poinformował, iż przekazał Zarządowi Powiatu pozytywną pisemną opinię Komisji Finansowo - Budżetowej dotyczącą budżetu Powiatu Buskiego na rok 2019. W posiedzeniu Komisji
Finansowo - Budżetowej w dniu 23 stycznia 2019 roku udział wzięli Przewodniczący wszystkich Komisji Rady Powiatu w Busku - Zdroju i w formie pisemnej pozytywnie wypowiedzieli się o projekcie budżetu na rok 2019. Radny Ludomir Leszczyński stwierdził, iż budżet na rok 2019 jest budżetem prorozwojowym. Zaspakaja on potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu, a także mieszkańców Powiatu Buskiego. Radny złożył podziękowania wszystkim osobom, którzy aktywnie uczestniczyli w konstruowaniu tego budżetu. Wyraził jednocześnie nadzieję na poparcie przez Radnych w głosowaniu przedstawionego projektu budżetu na rok 2019.

 

W dalszej kolejności głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz, który poinformował, iż w dniu dzisiejszym Rada Powiatu stoi przed ważnym wydarzeniem jakim jest podjęcie decyzji o przyjęciu budżetu Powiatu na 2019 rok. Jest to tym bardziej ważne, że jest to pierwszy budżet przyjmowany w tej kadencji. Budżet ten, w niektórych przypadkach będzie wyznaczał kierunki działań jakie Rada Powiatu będzie podejmować w najbliższym czasie, a być może w całym okresie obecnej kadencji. Prognozowane dochody budżetowe wynoszą 91 905 70 zł, natomiast wydatki planowane są w wysokości 92 006 611 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosi 100 907 zł i będzie finansowany wolnymi środkami pozostającymi na rachunku budżetu powiatu. Dokonując analizy przyjętych wartości w projekcie należy stwierdzić, że budżet na 2019 rok zaplanowano z zachowaniem zasady równowagi budżetowej. Prognozowane dochody są bardzo realne do osiągnięcia, a planowane wydatki zabezpieczają środki na realizację obligatoryjnych zadań własnych Powiatu. Do realizacji na 2019 rok zostały przyjęte praktycznie wszystkie zadania, o które wnioskowali Radni i mieszkańcy Powiatu. Na zadania inwestycje w roku bieżącym zostały przeznaczone środki w kwocie 12 940 927 zł, co stanowi około 14 % planowanych wydatków budżetowych. Znaczna część wydatków inwestycyjnych, bo ponad 8 143 483 zł, została przeznaczona na realizację zadań inwestycji drogowych. Ponadto, w budżecie Powiatu została utworzona rezerwa na inwestycyjne zadania drogowe. Podziału tych środków na realizację kolejnych ważnych zadań dla mieszkańców Powiatu będzie można dokonać po uzyskaniu ostatecznych wielkości subwencji i dotacji na 2019 rok. Niewątpliwie największą pozycją w tegorocznym budżecie, jest jak co roku oświata, na którą Powiat planuje przeznaczyć prawie połowę planowanych wydatków, bo aż 41 129 857 zł, co stanowi 45 % wszystkich wydatków.
W poszczególnych rozdziałach zostały ujęte środki na bieżące utrzymanie placówek wchodzących w skład jednostek organizacyjnych Powiatu, planowane i realizowane inwestycje oraz dotacje dla podmiotów prowadzących działalność oświatową. Kolejną znaczną pozycję w budżecie stanowią zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej, na które zostaną przeznaczone środki w kwocie 12 997 185 zł, co stanowi 14 % planowanych wydatków. Należy również wspomnieć o planowanych środkach na ochronę zdrowia. Mimo, iż buski szpital coraz lepiej radzi sobie
z utrzymaniem płynności finansowej, to w celu lepszego dostępu mieszkańców Powiatu do świadczeń medycznych w tegorocznych wydatkach zaplanowana została dotacja w kwocie 250 000 zł na inwestycje w szpitalu oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego. W trakcie roku budżetowego Rada Powiatu będzie dążyć, aby kwota ta jak co roku została powiększona.
W budżecie na 2019 rok zostały zabezpieczone środki w kwocie około 1 000 000 zł, z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach budżetowych powiatu. Ostateczny podział tych środków i przeznaczona kwota będzie uzależniona od wielkości subwencji na 2019 rok. Wiele zadań w roku bieżącym Powiat Buski zamierza realizować przy udziale organizacji pozarządowych, więc już dziś serdecznie zaprasza do współpracy wszystkie podmioty. Na realizację zadań w ramach konkursu ofert w różnych dziedzinach, Powiat zamierza przeznaczyć środki w łącznej kwocie około 200 000 zł.Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliaszpoinformował, iżRegionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach wydała pozytywne opinie: o projekcie budżetu na 2019 rok, o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2019 roku oraz o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2030, co świadczy, że planowane przez Powiat Buski działania znajdują potwierdzenie również w organach władzy państwowej. W imieniu Klubu Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Samorządowe Busko - Zdrój, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz zarekomendował przyjęcie przez Radę Powiatu przedłożonego projektu budżetu na 2019 rok.

 

Jako kolejna głos zabrała Radna Teresa Krupska, która poinformowała, iż zatwierdzenie budżetu Powiatu Buskiego na rok 2019 to jest bardzo ważna i odpowiedzialna sprawa. Zatwierdzenie projektu budżetu nastąpiło najpierw na posiedzeniu Zarządu Powiatu. Po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia Zarządu Powiatu można stwierdzić, że w zasadzie wszystkie propozycje jakie składali kierownicy poszczególnych jednostek zostały przyjęte. Radną zastanawia fakt, że podczas posiedzeń Komisji Rady Powiatu, żaden Radny z Klubu Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Samorządowe Busko - Zdrój nie zabrał głosu. Z tego wynika, że Zarząd Powiatu bierze odpowiedzialność za ten budżet. Budżet ten jak się wyraziła: „nie jest taki jakbyśmy chcieli”. Radna zwróciła się z pytaniem o zadłużenie Powiatu, ilość kredytów i koszty ich obsługi. W zakresie inwestycji, które zostały zaplanowane w budżecie, to zdaniem Radnej część z nich jest słuszna, ale część nie wymaga realizacji już teraz. Radna zwróciła uwagę, iż obecnie jest więcej dotacji rządowych na różne przedsięwzięcia, więc zwraca się z prośbą o rozsądne wydatkowanie środków finansowych.

 

Radny Grzegorz Jankowski zabierając głos w dyskusji, poinformował, iż Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Eliasz przy rekomendacji budżetu Powiatu Buskiego na 2019 rok powołał się na pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. Pominął jednak fakt, że RIO pozytywnie zaopiniowała budżet pod warunkiem sprzedaży działki przy ul. Bohaterów Warszawy, a na dzień dzisiejszy jeszcze to nie nastąpiło. RIO stwierdza, iż w przypadku braku dochodów może to wpłynąć niekorzystnie na uchwalenie również kolejnych budżetów. Radny podkreślił, iż przy rekomendacji budżetu należało o tym powiedzieć powołując się na opinie RIO. Radny stwierdził, iż budżet Powiatu Buskiego podparty jest wyprzedażą majątku.

 

Starosta Buski Jerzy Kolarz zabierając głos stwierdził, iż dyskusja nad budżetem zawsze wywołuje emocje, bo jest to najważniejszy dokument przyjmowany na początku roku, wyznaczający kierunki działań. Przypomniał, iż w ciągu roku budżet jest wielokrotnie zmieniany. Zarząd Powiatu stara się tak gospodarować mieniem Powiatu, aby zawsze jak najwięcej korzystać ze środków zewnętrznych oraz racjonalnie je wydatkować. W odniesieniu do wypowiedzi Radnej Teresy Krupskiej, Starosta wyraził nadzieję, iż Rząd nie tylko planuje przeznaczyć duże środki finansowe, ale że faktycznie je przekaże, że obiecane środki finansowe będą rzeczywiste. Starosta wspomniał o zapowiedzianych środkach z zakresu kultury fizycznej, których Powiat nie doczekał się od ubiegłego roku.
W odniesieniu do wypowiedzi Radnego Grzegorza Jankowskiego Starosta poinformował, iż budżet Powiatu równoważony jest sprzedażą określonego majątku. Cena działki o której mówił Radny obniżona została o 400 tys. zł, bowiem pierwszy przetarg nie przyniósł rozstrzygnięcia. Starosta poinformował też o rezerwie, której w budżecie nie da się wykazać, a wynika ona m. in. z zapowiedzi, że 50 % dotacji rządowej na drogi ma zostać zamienione na 80%, tak więc niedobór ze zmniejszenia wartości działki uda się zrównoważyć tym środkami, które są zapowiedziane. Zarząd Powiatu stara się działać prorozwojowo, składa i będzie składać stosowne wnioski do Urzędu Marszałkowskiego, do Wojewody Świętokrzyskiego, celem pozyskiwania środków finansowych z rezerw celowych, ogólnych na realizację zadań. Starosta poinformował, iż obecny na jednym ze spotkań Świętokrzyski Kurator Oświaty przekazał informację, iż na dostosowanie obiektów szkolnych do reformy oświatowej zabezpieczona jest kwota 270 mln zł - okaże się, jak to się przełoży na wnioski złożone przez Powiat Buski. Starosta wyraził nadzieję na pozyskanie środków z dotacji rządowej, a tym samym zmniejszenie wydatków własnych Powiatu. Starosta wyraził nadzieję na zrealizowanie budżetu Powiatu Buskiego zarówno w 2019 roku jak
i w kolejnych latach. Odnosząc się do wniosku Radnego Tadeusza Jewiarza, Starosta Jerzy Kolarz poinformował, iż na dzień dzisiejszy dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju jest zabezpieczona kwota 250 000 zł na inwestycje oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego.
W trakcie roku budżetowego Rada Powiatu będzie dążyć, aby kwota ta jak co roku została powiększona. Starosta liczy też na wsparcie ZOZ w Busku - Zdroju ze strony Wojewody Świętokrzyskiego. Starosta Buski Jerzy Kolarz w imieniu Zarządu Powiatu złożył podziękowanie za przedstawione rekomendacje budżetu Powiatu Buskiego na rok 2019, jednocześnie wnosząc o jego przyjęcie. W imieniu Zarządu Powiatu zaprosił do współpracy wszystkich Radnych i poprosił o podejmowanie działań wspierających samorząd powiatowy. Mając na względzie wspólny interes, czyli rozwój Powiatu Buskiego.

 

Skarbnik Powiatu Artur Polniak w odpowiedzi na zapytanie Radnej Teresy Krupskiej poinformował, iż zobowiązania Powiatu Buskiego na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 25 mln 800 tys. zł. Zobowiązania te są rozłożone na najbliższe 10 lat - rocznie ok. 2,5 mln zł do spłaty. Obsługa tych zobowiązań wynosi 600-700 tys. zł rocznie. Skarbnik Powiatu poinformował, iż wszystkie te dane są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju. W/w kwota zadłużenia w stosunku do prognozowanych dochodów budżetu na przestrzeni ostatnich lat, które kształtują się na poziomie od 80 do 95 mln zł, nie jest kwotą, która zagrażałaby bezpieczeństwu finansowemu Powiatu Buskiego. Skarbnik podkreślił jednak, iż bezpieczną granicą byłoby zadłużenie na ok. 20 mln. zł. Skarbnik cieszy się, że Radni zwrócili na to uwagę, licząc na to, że wsłuchają się w Jego apele o bardzo ostrożne podchodzenie do realizacji inwestycji i racjonalne rozkładanie ich realizacji w czasie, bowiem ma to istotny wpływ na wskaźniki zadłużania określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Oprócz w/w zobowiązań Powiat jest również poręczycielem kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju do 2030 roku, który rocznie wynosi ok. 800 tys. zł (uzależnione od wartości pieniądza na rynku bankowym). Skarbnik podkreślił, iż zobowiązania innych samorządów wynoszą blisko 50-60% prognozowanych dochodów budżetowych, więc zobowiązania Powiatu Buskiego nie są tak wysokie. Jednakże, istnieje duże zagrożenie, jeżeli zabezpieczenie rządowe na realizację zadań Powiatu nie będzie na wystarczającym poziomie. Skarbnik zaznaczył, iż w zakresie wydatków oświatowych na przestrzeni ostatnich 3-4 lat, kiedy zaczęła wchodzić reforma oświaty, a która obecnie wkracza na szczebel powiatowy, otrzymywana subwencja wystarcza praktycznie tylko na pokrycie wynagrodzeń pracowników. Resztę zobowiązań Powiat musi pokrywać z własnych środków. Jest to istotne zagrożenie, które może spowodować spowolnienie procesu inwestycyjnego.

 

Starosta Buski Jerzy Kolarz w odpowiedzi na zapytanie Radnego Jana Bartosika poinformował, iż inwestycja fotowoltaiki w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju była realizowana przez Powiat Buski, a z chwilą odbioru, przekazana została na stan majątku ZOZ, który ją eksploatuje i amortyzuje.

Po zamknięciu dyskusji, Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 3

Uchwała Nr IV / 33 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2019 - stanowi załącznik
nr 7
do niniejszego protokołu.

 

Ad. 7

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 4

Uchwała Nr IV / 34 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030 - stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz złożył podziękowanie Radzie Powiatu za przyjęcie budżetu Powiatu Buskiego na rok 2019. W imieniu Zarządu Powiatu zobowiązał się do jak najlepszej realizacji założeń budżetowych.

Ad. 8

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju poprzez zmianę siedziby.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr IV / 35 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju poprzez zmianę siedziby - stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

 

Ad. 9

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia stanowiska
w przedmiocie Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Głos zabrał Radny Stanisław Krzak, który poinformował, iż na poprzedniej Komisji i Sesji wnioskował o wycofanie przedmiotowego punktu z porządku obrad i również dziś podczas głosowania nad w/w uchwałą wstrzyma się od głosu. Radny wyjaśnił, iż wstrzyma się od głosu nie dlatego, że źle ocenia pracę Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, lecz dlatego, że wymienione w Programie Naprawczym punkty, które mają dać poprawę warunków finansowych, niestety tej poprawy nie gwarantują. Radny ma wątpliwości nie tylko co do istoty programu, ale i do niektórych braków zapisów. Radny nie jest zwolennikiem przyjmowania programu, jako sztuka dla sztuki - jest strata, więc trzeba przyjąć program. Zdaniem Radnego w Programie należy zwrócić uwagę na to, że obecne zasady finansowania służby zdrowia są niewystarczające do tego, aby następowała w krótkim czasie istotna poprawa zarówno warunków finansowych jak i jakości świadczonych usług i obsługi pacjentów, a przecież takie były założenia reformy, o czym informował sam Dyrektor ZOZ. Należy o tym mówić głośno i podkreślać na każdym spotkaniu. Warunki funkcjonowania służby zdrowia powinny zostać zmienione. Należy również zapisać, że reforma służby zdrowia nie funkcjonuje, a personel jest przepracowany i jest go za mało. Radny liczy na to, że mimo tych trudności Program Naprawczy uda się Dyrektorowi ZOZ zrealizować do końca roku i wówczas nastąpi weryfikacja.

 

Przewodniczący Rady Powiatu dodał, iż problem braku personelu medycznego dotyczy wszystkich placówek służby zdrowia.

 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 1

Uchwała Nr IV / 36 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju- stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 10

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu na 2019 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 2

Uchwała Nr IV / 37 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu na 2019 rok- stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 11

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2019 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

 

 

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 14

przeciw - 1

wstrzymał się - 4

Uchwała Nr IV / 38 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2019 rok- stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Imienny wykaz głosowań przeprowadzonych podczas IV Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju w dniu 25 stycznia 2019 roku - stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 12

W sprawach różnych i wolnych wnioskach:

1. W związku z uzyskaniem praw emerytalnych, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek oraz Starosta Buski Jerzy Kolarz w imieniu Rady i Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju złożyli serdeczne podziękowania Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Pani Helenie Bebel za długoletnią pracę oraz zaangażowanie, życząc jednocześnie dalszych sukcesów i spełnienia wszelkich zamierzeń.

Pani Helena Bebel podziękowała współpracownikom, władzom samorządowym, dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu oraz służb, inspekcji i straży za współpracę. Podkreśliła, iż służba, którą pełniła jako Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie była dla Niej zaszczytem. Podziękowała wszystkim za troskę, mądrość i wsparcie.

2. Radna Terasa Krupska zabierając głos poinformowała, iż głosowała za przyjęciem budżetu Powiatu Buskiego na rok 2019, licząc na dobrą współpracę, tak jak to deklarował Starosta Buski. Radna chciałaby, aby ta współpraca układała się szczerze i na miłym poziomie, zauważyła jednak niestosowne zachowania Radnych Klubu PSL-SP, podczas wypowiedzi pozostałych Radnych. Radna poprosiła o ograniczenie zachowań typu - uśmiechy i pomrukiwania.

3. Radna Bogusława Majcherczak zwróciła się z prośbą do Radnych o rozpropagowanie w swoich gminach informacji, iż od najbliższego poniedziałku rusza CYTOMAMMOBUS w Gminach Tuczępy, Gnojno, Solec - Zdrój, Pacanów i Stopnica.

4. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak złożył podziękowanie Przewodniczącemu Rady Powiatu Andrzejowi Gądkowi, który był ogromnym orędownikiem tego, aby nie tylko stacjonarny mammograf znalazł się w ZOZ w Busku - Zdroju, ale też, aby utworzona została Poradnia Onkologiczna. Taka Poradnia powstała w ZOZ w Busku - Zdroju jako pierwsza
w Powiecie Buskim i funkcjonuje bez finansowania z NFZ. Dyrektor poinformował ponadto
o programie profilaktyki raka jelita grubego, który otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na kwotę prawie 900 tys. zł. Badania wykonywane będą w ZOZ w Busku - Zdroju od m-ca lutego br. Program skierowany jest do pacjentów z 4 powiatów: buskiego, pińczowskiego, kazimierskiego i jędrzejowskiego. Odpowiadając na pytanie Radnej Teresy Krupskiej, Dyrektor poinformował, iż przygotowany będzie filmik z instruktażem w zakresie w/w programu. Ponadto, Dyrektor ZOZ podziękował Radzie Powiatu za przyjęcie Programu Naprawczego ZOZ podkreślając, iż jest to program wieloletni. Zaznaczył, że na przestrzeni lat strata finansowa maleje, więc ZOZ nie jest zadłużany, jak to ma miejsce w większości szpitali zarówno w województwie świętokrzyskim jak i w całym kraju. Jest to wspólny sukces. Postulaty podnoszone przez Radnego Stanisława Krzaka są słuszne. Dyrektor poinformował, iż nie ujął pewnych zapisów w Programie uznając je za rzeczy oczywiste. Obecne finansowanie szpitali jest na poziomie 2008 roku jeśli chodzi o wycenę punków, co przy stałym wzroście cen - leków, materiałów opatrunkowych, prądu itp. powoduje, że utrzymanie reżimu finansowego na określonym poziomie jest bardzo trudne i odbywa się kosztem ogromnego wysiłku wszystkich pracowników ZOZ w Busku - Zdroju, za co Dyrektor serdecznie dziękuje. Dyrektor przypomniał również, że Powiat jest poręczycielem kredytu inwestycyjnego dla szpitala, a raty kredytu spłaca ZOZ. Kończąc, Dyrektor zaprosił Radnych Rady Powiatu na wizytację wyremontowanego Oddziału Ginekologiczno - Położniczego w ZOZ w Busku - Zdroju.

5. Mieszkanka Powiatu Buskiego zwróciła się z prośbą o zabezpieczenie i przeznaczenie środków finansowych na dopłatę do badań laboratoryjnych w zakresie wykrycia boreliozy. Poinformowała, iż zajmuje się medycyną naturalną. Głęboko na sercu leży Jej pomoc osobom dotkniętym tą chorobą.

 

Ad. 13

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek dziękując wszystkim obecnym za udział o godz. 11.00zamknął IV Sesję Rady Powiatu
w Busku - Zdroju.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządziła:

Barbara Banaś

 

Niniejszy protokół stanowi zwięzłą, skróconą wersję przebiegu posiedzenia IV Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju, która odbyła się 25 stycznia 2019 roku. Dokładny jej przebieg zawiera nagranie, udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2019-02-07
Data publikacji:2019-02-07
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:184