Ogłoszenie Starosty Buskiego GKN.683.3.2017 z dnia 10.01.2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 stycznia 2019

Znak: GKN.683.3.2017                Busko-Zdrój, dnia 10.01.2019

 

O G Ł O S Z E N I E

Starosta Buski, działając na podstawie art. 61 § 4, art.  10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j.) oraz art. 8 i art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 t.j.) informuje, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie oraz został zgromadzony materiał dowodowy w tym został sporządzony operat szacunkowy w sprawie ustalenia odszkodowania za część nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w obrębie 11 miasta Busko-Zdrój, oznaczone jako działki o numerach 128 i 239 które po uzyskaniu waloru ostateczności niżej opisanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, będą oznaczone nr 128/1 o pow. 0.0007 ha,  128/2 o pow. 0.0007 ha oraz 239 o pow. 0.0570 ha. 

 

   W/w nieruchomości objęte zostały decyzją Nr 1/17 Starosty Buskiego z dnia 10.08.2018 r. znak: AB.6740.15.1.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: ,,Przebudowie i rozbudowie skrzyżowania ulic Langiewicza, Polnej i Kochanowskiego w Busku-Zdroju” wraz z infrastrukturą techniczną.
   Na podstawie dokumentów zgromadzonych w sprawie organ ustalił, że właściciel nieruchomości Stanisław Blichiewicz nie żyje i nie są ustaleni jego następcy prawni.
W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa do w/w własności przedmiotowych nieruchomości należących do Stanisława Blichiewicz o zgłoszenie się do Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, ul. Kopernika 2, III piętro, pokój 21 celem przedłożenia prawomocnego postanowienia o nabyciu spadku lub notarialnego potwierdzenia dziedziczenia.
   Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami do powyższego prawa własności w/w nieruchomości skutkować będzie przekazaniem ustalonej w decyzji Starosty Buskiego kwoty odszkodowania za własność należącą do zmarłego do depozytu sądowego.
   Na podstawie art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie oraz udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju.


  • Pełna treść ogłoszenia [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Data utworzenia:2019-01-11
Data publikacji:2019-01-11
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Kocjan
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Cira
Liczba odwiedzin:99