Ogłoszenie Starosty Buskiego GKN.683.5.2018 z dnia 07.01.2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 stycznia 2019

Busko-Zdrój, dn. 07.01.2019 r.

Znak: GKN.683.5.2018

O G Ł O S Z E N I E
S T A R O S T Y    B U S K I E G O

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)zawiadamiam stosownie do art. 10 § 1 kpa, że został zgromadzony materiał dowodowy, w tym operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego, w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Gminę Busko-Zdrój prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Busku-Zdroju (obręb 13), oznaczonej jako działka nr 208/3 o pow. 0,0271 ha, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Buskiego Nr 5/17 znak: AB.6740.15.5.2017 z dnia 31.01.2018 r.  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie ulicy Rokosza (KDD-G) w Busku-Zdroju na odcinku od ul. Starkiewicza do al. Kasztanowej wraz z budową małej architektury, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego i parkowego, kanalizacji deszczowej wraz z przykryciem odcinków cieku „Rów od Buska”, w ramach zadania „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny  i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy  i  zebranym materiałem dowodowym, a w szczególności z operatem szacunkowym określającym wartość przedmiotowej nieruchomości,  w oparciu  o który zostanie podjęta stosowna decyzja, mogą też złożyć oświadczenie co do zebranych dowodów i materiałów.

            Dokumentacja zostanie udostępniona do wglądu  w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Busku –Zdroju, ul. Kopernika 2, III piętro pokój nr 24, w godzinach od 730 – 1530,   a dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  ( 41) 370-50-62. 

             Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami do w/w nieruchomości skutkować będzie przekazaniem ustalonej w decyzji Starosty Buskiego kwoty odszkodowania do depozytu sądowego.

Na podstawie art. 49 kpa zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju.

 

 

 

Otrzymują:

1. Osoby, które udokumentują swoje prawo do nieruchomości - w drodze ogłoszenia BIP

2. Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

A/a

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Data utworzenia:2019-01-08
Data publikacji:2019-01-08
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Jasonek
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:110