Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 maja 2018

 K L A U Z U L A      I N F O R M A C Y J N A

dot. przetwarzania danych osobowych w ramach zadań realizowanych przez
Wydział Organizacyjny i Kadr Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016r.), dalej zwane jako RODO , informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Buski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Busku –Zdroju, przy ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko – Zdrój.

2) Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Bartosz Świetnicki, tel. 41 370 50 27, adres email: iod@powiat.busko.pl .

3) Dane osobowe osób zainteresowanych zbierane i przetwarzane są w celu umożliwienia wykonywania przez Wydział Organizacyjny i Kadr Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju, czynności i zadań, wynikających z niżej wymienionych przepisów prawa:

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 • Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich,
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,
 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 • Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach,
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym,

 oraz w innych ustawach, przepisach wykonawczych i prawnie wiążących regulacjach.

 

4) Pozyskane od osób zainteresowanych dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie ww. przepisów prawa.

5) Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych - kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów powiatu i starostw powiatowych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

6) Osoby zainteresowane mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7) Osoby zainteresowane mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych zainteresowani zostaną o tym fakcie poinformowani.

9) Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

10) Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny i Kadr
Data utworzenia:2018-05-25
Data publikacji:2018-05-25
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Olszewski
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:302