Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

GKN.6641.1.10.2020

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic działek nr 1.379/2. 1.378 obręb Zborów, gm. Solec-Zdrój.

18 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Decyzja GKN.6810.4.15.2019 z dnia 17.02.2020 r.

Busko- Zdrój 17.02.2020 r.

Znak: GKN.6810.4.15.2019

DECYZJA

            Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 703 ze zm.) działając  z urzędu

orzekam

Uznać działki gruntu położone w miejscowości BRONINA, gm. Busko-Zdrój, oznaczone w ewidencji gruntów numerami 202, 203/2, 205/2, 205/3, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 219 o łącznej powierzchni 2,8695 ha, za mienie gromadzkie.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Bronina oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Busko-Zdrój, Powiatu Buskiego i w prasie lokalnej.

18 lutego 2020
Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6810.4.15.2019 z dnia 17.02.2020 r.

Protokół Nr XV/2020 z Sesji Rady Powiatu

Protokół Nr XV/2020 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju, która odbyła się w dniu 31 stycznia 2020 r. roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju [ PDF]

18 lutego 2020
Czytaj więcej o: Protokół Nr XV/2020 z Sesji Rady Powiatu

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt f) znak sprawy: AB.6743.1.6.2020

W dniu 14.02.2020 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia, o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa na działkach w miejscowości Wola Bokrzycka, gmina Gnojno.

17 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt f) znak sprawy: AB.6743.1.6.2020

Protokół Nr XIV/2019 z Sesji Rady Powiatu - ze zmianami wprowadzonymi przez Radnych

Protokół Nr XIV/2019 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2019 r. roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju [ PDF]

7 lutego 2020
Czytaj więcej o: Protokół Nr XIV/2019 z Sesji Rady Powiatu - ze zmianami wprowadzonymi przez Radnych

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania GKN.6853.1.28.2019 z dnia 12.02.2020 r.

Busko-Zdrój, dnia 12.02.2020 r.

Znak:GKN.6853.1.28.2019

O G Ł O S Z E N I E
o wszczęciu postępowania

          Na podstawie art. 61 §1 i §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)

STAROSTA BUSKI
zawiadamia,

że na wniosek Pana Marcina Rogackiego – pełnomocnika NEXERA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonych w obrębie 02 Bilczów, gm. Busko-Zdrój, obejmujących działki ewidencyjne nr nr 2.234, 1.922, oraz w obrębie 25 Olganów, gm. Busko-Zdrój obejmującej działkę nr 510, posiadających nieuregulowany stan prawny, poprzez udzielenie zezwolenia NEXERA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na założenie i przeprowadzenie na nieruchomościach przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci podwieszenia projektowanych kabli na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej nN, stanowiących infrastrukturę telekomunikacyjną.

14 lutego 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania GKN.6853.1.28.2019 z dnia 12.02.2020 r.

Decyzja GKN.6810.4.18.2019 z dnia 13.02.2020 r.

Busko- Zdrój 13.02.2020 r.

Znak: GKN.6810.4.18.2019

DECYZJA

            Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 703) działając z urzędu

orzekam

Uznać działkę gruntu położoną w miejscowości JARZĄBKI, obręb WIKTORÓW, gmina Gnojno, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 162/1  o powierzchni 0,04 ha, za mienie gromadzkie.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Jarząbki oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni w Urzędzie Gminy Gnojno, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gnojno, Powiatu Buskiego i w prasie lokalnej.

17 lutego 2020
Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6810.4.18.2019 z dnia 13.02.2020 r.