Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Rejestracja szkoły niepublicznej

Wpisanie szkoły do ewidencji szkół niepublicznych


Miejsce załatwiania spraw:
Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
pokój nr 1d
tel. 41 370 50 43

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta

 

Sposób realizacji:

(NIŻEJ OKREŚLONE ZASADY BĘDĄ OBOWIĄZYWAŁY DO DNIA 31 SIERPNIA 2019 R.)

 

Należy złożyć zgłoszenie do ewidencji szkół niepublicznych zawierające następujące informacje i załączniki:

a) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę,

b) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę,

c) określenie typu i rodzaju szko­ły lub placówki,

d) określenie daty rozpoczęcia funkcjonowania szko­ły lub placówki,

e) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe — nazwy zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasy­fikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub klasyfika­cji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwe­go do spraw pracy,

f) wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki,

g) informację o warunkach loka­lowych zapewniających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 168 ust. 4 pkt 3 lit. a - d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe zawierającą:

  • pozytywną opinię właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,
  • pozytywną opinię komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,

h) statut szkoły lub placówki opracowany zgodnie z zasadami, o których mowa w art.  172 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

i) dane dotyczące kwalifikacji dyrektora szkoły lub placówki,

j) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,

k) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - w przypadku szkoły ponadpodstawowej, niebędącej szkołą artystyczną, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej,

l) dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej,

ł) pozytywną opinię Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach,

m) opinię  ministra właściwego do spraw zdrowia o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla której zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, ministrem właściwym jest minister do spraw zdrowia,

n) Zgodnie z art. 168 ust. 4a i 4b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe osoba fizyczna składająca zgłoszenie do ewidencji może dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej zgłoszenie. Oświadczenie zawiera zgodę osoby fizycznej albo osoby prawnej, która ma przejąć prowadzenie szkoły lub placówki niepublicznej. Oświadczenie może zostać złożone przez osobę fizyczną również po uzyskaniu wpisu do ewidencji,

o) pozytywną opinię kuratora oświaty o spełnieniu wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - w przypadku młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, a także ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych,

p) opinię instytucji odpowiedzialnej za wskazywanie staroście ośrodka, do którego ma być skierowany nieletni, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, z której wynika, że istnieje zapotrzebowanie na miejsca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych - w przypadku niepublicznego młodzieżowego ośrodka wychowawczego.

 

 

INFORMACJE DODATKOWE

Zgodnie art. 172a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe dyrektor szkoły niepublicznej prowadzącej kształcenie zawodowe (niebędącej szkołą artystyczną) w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustala zawody, w których kształci szkoła:

1) po nawiązaniu współpracy odpowiednio z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne, których działalność jest związana z danym zawodem lub branżą,

2) po uzyskaniu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy. Opinia wojewódzkiej rady rynku pracy jest również wymagana w przypadku gdy zawód ten nie jest wskazany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

 

Opinia wojewódzkiej rady rynku pracy nie jest wymagana w przypadku:

1) rozpoczynania kształcenia w zawodzie o charakterze pomocniczym,

2) organizowania w branżowej szkole I stopnia oddziału wyłącznie dla uczniów będących młodocianymi pracownikami.

 

 

UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ

Osoba prowadząca szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej może złożyć wniosek o nadanie takich uprawnień, do której załącza pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia - także opinię tego ministra, o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe szkoła niepubliczna niebędąca szkołą artystyczną może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli:

1) realizuje programy nauczania uwzględniające właściwe podstawy programowe,

2) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu,

3) stosuje właściwe zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

4) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych,

5) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,

6) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

 

UWAGA:

Zgodnie z art. 168 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi rejestrującemu, w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji. Zgłoszenia zmian dokonuje się na zasadach określonych w art. 168 ust. 4-12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

 

Zgodnie z art. 168 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w przypadku zmiany organu prowadzącego szkołę lub placówkę wniosek o zmianę danych składa, nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem zmiany organu prowadzącego, osoba dotychczas prowadząca szkołę lub placówkę. W przypadku zgonu osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę wniosek składa osoba, która została wskazana w wyżej wymienionym oświadczeniu, w terminie 14 dni od dnia zgonu. Zmiana organu prowadzącego następuje z dniem dokonania wpisu tej zmiany do ewidencji. Organ rejestrujący może wyrazić zgodę na złożenie wniosku o zmianę danych w innym terminie niż wyżej określony. Zmian dokonuje się na zasadach określonych w art. 168 ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 9-12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

 


Przyjmowanie wniosków:

w ciągu całego roku.


Opłaty:

bez opłat.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe.


Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji w sprawie nadania szkole uprawnień szkoły publicznej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Starosty Buskiego.

 

5 czerwca 2006
Czytaj więcej o: Rejestracja szkoły niepublicznej

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

GKN.6641.1.12.2019

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia granic działki ewidencyjnej nr 223 - obręb Kostki Duże, gm. Busko-Zdrój.

5 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

GKN.6641.1.11.2019

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia granic działki ewidencyjnej nr 691/2- obręb Łagiewniki, gm. Busko-Zdrój.

5 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt f), znak sprawy: AB.6743.1.7.2019

Znak sprawy: AB.6743.1.7.2019

W dniu 03.06.2019 roku, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie gazociagu średniego ciśnienia w Łagiewnikach gmina Busko - Zdrój.

5 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt f), znak sprawy: AB.6743.1.7.2019

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt f), znak sprawy: AB.6743.1.6.2019

Znak sprawy: AB.6743.1.6.2019

W dniu 03.06.2019 roku, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie gazociagu średniego ciśnienia w Nowym Korczynie.

5 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt f), znak sprawy: AB.6743.1.6.2019

Sesje Rady Powiatu w Busku-Zdroju - kadencja 2018-2023

  • VIII Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju - nagranie video z dnia 31 maja 2019 r. [ materiał video ]
  • VII Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju - nagranie video z dnia 10 maja 2019 r. [ materiał video ]
  • VI Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju - nagranie video z dnia 29 marca 2019 r. [ materiał video ]
  • V Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju - nagranie video z dnia 28 lutego 2019 r. [ materiał video ]
  • IV Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju - nagranie video z dnia 25 stycznia 2019 r. [ materiał video ]  
  • IIISesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju - nagranie video z dnia 31 grudnia 2018 r. [ materiał video ]
  • IISesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju - nagranie video z dnia 14 grudnia 2018 r. [ materiał video ]
  • I Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju - nagranie video z dnia 20 listopada 2018 r. [ materiał video ]
26 listopada 2018
Czytaj więcej o: Sesje Rady Powiatu w Busku-Zdroju - kadencja 2018-2023

Raport o stanie Powiatu Buskiego za rok 2018

Raport o stanie
Powiatu Buskiego za rok 2018

Zgodnie z art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

4 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Raport o stanie Powiatu Buskiego za rok 2018