Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Przetarg nieograniczony: ZP.272.5.2019 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z wykonaniem kompleksowej digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego Powiatu Buskiego

Przedmiotem zamówienia jest „Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z wykonaniem kompleksowej digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego Powiatu Buskiego”

a)   Niniejsze przedsięwzięcie jest częścią Projektu „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (dalej w skrócie „RPO”) na lata 2014-2020, oś Priorytetowa VII „Sprawne usługi publiczne” Działanie 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”. Mając na uwadze powyższe Wykonawca musi realizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych w wytycznych i dokumentach programowych RPO, zapewniając tym samym należytą jakość produktów i terminowość ich wykonania.

b)   Podstawowym celem Zamówienia jest monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac, związanych z wykonaniem digitalizacji dokumentacji analogowej PZGiK, celem zasilenia baz danych systemu służącego do prowadzenia PZGiK, co pozwoli na świadczenia e-usług publicznych informacji przestrzennej na wysokim poziomie dojrzałości oraz sprawną realizację kolejnych zadań przewidzianych w Projekcie.

15 maja 2019
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.5.2019 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z wykonaniem kompleksowej digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego Powiatu Buskiego

Wniosek o przyznanie Nagrody Starosty Buskiego w dziedzinie Kultury

Miejsce załatwiania spraw:
Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
pokój nr 1D tel. 41 370 50 43

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta (parter)

Sposób realizacji:

 1. Druk wniosku o przyznanie Nagrody Starosty Buskiego w dziedzinie Kultury należy pobrać w pokoju nr 1D lub ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju
  (wniosek do pobrania [ doc ] [ pdf ] ).
 2. Do wniosku należy w miarę możliwości dołączyć kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia osoby lub podmiotu nominowanego do nagrody.
 3. Klauzula informacyjna dotycząca pozyskiwania danych osobowych:
  • Od osoby do 16 roku życia [ DOCX ]
  • Od osoby po 16 roku życia [ DOCX ]
  • Od osoby trzeciej [ DOCX ]
 4. Wniosek jest rozpatrywany niezwłocznie przez Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju.

Przyjmowanie wniosków:
Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Opłaty:
bez opłat.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr IV/38/2011 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie przyznawania nagród Starosty Buskiego w dziedzinie kultury.

Tryb odwoławczy
Decyzja w sprawie przyznania nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie zgodnie z § 5 ust. 8 uchwały Nr IV/38/2011 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie przyznawania nagród Starosty Buskiego w dziedzinie kultury.

19 października 2013
Czytaj więcej o: Wniosek o przyznanie Nagrody Starosty Buskiego w dziedzinie Kultury

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.10.2019 z dnia 07.06.2019 r.

Busko- Zdrój, dn. 07.06.2019r.

Znak: GKN. 6810.4.10.2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), zawiadamiam, że z urzędu wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie uznania działek gruntu położonych w miejscowości Widuchowa gm. Busko-Zdrój, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 116, 117, 201, 236, 262, 278, 354, 355, 415, 508, 524, 564, 598, 786, 959, 1005, 1027, 1028, 1134/1, 1134/3, 1135, 1152/2, 1186, 1211, 1237, 1238, 1257, 1315, 1365, 1390, 1504, 1510, 1529, 1613, 1641, 1642, 1644, 1645, 1716, 1717, 1730, 1820, 1890, 1900, 1958, 1990, 2081, 2082, 2108, 2141 o łącznej pow. 11,3200 ha, za mienie gromadzkie.

10 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.10.2019 z dnia 07.06.2019 r.

Zawiadomienie GKN.6810.4.44.2016 z dnia 06.06.2019 r.

Busko-Zdrój, dnia 06.06.2019 r.

Znak: GKN.6810.4.44.2016

Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), uprzejmie zawiadamiam, że postępowanie administracyjne  w sprawie ustalenia uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Wiślica nie może zostać zakończone  w terminie ustalonym  w naszym piśmie z dnia 07.03.2019 r. z uwagi na złożenie w dniu 30 maja 2019 r. na biuro podawcze tutejszego urzędu kolejnego wniosku o ustalenie uprawnień do w/w wspólnoty. W związku z powyższym tutejszy organ, mimo gotowego projektu decyzji, nie mógł jej wydać w terminie do dnia 31 maja br., gdyż jest zobligowany rozpatrzyć przedmiotowy wniosek.

7 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Zawiadomienie GKN.6810.4.44.2016 z dnia 06.06.2019 r.

Przebieg kontroli w 2018 r.

Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w 2018 r. w zakresie nadzoru i kontroli:

1. Sprawował nadzór nad pracą jednostek oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Buski.
2. Nadzorował i weryfikował pod względem zgodności z prawem prowadzenie dokumentacji organizacyjno - administracyjnej podległych jednostek.
3. Zrealizował kontrole przewidziane Planem kontroli w:
•    podległych szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych,
•    organizacjach pozarządowych, które otrzymały dotacje z budżetu Powiatu na organizację zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej,


Łącznie przeprowadzono 77 bezpośrednich kontroli (wykaz kontroli).

23 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Przebieg kontroli w 2018 r.

Roczne informacje za rok budżetowy 2016

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2016 rok [ PDF ]
 • Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ZOZ w BuskuZdroju za 2016 rok [ PDF ]
 • Informacja o stanie mienia Powiatu Buskiego wg stanu na 31.12.2016 [ PDF ]
10 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Roczne informacje za rok budżetowy 2016

Przetarg nieograniczony: ZP.272.8.2019 - Adaptacja i modernizacja pomieszczeń internatu ZSTiO w Busku-Zdroju, nr ew. działki 73/11 na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Busku-Zdroju

Przedmiotem zamówienia jest "Adaptacja i modernizacja pomieszczeń internatu ZSTiO w Busku-Zdroju, nr ew. działki 73/11 na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju oraz Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Busku-Zdroju. W ramach projektu RPSW.09.02.01-26-0089/18 "Dla Dobra Rodziny" - adaptacja i modernizacja pomieszczeń internatu ZSTiO na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Hostelu"

6 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.8.2019 - Adaptacja i modernizacja pomieszczeń internatu ZSTiO w Busku-Zdroju, nr ew. działki 73/11 na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Busku-Zdroju