Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.272.4.2019 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji(...)

Przedmiotem zamówienia jest „Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych  z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT oraz krajowej bazy GESUT”

29 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.272.4.2019 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji(...)

Obwieszczenie RLO.6530.05.2019 z dnia 21.05.2019 r.

Busko-Zdrój, 21.05.2019r.

Znak: RLO.6530.05.2019

OBWIESZCZENIE

Starosta Buski za pośrednictwem geologa powiatowego, działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1, § 3, § 4, art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.  2096z późn. zm.), w związku z art. 41 ust. 3, 4, art. 80 ust. 1, 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 701) zawiadamia, że w dniu 19 kwietnia 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia Projektu Robót Geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich panujących w podłożu projektowanej inwestycji pn. Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn”.

21 maja 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie RLO.6530.05.2019 z dnia 21.05.2019 r.

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy im. Józefa Grudnia w Busku-Zdroju

 

  ADRES:
Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku-Zdroju
ul. Kusocińskiego 3
28-100 Busko-Zdrój

  KONTAKT
tel-fax.: 41 378 10 40
ePUAP: /PMOSBusko/SkrytkaESP

  DYREKTOR
Grzegorz Wojciechowski


e-mail: biuro@pmos.busko.pl

www: www.pmos.tbu.pl

 

Status prawny lub forma prawna
jednostka budżetowa Powiatu Buskiego

Nazwa organu prowadzącego
Powiat Buski

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach

Podstawa prawna funkcjonowania:

 • Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.), 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z 2017 r., poz. 1606 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 poz. 1591 z późn. zm.)


Kierownictwo:
kompetencje_dyrektor
Dyrektor PMOS – mgr Grzegorz Wojciechowski – kompetencje [ PDF ]
Główny księgowy – mgr Iwona Gwóźdź – kompetencje [ PDF ]

Organy jednostki:

Rada Pedagogiczna – kompetencje [ PDF ]
Rada Rodziców – kompetencje [ PDF ]
Samorząd Młodzieżowy – kompetencje [ PDF ]

Przedmiot działalności:

Statut Ośrodka Zaktualizowany Uchwałą Nr 1/2018 Rady Pedagogicznej Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka sportowego w Busku-Zdroju z dn. 16.04.2018 [ PDF ]

Wykorzystanie hali sportowej:

Od godz. 7.00-13.00 korzystają szkoły (Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących). W godz. 15.00-19.30 odbywają się zajęcia sekcji sportowych PMOS. Od godz. 19.30 hala jest wynajmowana zakładom pracy, instytucjom i innym grupom z terenu Powiatu Buskiego.

Załatwianie spraw:

sekretariat 7.00-15.00,
dyrektor 10.00-14.00

Informacja o stanie zatrudnienia i majątku jednostki organizacyjnej p.n. Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku – Zdroju

I Stan zatrudnienia
- ilość etatów – 9,88
- liczba zatrudnionych - 13

II Nieruchomości:
a) działka 11785 m²
b) powierzchnia użytkowa:
- arena główna – 1100 m²
- siłownia (dwa pomieszczenia) - 206,06 m²
- pozostałe pomieszczenia – 1856,92 m²
- budynek gospodarczy – 100,36 m²

III Wartość majątku nieruchomego – 3 139 479, 57 (stan na dzień 31.12.2017)

IV Wartość majątku ruchomego – 448 314, 52 (stan na dzień 31.12.2017)


Właściciel majątku:

Powiat Buski

Regulaminy i Instrukcje :

 • Regulamin Pracy
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PMOS
 • Regulamin Komisji Socjalnej w PMOS
 • Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w PMOS
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro netto
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto
 • Regulamin przyznawania Nagrody Dyrektora w PMOS
 • Regulamin wynagradzania w PMOS
 • Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych
 • Regulamin likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w PMOS
 • Kodeks etyki w PMOS
 • Wewnętrzna polityka antymobbingowa w PMOS
 • Instrukcja kancelaryjna w PMOS
 • Zasady gospodarki finansowej w PMOS wraz z załącznikami:
 • Zakładowy Plan Kont
 • Instrukcja określająca zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych w PMOS
 • Instrukcja kasowa
 • Instrukcja w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji w PMOS
 • Karta wzorów podpisów
 • Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego w PMOS
 • Regulamin kontroli zarządczej w PMOS
 • Księgowość Optivum - opis systemu przetwarzania danych


W Ośrodku obowiązuje system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt.

Informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych:

 • Sekretariat
 • Dziennik korespondencyjny – rejestr poczty przychodzącej i wychodzącej
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Ewidencja wyjść w sprawach prywatnych
 • Ewidencja pieczęci i pieczątek
 • Rejestr wydanych delegacji
 • Kadry i administracja
 • Księga druków ścisłego zarachowania
 • Ewidencja akt osobowych
 • Ewidencja czasu pracy (karty pracy) pracowników niepedagogicznych
 • Ewidencja urlopów
 • Ewidencja godzin nadliczbowych pracowników niepedagogicznych
 • Książka inwentarzowa
 • Książka materiałowa
 • Ośrodek prowadzi podręczne archiwum na własne potrzeby.

 

Zamówienia publiczne:
W chwili obecnej nie jest prowadzone żadne postępowanie w zakresie zamówień publicznych.


Nabór pracowników:
nie prowadzono


Przebieg i efekty kontroli:

- informacja z dnia 04.12.2018 r. [ PDF ]

Termin kontroli Instytucja kontrolująca Cel kontroli Zalecenia pokontrolne
Wrzesień 2009r. Zakład Instalatorstwa Elektrycznego M.& G. Gorgoń s.c. Busko-Zdrój Badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączanie, badanie rezystencji izolacji obwodów, badanie stanu izolacji odgromowej i uziomów Bez zastrzeżeń
Marzec 2011 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, rozpoznawanie innych miejsc zagrożeń, rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej Bez zastrzeżeń
Maj 2011r. GREGOR-TERM Kielce Kontrola instalacji i urządzeń gazowych Bez zastrzeżeń
Maj 2011r. Bogdan Banasik Inspektor Nadzoru Budowlanego Okresowa kontrola stanu technicznego obiektu PMOS  
Maj 2011r. Spółka usługowo-handlowa w Kielcach „Kominiarz” Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 6 Busko-Pińczów Okresowa kontrola przewodów kominowych Bez zastrzeżeń
Maj 2011r. Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny Kielce Kontrola stanu sanitarno- technicznego obiektu Bez zastrzeżeń
Czerwiec 2011r. Specjalista ds. przeciwpożarowych mgr inż. poż. Jerzy Skrabacz Przegląd i konserwacja hydrantów Bez zastrzeżeń
Listopad 2011r. GREGOR-TERM Kielce Kontrola instalacji i urządzeń gazowych Zaleceń nie wydano
Listopad 2011r. Bogdan Banasik Inspektor
Nadzoru Budowlanego
Okresowa kontrola stanu technicznego obiektu PMOS Zaleceń nie wydano
Listopad 2011r. Spółka usługowo-handlowa
w Kielcach „Kominiarz"
Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 6
Busko-Pińczów
Okresowa kontrola przewodów kominowych Zaleceń nie wydano
Grudzień 2011 Centrum Ochrony Przeciwpożarowej Bezpieczeństwa i Higieny Pracy MEDI-POŻ Rafał Piwowarski Busko-Zdrój Próba ciśnieniowa węży hydrantowych Zaleceń nie wydano
Kwiecień 2012 Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny Kielce Kontrola stanu sanitarno- technicznego zastrzeżeń Zalecenia:
 • Zapewnić należyty stan sanitarno-techniczny ścian i sufitów w pomieszczeniu siłowni, hali sportowej, korytarzu przy hali oraz na klatkach schodowych,
 • Zapewnić należyty stan sanitarno-techniczny podłogi w pomieszczeniu siłowni.
Maj 2012 GREGOR-TERM Kielce Kontrola instalacji i urządzeń gazowych Zaleceń nie wydano
Maj 2012 Spółka usługowo-handlowa
w Kielcach „Kominiarz"
Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 6
Busko-Pińczów
Okresowa kontrola przewodów kominowych Zaleceń nie wydano
Maj 2012 Bogdan Banasik Inspektor
Nadzoru Budowlanego
Okresowa kontrola stanu technicznego obiektu PMOS Zaleceń nie wydano
Maj 2012 Kuratorium Oświaty w Kielcach, Wydział Nadzoru Pedagogicznego Oddział w Busku-Zdroju Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego Zaleceń nie wydano
26 listopada 2012
Czytaj więcej o: Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy im. Józefa Grudnia w Busku-Zdroju

Branżowe Szkoły I stopnia

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika
od 1 września 2019 r. - Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika
w Busku –Zdroju

ul. Mickiewicza 6,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel.: 41-378-79-20,21
fax: 41-378-33-01
e-mail: zsp1busko6@wp.pl

http://www.zsp1busko.pl


kierunki kształcenia - dla absolwentów gimnazjum:

 • fryzjer
 • piekarz
 • cukiernik
 • sprzedawca
 • kucharz
 • stolarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • fotograf
 • pracownik obsługi hotelowej
 • kelner
 • rolnik
 • mechanik motocyklowy
 • mechanik – monter maszyn i urządzeń
 • elektryk,
 • elektromechanik
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • blacharz samochodowy
 • krawiec
 • tapicer
 • kierowca mechanik
 • ślusarz
 • murarz - tynkarz
 • operator urządzeń przemysłu szklarskiego

 

kierunki kształcenia  - dla absolwentów szkół podstawowych:

 • fryzjer
 • piekarz
 • cukiernik
 • sprzedawca
 • kucharz
 • stolarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • fotograf
 • pracownik obsługi hotelowej
 • kelner
 • rolnik
 • mechanik motocyklowy
 • mechanik – monter maszyn i urządzeń
 • elektryk,
 • elektromechanik
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • blacharz samochodowy
 • krawiec
 • tapicer
 • kierowca mechanik
 • ślusarz
 • murarz - tynkarz
 • operator urządzeń przemysłu szklarskiego
 • magazynier – logistyk
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

nauczane języki obce:

 • język angielski

koła przedmiotowe:

 • języka polskiego
 • języka niemieckiego
 • historyczne
 • matematyczne
 • geograficzne
 • biologiczne

koła zainteresowań:

 • Szkolny Klub Multimedialny Meg@ Bajt
 • Koło teatralne „Niech się kręci”
 • Klub Asystentów Bibliotecznych
 • Radio Bit
 • Szkolny Klub Europejski
 • Klub „Kulinarnych fascynacji”
 • Klub Młodego Dziennikarza
 • PCK, PTTK, ZHP
 • Zespół taneczny Copernicana Cheerleaders
 • Szkolny Zespół Muzyczny
 • sekcja piłki siatkowej dziewcząt
 • sekcja piłki siatkowej chłopców
 • sekcja piłki koszykowej dziewcząt
 • sekcja piłki koszykowej chłopców
 • sekcja piłki nożnej dziewcząt
 • sekcja piłki nożnej chłopców
 • sekcja piłki ręcznej dziewcząt
 • sekcja piłki ręcznej chłopców
 • sekcja samoobrony

Szkoła posiada 3 pracownie komputerowe, salę fitness, siłownię, wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w zestawy multimedialne                    

Uczniowie mają możliwość zakwaterowania w internacie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 23 (piętro wydzielone wyłącznie dla uczniów ZSP).

  ---------------------------------------------------------------------------------------

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2
w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych
w Busku – Zdroju

ul. Mickiewicza 23,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel. / fax: 0-41-378-43-86
e-mail: zsp1busko6@wp.pl
http://zsti.pl


kierunki kształcenia dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych:

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • ślusarz
 • mechanik monter maszyn i urządzeń
 • operator obrabiarek skrawających
 • monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
 • mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • mechanik motocyklowy

 

nauczane języki obce:

 • język angielski, język niemiecki

koła przedmiotowe:

 • polonistyczne
 • języka niemieckiego
 • języka angielskiego
 • historyczne
 • matematyczne
 • geograficzne
 • biologiczne
 • informatyczne
 • gastronomiczne
 • fizyczne

koła zainteresowań:

 • piłka siatkowa dziewcząt
 • tenis stołowy
 • piłka nożna chłopców
 • pływanie
 • piłka koszykowa chłopców
 • siłownia
 • piłka siatkowa chłopców
 • lekkoatletyka chłopców
 • zespół muzyczny
 • klub 4H
 • szkolne radio

Szkoła posiada:

 • internat
 • warsztaty
 • 4 pracownie komputerowe (3 bazujące na systemie Windows, 1- MacOS)
 • specjalistyczną pracownię gastronomiczną
 • specjalistyczne pracownie samochodowe

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. Kazimierza Wielkiego
w Busku – Zdroju

ul. Kusocińskiego 3B,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel.: 41-378-24-72, fax: 41-260-55-41
e-mail: zstio@budowlanka.edu.pl
http://www.budowlanka.edu.pl

zawody:  nabór kandydatów po gimnazjum:

 • murarz - tynkarz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • elektryk
 • magazynier-logistyk

 

nauczany język obcy:

 • język angielski

 

koła zainteresowań:

 • Koło młodego budowlańca
 • Piłka ręczna chłopców
 • Piłka siatkowa chłopców
 • Piłka koszykowa
 • Szkolne koło rekreacyjno-sportowe
 • Szkolne koło samoobrony
 • Tenis stołowy

 

Szkoła posiada:

 • bezprzewodowy dostęp do Internetu
 • 2 pracownie komputerowe
 • pracownie do nauki przedmiotów ogólnokształcących, wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • pracownie do nauki przedmiotów zawodowych, wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • nowoczesne oprogramowanie (obsługa hotelu CHART, CAD i GIS Driftsight, GstarCAD, AutoCAD, Winkalk, Ewmapa, Mikromap) i pakiet OFFICE 365 dla szkół
 • 3 pracownie symulacyjne do nauki zawodów budowlanych
 • centrum multimedialne w bibliotece szkolnej
 • dostęp do obiektów sportowych Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego (siłownie, boisko wielofunkcyjne, pełnowymiarowa hala sportowa)

 

Uczniowie mają możliwość zakwaterowania w internacie I Liceum Ogólnokształcącego ul. Mickiewicza 21 w Busku - Zdroju.

Szkoła posiada uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego.

6 czerwca 2006
Czytaj więcej o: Branżowe Szkoły I stopnia

Szkoły policealne specjalne

Szkoła Policealna Specjalna Nr 1 dla Niepełnosprawnych Ruchowo
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w Busku – Zdroju

(dla młodzieży)

ul. Rehabilitacyjna 1,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel. / fax: 0-41-378-41-19
e-mail:  sekretariat@sosw.busko.pl  
www.sosw.busko.pl

 

 

zawody:

 • technik administracji
 • technik informatyk
 • technik BHP
 • asystent osoby niepełnosprawnej

 

nauczane języki obce:

 • język angielski
22 lutego 2010
Czytaj więcej o: Szkoły policealne specjalne

Branżowe Szkoły I Stopnia Specjalne

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna
dla Niepełnosprawnych Ruchowo
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w Busku – Zdroju

ul. Rehabilitacyjna 1,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel. / fax: 0-41-378-41-19
e-mail: sekretariat@sosw.busko.pl 
www.sosw.busko.pl

 


zawody dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych:

 • mechanik – monter maszyn i urządzeń
 • krawiec
 • elektromechanik
 • ślusarz
 • elektryk - od września 2018 r.


nauczane języki obce:

 • język angielski

W ramach praktycznej nauki zawodu dla uczniów kształcących się w zawodach: mechanik – monter maszyn i urządzeń oraz elektromechanik Ośrodek współpracuje z firmą Elporem i Elpoautomatyka z Połańca.

Oferujemy:

 • bezpłatny internat - możliwość zwolnienia z kosztów wyżywienia,
 • rewalidację,
 • rehabilitację ruchową i basen,
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
 • doradztwo zawodowe,
 • pomoc w nauce i własnym rozwoju.

---------------------------------------------------------------------------------------

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w  Broninie

Bronina 59
28 – 100 Busko – Zdrój
tel.: 882-118-311
tel. / fax: (41) 378-68-58
e-mail: sosw@sosw-bronina.edu.pl
http://www.sosw-bronina.edu.pl/

Ośrodek zapewnia bezpłatne zakwaterowanie uczniów.


zawody dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych:

 • piekarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • cukiernik
 • kucharz
 • ślusarz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • mechanik - monter maszyn i urządzeń
 • murarz - tynkarz
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

nauczane języki obce:

 • język angielski
6 czerwca 2006
Czytaj więcej o: Branżowe Szkoły I Stopnia Specjalne

Technika specjalne

Technikum Specjalne dla Niepełnosprawnych Ruchowo
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w Busku – Zdroju

ul. Rehabilitacyjna 1,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel. / fax: 0-41-378-41-19
e-mail: sekretariat@sosw.busko.pl 
www.sosw.busko.pl


kierunek kształcenia dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych:

 • technik elektryk
 • technik informatyk
 • technik mechanik
 • technik elektronik
 • technik ekonomista
 • technik teleinformatyk
 • technik spedytor
 • technik przemysłu mody


nauczane języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki

Wszystkim osobom, chcącym zdobyć dodatkowe kwalifikacje, oferujemy bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Kursy są realizowane w systemie zaocznym i  stacjonarnym, dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników, zwłaszcza osób niepełnosprawnych. Oferujemy Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe z obszarów kształcenia:

 1. Administracyjno – usługowego
 2. Elektryczno-elektronicznego
 3. Mechanicznego i górniczo-hutniczego

Oferujemy:

 • bezpłatny internat - możliwość zwolnienia z kosztów wyżywienia,
 • rewalidację,
 • rehabilitację ruchową i basen,
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
 • doradztwo zawodowe,
 • pomoc w nauce i własnym rozwoju.

Atutem naszego Ośrodka jest brak barier architektonicznych, w jednym obiekcie znajduje się szkoła, warsztaty, dział rehabilitacji i basen rehabilitacyjny, internat i stołówka. Pobyt w internacie jest bezpłatny (istnieje możliwość zwolnienia z kosztów wyżywienia)! Posiadamy dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe.

Jesteśmy szkołą przyjazną i bezpieczną dla uczniów niepełnosprawnych. Naszym celem jest zindywidualizowany, wszechstronny, rozwój uczniów oraz wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę lub podjęcie pracy zawodowej. Dlatego zapoznajemy naszych uczniów z najnowszymi trendami techniki w tym z programowaniem  w języku Scratch, w programach typu CAD, technologią druku 3D, skanerów 3D, obsługą mikrokomputera Raspberry PI, obrabiarkami sterowanymi numerycznie czy najnowszymi rozwiązaniami w sieciach komputerowych.

W ramach Projektu Unijnego, który jest realizowany od 1 stycznia 2018 r., naszym uczniom oferujemy min.: kurs prawa jazdy, kurs spawacza, kurs wizażu, naukę projektowania w programach typu CAD, płatne staże zawodowe oraz wiele innych atrakcyjnych zajęć.

 

 

6 czerwca 2006
Czytaj więcej o: Technika specjalne