Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego

 Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego

1.    Podstawa prawna:

 • Art. 64, art. 64 b, art. 64 c, art. 64 d Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1990 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 2068 z  późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012r, w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012r. poz. 764) ;
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012r, w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012r. poz. 366) ;
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012r, w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012r. poz. 629);
 • Art. 127 §1 i 2 oraz art. 129 §1 i 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2018r., poz. 2096 z późn. zm.).

2.     Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • zezwolenia wydaje się w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

3.     Wymagane wnioski i dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego;
 • Dowód uiszczenia opłaty

 

Wpłaty należy dokonać:

a) w kasie Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju - pok. nr 2 (na parterze)

pn. - pt. godz. 7.45 - 14.30  lub

b) na wskazany poniżej rachunek bankowy Starostwa:

Nadwiślański Bank Spółdzielczy O/w Busku-Zdroju nr konta: 49 8517 0007 0010 0070 7563 0014 na druku płatności należy umieścić następujące dane:

- imię i nazwisko właściciela pojazdu,

- marka i nr rejestracyjny pojazdu.

 

W przypadku na wielokrotny przejazd opłatę ustala się wg wzoru:

On = pj + (n – 1) x 0,7 x pj

w którym poszczególne symbole oznaczają:

– On – wysokość opłaty za wydanie zezwolenia;

– n – liczbę przejazdów pojazdu nienormatywnego;

– pj – stawkę opłaty za wydanie zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego.

 

 Do pobrania:

 • Zestawienie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego [ PDF ]
 • Wniosek o wydanie zezwolenia  kategorii  II  na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres:  12 miesięcy [ DOCX ]
 • Wniosek o wydanie zezwolenia  kategorii: III/IV/V/VI***)  na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres:  miesiąca / 6 miesięcy/ 12 miesięcy / 24 miesięcy***) [ DOCX ]
15 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego

Zatwierdzenie organizacji ruchu

 1.    Podstawa prawna:

 • Art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1990 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017r., poz.784);
 • Art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2068 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji    z dn. 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019r. r., poz. 454 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003r. nr 220, poz.2181 z późn. zm.);
 • Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).

2.    Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony wniosek;
 2. dwa egzemplarze projektu organizacji ruchu zawierające:
  1. plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy
  2. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 ( w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2 000 lub szkic bez skali) zawierający:
   • lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu;
   • parametry geometrii drogi;
  3. program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi – w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
  4. zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji – w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;
  5. opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
  6. przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu – w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
  7. nazwisko i podpis projektanta;
  8. opinia zarządcy drogi;
  9. opinia Komendanta Powiatowego Policji (dotyczy dróg powiatowych).

3.    Sposób załatwienia sprawy:

Po rozpatrzeniu kompletnego złożonego projektu organizacji ruchu Starosta Buski może :

 1. zatwierdzić organizację ruchu w całości lub w części:
  1. bez zmian;
  2. po wprowadzeniu zmian lub wpisaniu uwag dotyczących wdrożenia organizacji ruchu;
 2. odesłać projekt w celu wprowadzenia poprawek;
 3. odrzucić projekt.

Uwaga:

Organ zarządzający ruchem może w uzasadnionych przypadkach zażądać:

 1. dołączenia do projektu:
  1. profilu podłużnego lub przekroju poprzecznego drogi;
  2. danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem  struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej;
 2. złożenia dodatkowych egzemplarzy projektu.

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu jest zobowiązana do zawiadomienia organu zarządzającego ruchem, zarządu drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie czasie wykonania czynności, organ zarządzający ruchem może dopuścić wprowadzenie zmian organizacji ruchu na podstawie projektu uproszczonego zawierającego:

 • opis techniczny zawierający charakterystykę robót;
 • powtarzalny schemat umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
 • sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub wykonujących roboty lub czynności wykonywane na drodze; w szczególności dotyczy to robót i czynności przesuwających się wzdłuż drogi.

Do pobrania:

 • Wniosek o zatwierdzenie stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej/gminnej [ DOCX ]
 • Wniosek o zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym drogi powiatowej/gminnej [ DOCX ]
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd samochodem ciężarowym powyżej 3,5 t, 8t, 10t *) drogami gminnymi/powiatowymi [ DOCX ]
 • Zawiadomienie o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu [ DOCX ]
 • Zawiadomienie o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu [ DOCX ]
 • Zawiadomienie o przywróceniu stałej organizacji ruchu [ DOCX ]
15 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zatwierdzenie organizacji ruchu

Wprowadzenie zmian w wykazie pojazdów zgłoszonych do działalności gospodarczej objętej licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, rzeczy; zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób, rzeczy.

Podstawa prawna wykonywania usługi

 1. Art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 58 z późn. zm.).  
 2. § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r. poz. 916).

Wymagane dokumenty – wniosek, załączniki:

Wniosek o zmianę w wykazie pojazdów zgłoszonych do licencji/zezwolenia;

do wniosku należy dołączyć:

 1. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu zdolności finansowej, o której mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
 2. Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, nr rej., nr nadwozia (VIN), wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.
 3. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy strona działa przez statutowego lub ustawowego przedstawiciela.

Do wglądu:

 1. dowód rejestracyjny pojazdu lub pozwolenie czasowe. 

Uwaga:

Wysokość kwot potwierdzających posiadanie sytuacji finansowej przez przedsiębiorcę wynosi odpowiednio:

 • 9 000 Euro w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu,
 • 5 000 Euro na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.

Zdolność finansową należy przedstawić dla każdego zgłoszonego do licencji/zezwolenia pojazdu. 

Opłaty:

Opłata administracyjna:

Za wydanie kolejnego wypisu z licencji, zezwolenia na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/ osób; zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu rzeczy/ osób pobiera się opłatę w wysokości 110 zł.

Opłaty uiszcza się w kasie Starostwa lub na następujący rachunek bankowy:
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju o/ Busko Zdrój
ul. Kościuszki 28
Nr konta 49 8517 0007 0010 0070 7563 0014

Kasa Czynna od godz. 7:45 do godz. 14:30

Do pobrania:

 • Wniosek o zmianę w wykazie pojazdów zgłoszonych do licencji/zezwolenia [ DOCX ]
 • Wykaz pojazdów [ DOCX ]
18 lipca 2019
Czytaj więcej o: Wprowadzenie zmian w wykazie pojazdów zgłoszonych do działalności gospodarczej objętej licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, rzeczy; zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób, rzeczy.

Wprowadzenie zmian w wykazie pojazdów zgłoszonych do działalności gospodarczej objętej licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym 7-9

Wprowadzenie zmian w wykazie pojazdów zgłoszonych do działalności gospodarczej objętej licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób:

 1. samochodem osobowym,
 2. pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

 

Podstawa prawna wykonywania usługi:

 1. Art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 58 z późn. zm.). 
 2. § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r. poz. 916).

Wymagane dokumenty – wniosek, załączniki:

Wniosek o zmianę w wykazie pojazdów zgłoszonych do licencji.

Do wniosku  należy dołączyć:

 1. Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej, o której mowa w art. 5c ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 58 z późn. zm.). 
 2. Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, nr rej., nr nadwozia (VIN), wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.
 3. Pełnomocnictwo w przypadku , gdy strona działa przez statutowego lub ustawowego przedstawiciela.

Do wglądu:

dowód rejestracyjny pojazdu lub pozwolenie czasowe.

Opłaty:

Opłata administracyjna:

 1. Za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym i pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty:
  1. 700 zł. w przypadku, gdy licencja była wydana na okres od 2 do 15 lat,
  2. 800 zł. w przypadku, gdy licencja była wydana na okres powyżej 15 do 30 lat,
  3. 900 zł. w przypadku, gdy licencja była wydana na okres powyżej 30 do 50 lat.

Opłaty uiszcza się w kasie Starostwa lub na następujący rachunek bankowy:
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju o/ Busko Zdrój
ul. Kościuszki 28
Nr konta 49 8517 0007 0010 0070 7563 0014

Kasa Czynna od godz. 7:45 do godz. 14:30

Uwaga dotycząca udokumentowania zdolności finansowej:

Wysokość kwot potwierdzających posiadanie sytuacji finansowej przez przedsiębiorcę wynosi odpowiednio:

 • 9 000 Euro na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
 • 5 000 Euro na każdy następny pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego;

Zdolność finansową należy przedstawić dla każdego zgłoszonego do licencji pojazdu.

Wymóg potwierdza się:

 1. rocznym sprawozdaniem finansowym;
 2. dokumentami potwierdzającymi:
  1. dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
  2. posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
  3. udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
  4. własność nieruchomości

Do pobrania:

 • Wniosek o zmianę w wykazie pojazdów zgłoszonych do licencji [ DOCX ]
 • wykaz pojazdów [ DOCX ]
18 lipca 2019
Czytaj więcej o: Wprowadzenie zmian w wykazie pojazdów zgłoszonych do działalności gospodarczej objętej licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym 7-9

Petycja mieszkańców miejscowości Widuchowa

Petycja mieszkańców miejscowości Widuchowa w sprawie podjęcia działań zmierzających do wybudowania chodnika przy drodze powiatowej 0030T przebiegającej przez miejscowość Widuchowa.


Do pobrania:

 • Petycja [ PDF ]
19 lipca 2019
Czytaj więcej o: Petycja mieszkańców miejscowości Widuchowa

Wprowadzenie zmian w wykazie pojazdów zgłoszonych do działalności gospodarczej objętej zaświadczeniem na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz zmiana zaświadczenia

Podstawa prawna wykonywania usługi:

 1. Art. 33 ust. 7 w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 58 z późn. zm.). 
 2. § 24 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r. poz. 916).

Wymagane dokumenty – wniosek, załączniki:

 • Wniosek o zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne (w przypadku zmiany oznaczenia przedsiębiorcy, siedziby, liczby pojazdów).
 • Wniosek o zmianę w wykazie pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia (w przypadku zamiany pojazdu poprzednio zgłoszonego – sprzedaż, na nowo zakupiony pojazd – nie zmienia się liczba pojazdów).

Do wniosku  należy dołączyć:

 1. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki , o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2, albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt. 4;
 2. Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, nr rej., nr nadwozia (VIN), wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.
 3. Pełnomocnictwo w przypadku , gdy strona działa przez statutowego lub ustawowego przedstawiciela.

Do wglądu:

 1. dowód rejestracyjny pojazdu lub pozwolenie czasowe (w przypadku zmiany w wykazie pojazdów). 

Opłaty:

Opłata administracyjna:

 1. Za zmianę zaświadczenia, polegającą na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności, pobiera się opłatę w wysokości 25 zł.
 2. Za wydanie wypisu z zaświadczenia, o którym mowa powyżej, w przypadku zmiany tego zaświadczenia, pobiera się opłatę w wysokości 10 zł.
 3. Za wydanie wypisu z zaświadczenia, w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego niezgłoszonego we wniosku o wydanie tego zaświadczenia, pobiera się opłatę w wysokości 100 zł.

Opłaty uiszcza się w kasie Starostwa lub na następujący rachunek bankowy:
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju o/ Busko Zdrój
ul. Kościuszki 28
Nr konta 49 8517 0007 0010 0070 7563 0014

Kasa Czynna od godz. 7:45 do godz. 14:30

Do pobrania:

 • Wniosek o zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne [ ODT ]
 • Wniosek o zmianę w wykazie pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia [ DOCX ]
 • Oświadczenie o kierowcach [ DOCX ]
 • Wykaz pojazdów [ DOCX ]
19 lipca 2019
Czytaj więcej o: Wprowadzenie zmian w wykazie pojazdów zgłoszonych do działalności gospodarczej objętej zaświadczeniem na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz zmiana zaświadczenia

Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego na: samochód osobowy, pojazd samochodowy 7-9, pośrednictwo przy przewozie rzeczy

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

I.    Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zmianami)
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zmianami)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r.  poz. 1282 z późn. zmianami)
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916)
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 713)

Podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób:

 1. samochodem osobowym,
 2. pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
 3. w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,

 wymaga uzyskania odpowiedniej licencji.


Licencji, udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek strony, jeżeli:

 1. członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzące działalność gospodarczą:
  1. nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,
  2. nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;
 2. przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych;
 3. znajduje się on w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości:
  1. 9000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego (nie dotyczy pośrednictwa przy przewozie rzeczy),
  2. 5000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego (nie dotyczy pośrednictwa przy przewozie rzeczy),
  3. znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 euro (dotyczy wyłącznie pośrednictwa przy przewozie rzeczy).

Wymóg zdolności finansowej, potwierdza się:

 1. rocznym sprawozdaniem finansowym;
 2. dokumentami potwierdzającymi:
  1. dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
  2. posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
  3. udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
  4. własność nieruchomości.

Przy ocenie sytuacji finansowej, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 2, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.
    4) w stosunku do zatrudnionych przez niego kierowców, a także innych osób niezatrudnionych przez tego przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy;
    5) posiada on tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany.
- punkty 4 i 5 nie dotyczą wykonywania transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.


Dokumenty do wglądu:

 • Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Opłaty:
1)    za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą:

Opłata w zł
okres ważności licencji w latach
od 2 do 15 powyżej 15 do 30 powyżej 30 do 50
700 800 900

a) w przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, pobiera 10%  opłaty jak za udzielenie licencji za każdy pojazd; za wydanie wypisu z licencji opłata wynosi 1% opłaty za licencji za każdy wypis,
b) za wydanie wypisu z licencji  na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłaty w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie licencji,

2)    za licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy:

Opłata w zł
okres ważności licencji w latach
od 2 do 15 powyżej 15 do 30 powyżej 30 do 50
800 900 1.000

 


PLIKI DO POBRANIA:

 • Wniosek o udzielenie licencji samochód osobowy, pojazd samochodowy [ ODT ]
 • Wniosek o zmianę licencji na samochód osobowy, pojazd samochodowy [ ODT ]
 • Oświadczenie o spełnieniu dobrej reputacji [ DOCX ]
 • Oświadczenie o spełnieniu dobrej reputacji zarządzającego transportem [ DOCX ]
 • Oświadczenie o kierowcach [ DOCX ]
 • Wykaz Pojazdów [ ODT ]
 • Oświadczenie zarządzającego transportem [ DOCX ]

ZAŁĄCZNIKI DO LICENCJI NA WYKONYWANIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY:

 • Licencja Pośrednictwo [ ODT ]
 • Oświadczenie o spełnieniu dobrej reputacji [ DOCX ]
 • Oświadczenie o spełnieniu dobrej reputacji zarządzającego transportem [ DOCX ]
 • Oświadczenie zarządzającego transportem [ DOCX ]
19 sierpnia 2014
Czytaj więcej o: Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego na: samochód osobowy, pojazd samochodowy 7-9, pośrednictwo przy przewozie rzeczy