Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.4.2019 z dnia 05.12.2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 grudnia 2019

Busko – Zdrój, dn. 05.12.2019r.

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.670.4.4.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 11f ust. 3 z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1474 ze zmianami),

podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 05.12.2019 roku wydałem decyzję znak: AB.670.4.4.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Rehabilitacyjnej oraz ul. Kolonia Górka w ramach zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej budowy spójnego systemu ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych na terenie Miasta Busko-Zdrój etap I w ramach zadania pn. ,,Stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych na terenie miasta Busko-Zdrój" w ramach zadania ,,Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez działania w obszarze mobilności miejskiej" wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci elektroenergetycznych, linii kablowych oświetlenia ulicznego, sieci gazowej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej i sieci telekomunikacyjnej:

1. Działka drogowa, której właścicielem jest Gmina Busko-Zdrój:
- w całości stanowiąca pas drogowy – działki Nr: 4/1, 4/2, 4/3, 4/4 obr. 0014 Busko-Zdrój – miasto,
- w całości przeznaczona pod pas drogowy – działki Nr: 639, 87/4 obr. 0043 Busko-Zdrój – obszar
  wiejski.

2. Nieruchomości lub ich części przeznaczone do przejęcia na rzecz Gminy Busko-Zdrój:
- według projektu podziału nieruchomości przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej -
  działki Nr: 1/5 (1/35, 1/36), 2 (2/1, 2/2, 2/3, 2/4), 1/25 (1/27, 1/28), 1/26 (1/29, 1/30), 1/11 (1/31,
  1/32), 1/6 (1/33, 1/34) obr. 0014 Busko-Zdrój – miasto,
  51 (51/1, 51/2), 76/1 (76/6, 76/7), 83/8 (83/11, 83/12), 84/1 (84/12, 84/13), 85/11 (85/12, 85/13), 90/4
  (90/6, 90/7) obr. 0043 Busko-Zdrój – obszar wiejski,
 (kolor wytłuszczony oznacza wydzielone działki do przejęcia przez Gminę Busko-Zdrój).

3. Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone:
- do czasowego zajęcia poprzez budowę i przebudowę infrastruktury technicznej i dróg innej kategorii -
  działki Nr: 77/7, 82/1, 617  obr. 0043 Busko-Zdrój – obszar wiejski,
  działki Nr: 3/2, 3/12 obr. 0014 Busko-Zdrój – miasto,
- do stałego zajęcia poprzez budowę i przebudowę infrastruktury technicznej i dróg innej kategorii -
  działka Nr: 1/26 (1/29, 1/30)  obr. 0014 Busko-Zdrój – miasto.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Busku–Zdroju ul. Mickiewicza 15  w Wydziale Architektury i Budownictwa, pokój 26 od poniedziałku do piątku  w godzinach od 730 do 1530. Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem postępowania.

Jednocześnie wyjaśniam, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zawiadomienie stron o wydaniu decyzji uważa się za dokonane.
W terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wydaniu decyzji, stronom służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Buskiego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Budownictwa
Data utworzenia:2019-12-05
Data publikacji:2019-12-05
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Cholewa
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:91