Otwarty konkurs ofert (Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 listopada 2019

UCHWAŁA NR 220/2019
ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU
z dnia 15 listopada 2019 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowei inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w 2020 roku.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z poźn. zm.), art. 93 ust. 2 i art. 190 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019r., poz. 1111 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIII/125/2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2016-2020” Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju, uchwala co następuje:


§ 1. 

Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w 2020 roku.

§ 2. 

1. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Ogłoszenie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego http://bip.powiat.busko.pl, na stronie internetowej: www.powiat.busko.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Jerzy Kolarz


  • Uchwała [ PDF ]
  • Rozporządzenie w sprawie ofert, umów, sprawozdań [ PDF ]
  • Zaproszenie do komisji [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
Data utworzenia:2019-11-15
Data publikacji:2019-11-15
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Piasecka
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Cira
Liczba odwiedzin:142