Protokół Nr XXXIII/2017 z Sesji Rady Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 stycznia 2018

Protokół Nr XXXIII/2017 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju która odbyła się w dniu 29 grudnia 2017 r. roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju [ PDF]

Znak: BR. 0002.2.XXXIII.2017

Protokół Nr XXXIII / 2017

z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju

która odbyła się w dniu 29 grudnia 2017 roku

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

w Busku - Zdroju

w posiedzeniu udział wzięli:

 • Radni Powiatu w Busku - Zdroju
 • Skarbnik Powiatu - Artur Polniak
 • Naczelnicy Wydziałów Starostwa

 

zaproszone osoby:

 1. Jakub Kosiń - Komendant Powiatowy Policji w Busku - Zdroju
 2. Artur Brachowicz - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju
 3. Helena Bebel - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
 4. Jolanta Maślicha - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju
 5. Lucyna Wojnowska - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
  w Busku - Zdroju
 6. Andrzej Bilewski - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju
 7. Wiesław Waga - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie
 8. Sylwester Pałka - Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju
 9. Waldemar Wójcik - p. o. Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
 10. Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
 11. Krzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
 12. Grzegorz Wojciechowski - Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju
 13. Piotr Zeljaś - Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach
 14. Krzysztof Socha - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku - Zdroju
 15. Grzegorz Lasak - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju

oraz

 • Mieszkańcy Powiatu Buskiego
 • Przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Powiatu.

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

a) zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 roku.

b) przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku.

c) zmiany uchwały nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017-2030.

d) wyrażenia stanowiska w przedmiocie Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju.

e) zmiany uchwały nr XXX/314/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 r w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2017 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju.

f) zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za 2017 i 2018 rok.

g) wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji projektu pn. „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do kariery” w ramach programu Erasmus+.

h) zmiany uchwały nr XXVIII/240/2009 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 21 kwietnia 2009 r w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dodatków, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Buski.

i) wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem na czas nieokreślony.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

 

Ad. 1

Obradom przewodniczył Andrzej Gądek - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał zebranych i o godz. 10.00otworzył XXXIII Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Ad. 2

Przewodniczący Rady Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 18 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji - listy obecności radnych oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.

 

 

Ad. 3

Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz, uzasadniając, zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 7, po literze „i” litery „j” w brzmieniu:

 

7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

i”wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości
w najem.

Innych propozycji zmian porządku obrad nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie powyższy wniosek dotyczący zmiany porządku obrad, w przytoczonym wyżej brzmieniu.

 

Powyższy wniosek dotyczący zmiany w porządku obrad, został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu - stosunkiem głosów - na 18 Radnych obecnych na sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, porządek obrad wraz
z przyjętą powyżej zmianą, został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu stosunkiem głosów - na 18 Radnych obecnych na sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Ad. 4

Protokół Nr XXXII / 2017 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 grudnia 2017 roku został przyjęty przez Radę Powiatu bez uwag, w głosowaniu stosunkiem głosów - na 18 Radnych obecnych na sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Ad. 5

Sprawozdanie Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny tj. od dnia 8 grudnia 2017 roku do 29 grudnia 2017 roku, przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz. W okresie tym Zarząd odbył 4 posiedzenia.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek podziękował za przedstawione sprawozdanie.

 

Ad. 6

Interpelacje i zapytania Radnych:

1. Radny Piotr Wąsowicz zwrócił się z zapytaniem dotyczącym ponoszenia kosztów związanych z wymianą dokumentów w związku ze zmianą nazw ulic w mieście Busko - Zdrój oraz nadania nowych nazw ulic w miejscowości Łagiewniki. Czy koszty te będą ponosili mieszkańcy? Jak będzie się to odnosiło do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 14 grudnia 2017 roku?

2. Radny Ludomir Leszczyński zwrócił się z pytaniem czy Firma Affidea obsługująca rezonans magnetyczny w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju uzyska kontrakt na 2018 rok? Na dziś badania te wykonywane są odpłatnie.

3. Radny Ludomir Leszczyński oraz Radny Kamil Kasperczyk zgłosili interpelację w formie pisemnej dotyczącą konserwacji rowu przy drodze powiatowej Nr 0037T w miejscowości Czyżów wraz z wyłożeniem skarp rowu płytami ażurowymi na długości 60 m wzdłuż Kościoła po lewej stronie. W/w interpelacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

4. Radny Jerzy Kordos zgłosił uwagę w zakresie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Warszawy i ul. Wojska Polskiego w Busku - Zdroju. Zdaniem Radnego sygnalizacja świetlna jednocześnie pokazuje światło zielone zarówno dla kierowców jadących prosto jak
i skręcających w lewo w ul. Wojska Polskiego.

 

Ad. 7

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek odczytał projekty Uchwał Rady Powiatu, poddając je pod głosowanie:

a) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała wraz z autopoprawką została podjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXXIII / 339 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 roku- stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

b) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień
w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała wraz z autopoprawką została podjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXXIII / 340 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku - stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

c) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały
nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017-2030.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała wraz z autopoprawką została podjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXXIII / 341 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017-2030 - stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

d) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXXIII / 342 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju - stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

e) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały
nr XXX/314/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 r w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2017 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXXIII / 343 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXX/314/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 r w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2017 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju - stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

f) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za 2017 i 2018 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXXIII / 344 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za 2017 i 2018 rok - stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

g) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji projektu pn. „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do kariery” w ramach programu Erasmus+.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXXIII / 345 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji projektu
pn. „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do kariery” w ramach programu Erasmus+ - stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

h) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/240/2009 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 21 kwietnia 2009 r w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dodatków, nagród i innych świadczeń wynikających
ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Buski.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXXIII / 346 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/240/2009 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 21 kwietnia 2009 r w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dodatków, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Buski - stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

i) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem na czas nieokreślony.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXXIII / 347 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem na czas nieokreślony - stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

j) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił powyższy projekt uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXXIII / 348 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem - stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 8

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych:

 

Ad. 1 W odpowiedzi na zapytanie Radnego Piotra Wąsowicza, który zwrócił się z zapytaniem dotyczącym ponoszenia kosztów związanych z wymianą dokumentów w związku ze zmianą nazw ulic w mieście Busko - Zdrój oraz nadania nowych nazw ulic w miejscowości Łagiewniki, Starosta Buski Jerzy Kolarz odniósł się do zadań realizowanych przez Powiat tj. w zakresie praw jazdy. Wymianę prawa jazdy, w przypadku wystąpienia zmiany stanu faktycznego, wymagającego zmiany danych zawartych w prawie jazdy reguluje art. 18 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 978 z późn. zm.). Zgodnie z w/w przepisem nowy dokument prawa jazdy wydawany jest za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Kwestia dotycząca opłaty za wydanie nowego prawa jazdy, w przypadku gdy zmiana danych spowodowana została zmianami administracyjnymi, w obecnym stanie prawnym uregulowana jest w art. 18a w/w ustawy, w myśl którego: "W przypadku gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu kierowcy wymagająca wydania nowego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, spowodowana została zmianami administracyjnymi, rada powiatu może, w drodze uchwały, zmniejszyć opłatę za wydanie lub zwolnić od jej uiszczenia osoby obowiązane do ubiegania się
o wydanie tych dokumentów."

Trybunał Konstytucyjny, wyrokiem z dnia 14 grudnia 2017 r., sygn. akt K 36/15 orzekł
o niezgodności art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim przewiduje pobranie opłaty ewidencyjnej i opłaty za wydanie nowego dokumentu prawa jazdy z powodu konieczności zmiany zawartych w nim danych, wynikającej ze zmiany stanu faktycznego spowodowanej działaniem organów władzy samorządowej.

Biorąc pod uwagę powyższe oczywistym jest, że ustawodawca zobowiązany został do stosownej nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami w przedmiotowym zakresie, jednakże do chwili obecnej stan prawny w tej materii nie został zmieniony, co jest zrozumiałe zważywszy na bardzo krótki czas, który upłynął od dnia ogłoszenia wyroku.

Ad. 2 W odpowiedzi na zapytanie Radnego Ludomira Leszczyńskiego, któryzwrócił się
z pytaniem czy Firma Affidea obsługująca rezonans magnetyczny w Zespole Opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju uzyska kontrakt na 2018 rok, Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak poinformował, iż jest taka wstępna deklaracja. Ponadto Dyrektor ZOZ stwierdził, iż w tej sprawie należy rozróżnić dwa wątki. Pierwszy ekonomiczny, drugi społeczny - czyli ten związany z leczeniem pacjentów.
Z punktu widzenia pacjentów leczonych w Szpitalu, nie ma znaczenia czy Firma posiada kontrakt czy też nie, bowiem badania te są wykonywane z procedur płatnych z NFZ. Istotne jest to natomiast dla osób, które nie są pacjentami Szpitala, bowiem wówczas badanie płatne jest w 100%.
Z punktu widzenia ekonomicznego - badania rezonansu magnetycznego są nieopłacalne dla Szpitala bo są to badania bardzo drogie, ale jednocześnie niezbędne do podnoszenia jakości świadczonych usług. Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak dodał, iż liczba pacjentów Szpitala w Busku - Zdroju w roku 2017 wzrosła o ponad 760 w stosunku do roku 2016.

Ad. 3 Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na wspólną interpelację Radnego Ludomira Leszczyńskiego oraz Radnego Kamila Kasperczyka dotyczącą konserwacji rowu przy drodze powiatowej Nr 0037T w miejscowości Czyżów wraz z wyłożeniem skarp rowu płytami ażurowymi na długości 60 m wzdłuż Kościoła po lewej stronie, Starosta Buski Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

Ad. 4 Komendant Powiatowy Policji w Busku - Zdroju Jakub Kosiń w odpowiedzi na uwagę Radnego Jerzego Kordosa w zakresie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Warszawy i ul. Wojska Polskiego w Busku - Zdroju, poinformował, iż sygnalizacja świetlna działa prawidłowo.

Starosta Buski Jerzy Kolarz poprosił Radnego Jerzego Kordosa o sprecyzowanie wniosku i złożenie go w formie pisemnej.

 

Ad. 9

Sprawy różne i wolne wnioski:

1. Odnosząc się do zapytania Radnego Romana Dudy, Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak poinformował, iż cieszył się i był zwolennikiem „sieci Szpitali”, jednak nie wprowadzono wszystkich zapowiadanych zmian. Nie są realizowane przez Ministerstwo Zdrowia założenia reformy i brak jest konsekwencji w działaniu. Jeśli w tym zakresie nie nastąpią istotne zmiany, to nie poprawi się też sytuacja pacjentów. W tym zakresie jako Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju czuje się oszukany.

2. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek złożył życzenia z okazji Nowego 2018 Roku.

 

Ad. 10

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek dziękując wszystkim obecnym za udział o godz. 11.10zamknął XXXIII Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządziła:

Barbara Banaś

 

 

 

Dokładny przebieg posiedzenia XXXIII Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2017 roku zawiera nagranie udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2018-01-10
Data publikacji:2018-01-10
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:707