Protokół Nr XXXII/2017 z Sesji Rady Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 grudnia 2017

Protokół Nr XXXII/2017 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju która odbyła się w dniu 8 grudnia 2017 r. roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju [ PDF]

Znak: BR. 0002.2.XXXII.2017

Protokół Nr XXXII / 2017
z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju
która odbyła się w dniu 8 grudnia 2017 roku
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Busku - Zdroju

 

w posiedzeniu udział wzięli:

 • Radni Powiatu w Busku - Zdroju
 • Skarbnik Powiatu - Artur Polniak
 • Naczelnicy Wydziałów Starostwa

zaproszone osoby:

 1. Witold Bruzda - Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach
 2. Paweł Zagaja - Wójt Gminy Nowy Korczyn
 3. Jakub Kosiń - Komendant Powiatowy Policji w Busku - Zdroju
 4. Artur Brachowicz - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju
 5. Helena Bebel - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
 6. Ewelina Szymczyk - Krzemińska - Z-ca Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
 7. Wiesław Lipiec - Z-ca Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
 8. Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
 9. Krzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
 10. Grzegorz Wojciechowski - Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju
 11. Piotr Zeljaś - Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach
 12. Grzegorz Lasak - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju

oraz

 • Mieszkańcy Powiatu Buskiego
 • Przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Powiatu.

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

a) zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 roku.

b) przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku.

c) zmiany uchwały nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017-2030.

d) zmiany Uchwały Nr XXVI / 246 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2017 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
w Powiecie Buskim,

e) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Buskiego.

f) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju.

8. Informacja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie Powiatu Buskiego w roku 2016.

9. Informacja o realizacji zadań oświatowych przez jednostki oświatowe prowadzone przez Powiat Buski w roku szkolnym 2016/2017.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Sprawy różne i wolne wnioski.

12. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

 

Ad. 1

Obradom przewodniczył Andrzej Gądek - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał zebranych i o godz. 10.00otworzył XXXII Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Ad. 2

Przewodniczący Rady Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 18 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji - listy obecności radnych oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz, uzasadniając, zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 7, po literze „f” liter „g” , „h” , „i” w brzmieniu:

 

7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

g”wyrażenia zgody Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na wydzierżawienie części nieruchomości i mienia ruchomego na okres kolejnych trzech lat. 

h”wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości
w najem.

i”wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości
w najem.

 

Innych propozycji zmian porządku obrad nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie poszczególne powyższe wnioski dotyczące zmiany porządku obrad, w przytoczonym wyżej brzmieniu.

Poszczególne wnioski dotyczące zmian w porządku obrad, zostały przyjęte przez Radę Powiatu
w odrębnych głosowaniach - stosunkiem głosów - na 18 Radnych obecnych na sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, porządek obrad wraz
z przyjętymi powyżej zmianami, został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu stosunkiem głosów - na 18 Radnych obecnych na sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Ad. 4

Protokół Nr XXXI / 2017 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 października 2017 roku został przyjęty przez Radę Powiatu bez uwag, w głosowaniu stosunkiem głosów - na 18 Radnych obecnych na sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Ad. 5

Sprawozdanie Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny tj. od dnia 13 października 2017 roku do 8 grudnia 2017 roku, przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz. W okresie tym Zarząd odbył 7 posiedzeń.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek podziękował za przedstawione sprawozdanie.

 

Ad. 6

Interpelacje i zapytania Radnych:

1. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zwrócił się z zapytaniem do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka o podanie ilości pługów będących na stanie PZD.

 

2.1. Radny Ludomir Leszczyński oraz Radny Kamil Kasperczyk zgłosili interpelację dotyczącą zabezpieczenia wystających elementów śrub mocujących bariery sprężyste, przy wejściu do Szkoły Podstawowej w Stopnicy, zagrażających bezpieczeństwu dzieci. Powyższe wynika
z licznych monitów i uwag rodziców dzieci uczęszczających do w/w Szkoły. Radni wnioskują zatem o wystąpienie do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, celem podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości. W/w interpelacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

2.2. Radny Ludomir Leszczyński oraz Radny Kamil Kasperczyk zgłosili interpelacjędotyczącą odwodnienia i konserwacji robót z pogłębieniem dna na głębokości 30 cm po stronie prawej i lewej drogi powiatowej Nr 0105T Stopnica - Oleśnica na odcinku od drogi wojewódzkiej do granic Gminy Stopnica. Z uwagi na to, że przedmiotowe rowy nie były konserwowane od wielu lat, Radni wnioskują o zabezpieczenie środków w planie rzeczono - finansowym na przedmiotowe działanie . W/w interpelacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

2.3. Radny Ludomir Leszczyński oraz Radny Kamil Kasperczyk zgłosili interpelacjędotyczącą uzupełnia kruszywem poboczy drogi powiatowej Nr 0042 T Białoborze - Dziesławice. Powyższa interpelacja jest wynikiem licznych zgłoszeń użytkowników przedmiotowej drogi - chodzi szczególnie o manewr mijania się samochodów. Zjazd z drogi na grząskie pobocze jest bardzo niebezpieczne. Radni wnioskują o zabezpieczenie środków na powyższe zadanie. W/w interpelacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

2.4. Radny Ludomir Leszczyński zwrócił się z prośbą do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka o omówienie zagadnienia związanego z zasadami budowy i odbudowy mostów, przepustów i zjazdów. Powyższa tematyka budzi w terenie wiele kontrowersji i niedomówień.

 

2.5. Radny Ludomir Leszczyński zwrócił się do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju z n/w zapytaniami:

- Czy w ZOZ w Busku - Zdroju odnotowano przypadki wypowiedzeń pracy w godzinach nadliczbowych przez lekarzy?

- Czy Dyrektor ZOZ przewiduje w kierowanej przez siebie jednostce jakieś formy dodatkowej motywacji pracowników tj. premie, nagrody? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?

 

3. Radny Stanisław Moskal w imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu złożył podziękowanie Zarządowi Powiatu za pozytywne i szybkie rozpatrzenie wniosku Komisji w zakresie podjęcia działań mających na celu rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie. Ponadto Radny zwrócił się z pytaniem jak przebiega realizacja drugiej ważnej inwestycji tj. budowy budynku ZSTiO w Busku - Zdroju? Czy jest szansa, że od września 2018 roku szkoła będzie funkcjonować w nowym obiekcie?

 

4. Radny Piotr Wąsowicz - zgłosił n/w interpelacje i zapytania:

4.1. Czy planowane są w budżecie podwyżki dla wszystkich pracowników jednostek powiatowych? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości, jak planowany jest ich rozdział i od jakiego momentu roku 2018 będą wypłacane? Jeśli nie są zaplanowane podwyżki, to Radny prosi o uzasadnienie i określenie priorytetów na 2018 rok. Radny nadmienił, że inwestycje są finansowane z wydatków majątkowych, bądź kredytów, natomiast podwyżki dla pracowników finansowane są z wydatków bieżących. Radny zaznaczył, iż dobro to inwestycje, które zostają w powiecie, ale dobro to również zadowolenie wszystkich pracowników, którzy przygotowują wszelką dokumentację i realizują zadania im powierzone. Niezadowolenie pracowników jest znaczące. Może uwolnione środki finansowe mogłyby być przeznaczone na wynagrodzenia pracowników powiatu i jego jednostek?

 

4.2. Radny zwrócił się z pytaniem czy jest planowana modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kopernika? Zdaniem Radnego budynek jest zaniedbany od lat. Nie jest przystosowany do funkcji jaką pełni i nie spełnia jakichkolwiek norm. Radny zwraca się z prośbą
o szukanie rozwiązań w tym zakresie na przyszłość.

 

4.3. W związku z Jubileuszem 100-lecia utworzenia I LO im. T. Kościuszki w Busku - Zdroju, Radny zwrócił się o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na dofinansowanie organizacji tego przedsięwzięcia. Spodziewany jest liczny udział absolwentów i należy dołożyć wszelkich starań, aby ta uroczystość była wielkim przeżyciem zarówno dla absolwentów jak i dla mieszkańców Buska - Zdroju. Starostwo jako organ prowadzący winno mieć finansowy udział
w całym przedsięwzięciu.

 

4.4. Radny zwrócił się z pytaniem jak przebiegają przygotowania do rozbudowy SOS-W
w Broninie? Co do tej pory udało się zrobić, z kim być może były prowadzone rozmowy, jakie są prognozy?

 

4.5. W zakresie spraw dotyczących Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, Radny zgłosił n/w zapytania:

- Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak informował o rozwiązaniu trudnych i zaległych zadań nałożonych na ZOZ przez Sanepid. A jak się mają sprawy ppoż. w ZOZ w Busku - Zdroju? Co zostało załatwione?

- Jak Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju odnajduje się w nowej rzeczywistości po reformie? Jak działa nocna i świąteczna opieka zdrowotna? Jak z innymi finansowaniami ZOZ od 1 października 2017 roku?

- Radny poinformował, iż Gazeta Wyborcza na swoich łamach podała, że pacjenci pozbawieni są badań polisomnograficznych. Radny poprosił o odniesienie się do tej sprawy.

- Radny zwrócił się z pytaniem z czego wynika zwiększona ilość operacji na Ortopedii w trybie sobotnim?

- Radny zawrócił się z pytaniem jak przebiegają prace modernizacyjne na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym oraz jak przedstawia się sprawa lekarzy na tym Oddziale?

W/w interpelacje stanowią załączniki nr 7 i 8 do niniejszego protokołu.

 

5.1. Radny Jarosław Jaworski w imieniu mieszkańców m. Łatanice zwraca się za pośrednictwem Starosty Buskiego z prośbą do Zarządcy Drogi Wojewódzkiej Nr 776 o rozważenie możliwości dobudowy ok. 100 mb chodnika w m. Łatanice (po stronie prawej jadąc od Buska - Zdroju).
W ostatnim okresie przybyło w tym miejscu kilka posesji. Należy nadmienić, iż jest to droga
o dużym natężeniu ruchu, budowa chodnika zapewni więc bezpieczeństwo mieszkańców. Ponadto na odcinku Busko - Wiślica wzdłuż tej samej drogi część przystanków autobusowych pozbawiona jest szyb. Z uwagi na okres zimowy, mieszkańcy zwracają się z prośbą o ich naprawę. Natomiast
w miejscowości Gorysławice na wysokości cmentarza przystanek został całkowicie zniszczony
w wyniku kolizji i należy wymienić go na nowy.

W/w interpelacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

5.2. Radny Jarosław Jaworski w imieniu Radnego z m. Skorocice zwrócił się z prośbą do Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju o sprawdzenie ruchu drogowego na drodze powiatowej relacji Busko - Skorocice, gdzie ustawiony znak ograniczający 15t nie zawsze jest respektowany przez kierowców.

 

5.3. Radny Jarosław Jaworski w imieniu Radnego z m. Jurków zwrócił się z prośbą do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju o wycięcie drzewa stwarzającego zagrożenie, znajdującego się przy skrzyżowaniu dróg powiatowych na wysokości cmentarza.

 

5.4. Radny Jarosław Jaworski przypomniał o złożonym wniosku o uhonorowanie działalności Klubu Sportowego „Miłek”. Radny zwrócił się z pytaniem o termin tej uroczystości.

 

6. W zakresie spraw dotyczących Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, Radny
Roman Duda
zgłosił n/w zapytania:

- Jaki jest aktualny stan lekarzy rezydentów w ZOZ w Busku - Zdroju i jakie są plany w tym zakresie na rok przyszły? Jak zabezpieczona jest przyszłość lekarzy specjalistów w ZOZ w Busku - Zdroju?

- Jakie jest obłożenie łóżek na Oddziale Geriatrii i jak układa się współpraca z Hospicjum działającym przy ZOZ w Busku - Zdroju?

 

7. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zwrócił się z pytaniem do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju czy aparat do badań mammograficznych funkcjonuje w ZOZ w Busku - Zdroju oraz jakie jest zapotrzebowanie i jak działa Poradnia Onkologiczna?

 

8. Radny Krzysztof Wojtaś zgłosił interpelację w sprawie wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze nr 0128T Piasek Wielki - Rzegocin - Górnowola - Pawłów na odcinku od gospodarstwa rolnego do wysokości działki lasów państwowych. Droga ta jest w złym stanie technicznym
a wykonanie remontu umożliwi dojazd do drogi krajowej oraz skróci dojazd do miejscowości Górnowola. Radny nadmienił, że zwrócił się też z pismem do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych o wyremontowanie odcinka będącego w Jej użytkowaniu tj. ok. 610 mb.
Z pismem w tej sprawie wystąpił również Wójt Gminy Nowy Korczyn.

W/w interpelacja stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

9. Radny Jacek Wach zgłosił n/w interpelacje i zapytania:

9.1. Radny zwraca się z prośbą o dokonanie remontu drogi powiatowej 0056T Busko - Zbrodzice - Podgaje na odcinku Zbrodzice - Podgaje, gdzie stan drogi jest bardzo zły. Radny zwraca się
z pytaniem czy istnieje możliwość - jeśli tak to kiedy - położenia na tym odcinku nawierzchni bitumicznej?

 

9.2. Radny zgłosił interpelację dotyczącą drogi powiatowej 0060T Młyny - Szaniec - Nowy Folwark. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników drogi, Radny wnioskuje o zamontowanie barier ochronnych na łuku drogi przy wjeździe do miejscowości Młyny od strony m. Szaniec (po prawej stronie drogi za mostem na wysokości stawu). W miejscu tym jest wysoka skarpa, a niżej staw. Ponadto, na wniosek mieszkańców m. Młyny, Radny zawraca się z prośbą o zamontowanie znaku E-5 „Pomyków” - na skrzyżowaniu z drogą biegnącą w kierunku przysiółka Pomyków. Zamontowanie w/w znaku ułatwi dojazd służbom ratunkowym.

W/w interpelacje stanowią załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

9.3. Radny zgłosił interpelację dotyczącą drogi powiatowej 0019T Chwałowice - Szaniec - Zwierzyniec. Przy skrzyżowaniu w/w drogi z droga krajową Nr 73 powstała sporych rozmiarów nierówność na poboczu drogi powiatowej. Istnieje zatem potrzeba uzupełnienia jej kruszywem
i zagęszczenia tego pobocza.

 

9.4. Za skrzyżowaniem z drogą w kierunku m. Zwierzyniec (w odległości ok. 100 m jadąc od drogi krajowej) jest zaniżenie asfaltu ciągnące się na długości ok. 20 m. W zaniżeniu tym zbiera się woda co przy obecnych warunkach atmosferycznych jest bardzo niebezpieczne dla użytkowników drogi. Mając na względzie bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego, Radny wnioskuje
o pilne uregulowanie pobocza na tym odcinku, aby umożliwić swobodne odpływanie wody do przydrożnego rowu.

W/w interpelacje stanowią załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

 

Ad. 7

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek odczytał projekty Uchwał Rady Powiatu, poddając je pod głosowanie:

a) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 roku.

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała wraz z autopoprawką została podjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXXII / 330 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 roku- stanowi załącznik
nr 13
do niniejszego protokołu.

 

b) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień
w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała wraz z autopoprawką została podjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

 

Uchwała Nr XXXII / 331 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku - stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

 

c) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały
nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017-2030.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała wraz z autopoprawką została podjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XXXII / 332 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017-2030 - stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

d) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały
Nr XXVI / 246 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3 marca 2017 roku
w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2017 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
w Powiecie Buskim.

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała wraz z autopoprawką została podjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XXXII / 333 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI / 246 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju
z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2017 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim - stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

e) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Buskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXXII / 334 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Buskiego - stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

f) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju.

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXXII / 335 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju - stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

g) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na wydzierżawienie części nieruchomości
i mienia ruchomego na okres kolejnych trzech lat.

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił powyższy projekt uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXXII / 336 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na wydzierżawienie części nieruchomości i mienia ruchomego na okres kolejnych trzech lat - stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

h) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił powyższy projekt uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXXII / 337 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem - stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

i) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił powyższy projekt uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXXII / 338 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem - stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Pan Witold Bruzda - Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach przedstawił i omówił prezentację multimedialną dotyczącą Informacji o stanie środowiska na terenie Powiatu Buskiego w roku 2016 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Powyższa informacja została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 9

Informacja o realizacji zadań oświatowych przez jednostki oświatowe prowadzone przez Powiat Buski w roku szkolnym 2016/2017 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszego protokołu - została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 10

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych:

 

Ad. 1. W odpowiedzi na zapytanie Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka
dotyczące podania ilości pługów będących na stanie PZD, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak poinformował, iż do zimowego utrzymania dróg wykorzystywany jest sprzęt w ilości 4 piaskarek, 4 pługów lekkich i 1 pługa ciężkiego. Ponieważ sprzęt w wyniku jego eksploatacji ulega zepsuciu, a koszty naprawy są czasem większe niż zakup nowego, dlatego po dokonaniu stosownej oceny podjęto decyzję o zakupie nowego pługa.

W odniesieniu do powyższego Przewodniczący Rady Andrzej Gądek wyraził stanowisko, iż Firmy biorące udział w przetargu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych winny posiadać własny sprzęt, bowiem o swój sprzęt dba się bardziej.

Wyjaśniając, Dyrektor PZD Krzysztof Tułak poinformował, iż również ta forma jest stosowana, jednak jest dużo droższa, dlatego PZD stara się w pierwszej kolejności wykorzystywać sprzęt własny. Przekazywanie Kontrahentom sprzętu do zimowego utrzymania dróg odbywa się na podstawie stosownego protokołu i na takiej samej zasadzie sprzęt zwracany jest po akcji zimowej. Nie ma możliwości, że Kontrahent zwróci sprzęt zepsuty lub uszkodzony.

 

Ad. 2.1. Starosta Buski Jerzy Kolarzpoinformował, iż interpelacja Radnego Ludomira Leszczyńskiego oraz Radnego Kamila Kasperczyka dotyczącą zabezpieczenia wystających elementów śrub mocujących bariery sprężyste, przy wejściu do Szkoły Podstawowej w Stopnicy, zagrażających bezpieczeństwu dzieci, zostanie przekazana celem załatwienia zgodnie
z właściwością do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

 

Ad. 2.2. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na wspólną interpelację Radnego Ludomira Leszczyńskiego oraz Radnego Kamila Kasperczyka dotyczącą odwodnienia i konserwacji robót z pogłębieniem dna na głębokości 30 cm po stronie prawej i lewej drogi powiatowej Nr 0105T Stopnica - Oleśnica na odcinku od drogi wojewódzkiej do granic Gminy Stopnica, Starosta Buski zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

 

Ad. 2.3. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na wspólną interpelację Radnego Ludomira Leszczyńskiego oraz Radnego Kamila Kasperczyka dotyczącą uzupełnia kruszywem poboczy drogi powiatowej Nr 0042 T Białoborze - Dziesławice, Starosta Buski zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

 

Ad. 2.4. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak, odnosząc się do zapytania Radnego Ludomira Leszczyńskiego omówił zagadnienia związane z zasadami budowy i odbudowy mostów, przepustów i zjazdów. Poinformował, iż powyższe szczegółowo reguluje i wyjaśnia ustawa o drogach publicznych.

 

Ad. 2.5. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak odnosząc się do zapytania Radnego Ludomira Leszczyńskiego czy w ZOZ w Busku - Zdroju odnotowano przypadki wypowiedzeń pracy w godzinach nadliczbowych przez lekarzy, poinformował, iż na 36 lekarzy etatowych, wypowiedzenia złożyło 3 lekarzy.

Ponadto Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak poinformował o formach motywacji pracowników. Wysokość premii za dobrą pracę kształtuje się od 200 do 1000 zł.

 

Ad. 3. i Ad. 4.4. Odpowiadając na podziękowanie Radnego Stanisława Moskala i zapytanie Radnego Piotra Wąsowicza, w sprawie podjęcia działań mających na celu rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż Zarząd Powiatu w tym względzie szukał i nadal szuka możliwych zewnętrznych źródeł dofinansowania w ramach PFRON, Ministerstwa Sportu, czy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Te działania podejmowane były już dużo wcześniej. Zarząd Powiatu widział problem i szukał rozwiązań. W miesiącu listopadzie br, przeprowadzono postępowanie wyboru projektanta dokumentacji budowlanej rozbudowy budynku SOS-W w Broninie o salę gimnastyczną, boisko zewnętrzne oraz remont pomieszczeń Ośrodka. Umowę z wybranym wykonawcą podpisano
w m-cu grudniu br.

Odpowiadając na pytanie Radnego Stanisława Moskala jak przebiega realizacja drugiej ważnej inwestycji tj. budowy budynku ZSTiO w Busku - Zdroju, Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż prace trwają i realizowane są terminowo. Wykonawca zapewnia, iż do września 2018 roku uda się zakończyć inwestycję.

 

Ad. 4.1. Odpowiadając na zapytanie Radnego Piotra Wąsowicza, Starosta Buski poinformował, iż w projekcie budżetu na rok 2018 zostały zaplanowane środki finansowe na podwyżki dla pracowników Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych w wysokości ok. 120 zł na jednego pracownika. Środki zostały zabezpieczone na cały rok 2018. To Rada Powiatu podejmie decyzję czy podwyżki będą wypłacane od miesiąca stycznia 2018 roku.

 

Ad. 4.2. Odpowiadając na zapytanie Radnego Piotra Wąsowicza w sprawie planowanej modernizacji budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kopernika, Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż są plany w tym zakresie. Część prac remontowych tj. wymiana instalacji centralnego ogrzewania została już wykonana w roku bieżącym. W roku przyszłym planowana jest wymiana instalacji elektrycznej i remont pomieszczeń. Starosta przyznał, iż budynek jest jaki jest, klatki są wąskie i w tym zakresie niewiele da się zmienić, ale to co będzie możliwe zrealizowane zostanie w roku przyszłym.

 

Ad. 4.3. Odpowiadając na zapytanie Radnego Piotra Wąsowicza w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie, w związku z Jubileuszem 100-lecia utworzenia I LO
im. T. Kościuszki w Busku - Zdroju, Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż na dzień dzisiejszy nie wpłynął żaden wniosek w tej sprawie. Jednocześnie Starosta zaznaczył, iż pomoc finansowa ze strony Powiatu może być przeznaczona jedynie na działania związane z promocją Jubileuszu.

 

Ad. 4.5. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju Artur Brachowicz odnosząc się do zapytania Radnego Piotra Wąsowicza przedstawił aktualne ustalenia dotyczące spraw ppoż. w ZOZ w Busku - Zdroju. Poinformował, iż Dyrekcja ZOZ zobowiązała się do wykonania podziału budynku głównego na dwa odrębne budynki i to zadanie zostało zrealizowane dzięki czemu zniesiony został obowiązek wyposażenia tego budynku w dźwiękowy system ostrzegawczy oraz system sygnalizacyjny. Niemniej jednak w części budynku funkcjonuje system monitoringu ppoż.

Pozostałe działania, które są do realizacji to w budynku Oddziału Płucnego - oddymianie klatek schodowych oraz w budynku Oddziału Zakaźnego - oddymianie klatek schodowych - dokumentacja na to zadanie została wykonana - realizacja jest w toku.

Odnosząc się do kolejnych zapytań Radnego Piotra Wąsowicza w zakresie spraw dotyczących Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak poinformował, iż cieszył się i był zwolennikiem „sieci Szpitali”, jednak nie wprowadzono wszystkich zapowiadanych zmian, być może zostaną one jeszcze uwzględnione. Optymizmu nie ma też jeśli chodzi o ryczałt, bowiem dla ZOZ w Busku - Zdroju wyliczony on został z okresu roku 2015, a więc okresu finansowo niekorzystnego. Brak tendencji zwyżkowej dla ZOZ w Busku – Zdroju w zakresie finansowania na rok 2018. Dyrektor poinformował ponadto, iż w Zespole Opieki Zdrowotnej wzrasta liczba pacjentów zarówno w specjalistce jak i na Oddziałach. W ZOZ w Busku - Zdroju działa również nocna i świąteczna opieka medyczna, podczas gdy np. w ZOZ Pińczów
i w ZOZ Kazimierza Wielka jest to zadanie zlecone. Dyrektor ZOZ wskazał na brak pewnej konsekwencji obecnej reformy.

- Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak poinformował, iż od stycznia 2018 roku w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, będą wykonywane badania polisomnograficzne, celem zabezpieczenia pacjentom świadczeń na wysokim poziomie. Szkalowanie dobrego imienia Szpitala ze strony byłego podwykonawcy tych badań, któremu została wypowiedziana umowa jest nie do przyjęcia i sprawa ta jest obecnie przedmiotem analizy przez prawników.

- Odnosząc się do zapytania Radnego z czego wynika zwiększona ilość operacji na Oddziale Ortopedii w trybie sobotnim, Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak wyrażając pochwałę dla lekarzy Ortopedów poinformował, iż powyższe po pierwsze jest podyktowane wychodzeniem naprzeciw potrzebom pacjenta (skracanie kolejek) po drugie - efektywnym wykorzystaniem Bloków Operacyjnych. Sobotnie zabiegi operacyjne są wykonywane przez konkretne zespoły lekarzy, którzy za tę pracę otrzymują dodatkowe wynagrodzenie.

- Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak poinformował o przebiegu prac modernizacyjnych na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym, jednocześnie wskazując przykłady oszczędzania i wykonywania wielu prac we własnym zakresie, za co pracownicy wyróżniani są formą premii pieniężnej.

 

Ad. 5.1. Starosta Buski Jerzy Kolarzpoinformował, iż interpelacja Radnego Jarosława Jaworskiego w sprawie rozważenia możliwości dobudowy ok. 100 mb chodnika w m. Łatanice - (po stronie prawej jadąc od Buska - Zdroju) oraz w sprawie naprawy przystanków, zostanie zgodnie z właściwością przekazana do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Starosta zaznaczył jednak, iż taka inicjatywa winna być skierowana do ŚZDW bezpośrednio od Rady i Wójta Gminy Wiślica.

 

Ad. 5.2. Komendant Powiatowy Policji w Busku - Zdroju Jakub Kosiń w odpowiedzi na prośbę Radnego Jarosława Jaworskiego zobowiązał siędo kontroli ruchu na drodze powiatowej relacji Busko - Skorocice w zakresie respektowania przez kierowców znaku ograniczającego tonaż.

 

Ad. 5.3. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi na wniosek Radnego Jarosława Jaworskiego w sprawiewycięcia drzewa stwarzającego zagrożenie, znajdującego się przy skrzyżowaniu dróg powiatowych na wysokości cmentarza w m. Jurków, Starosta Buski zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztofa Tułaka.

 

Ad. 5.4. W odpowiedzi nazapytanie Radnego Jarosława Jaworskiego, Starosta Buski Jerzy Kolarzpoinformował, iż w dniu 13 grudnia 2017 roku na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju o godz. 9.00 i 10.00 odbędzie się wręczenie Nagród Starosty Buskiego w dziedzinie kultury fizycznej. Do udziału w tej uroczystości Starosta Buski zachęcił wszystkich Radnych.

 

Ad. 6. Odpowiadając na zapytanie Radnego Romana Dudy, jaki jest aktualny stan lekarzy rezydentów w ZOZ w Busku - Zdroju i jakie są plany w tym zakresie na rok przyszły oraz jak zabezpieczona jest przyszłość lekarzy specjalistów w ZOZ w Busku - Zdroju, Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak poinformował, iż aktualnie jest czterech lekarzy rezydentów. Dwóch pracuje na Oddziale Internistycznym i dwóch na Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej z deklaracją dalszego zatrudnienia. W odniesieniu do zapytania o lekarzy specjalistów, Dyrektor ZOZ poinformował, iż poszukiwani są specjaliści do pracy na Oddziale Pulmonologii, Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddziale Ginekologiczno - Położniczym.

Odnosząc się do kolejnego zapytania Radnego Romana Dudy, Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak poinformował, iż bardzo dobrze układa się współpraca z Hospicjum działającym przy ZOZ
w Busku - Zdroju. Jest bardzo duże zapotrzebowanie w tym zakresie. Trudno nawet zabezpieczyć potrzeby pacjentów szpitala.

 

Ad. 7. Odpowiadając na zapytanie Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak poinformował, iż zarówno aparat do badań mammograficznych, jak i Poradnia Onkologiczna funkcjonujące w ZOZ w Busku - Zdroju działają sprawnie. Jest duże zainteresowanie i zapotrzebowanie w tych zakresach. Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak podkreślił, iż w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju diagnostyka jest na bardzo wysokim poziomie i poprosił Radnych o przekazywanie tej informacji mieszkańcom Powiatu Buskiego.

 

 

Ad. 8. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelację Radnego Krzysztofa Wojtasia w sprawie wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze Nr 0128T Piasek Wielki - Rzegocin - Górnowola - Pawłów na odcinku od gospodarstwa rolnego do wysokości działki lasów państwowych, Starosta Buski zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

 

Ad. 9.1. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelację Radnego Jacka Wacha w sprawie dokonania remontu drogi powiatowej 0056T Busko - Zbrodzice - Podgaje na odcinku Zbrodzice - Podgaje, Starosta Buski zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

 

Ad. 9.2. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelację Radnego Jacka Wacha w sprawie dotyczącej drogi powiatowej 0060T Młyny - Szaniec - Nowy Folwark - zamontowanie barier ochronnych na łuku drogi przy wjeździe do miejscowości Młyny od strony m. Szaniec oraz w sprawie ustawienia znaku E-5 „Pomyków” - na skrzyżowaniu z drogą biegnącą w kierunku przysiółka Pomyków, Starosta Buski zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

 

Ad. 9.3. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelację Radnego Jacka Wacha w sprawie dotyczącej drogi powiatowej 0019T Chwałowice - Szaniec - Zwierzyniec, gdzie przy skrzyżowaniu w/w drogi z drogą krajową Nr 73 powstała sporych rozmiarów nierówność na poboczu drogi powiatowej i istnieje potrzeba uzupełnienia jej kruszywem i zagęszczenia tego pobocza, Starosta Buski zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

 

Ad. 9.4. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelację Radnego Jacka Wacha w sprawie pilnego uregulowania pobocza, aby umożliwić swobodne odpływanie wody do przydrożnego rowu na odcinku za skrzyżowaniem z drogą w kierunku
m. Zwierzyniec (w odległości ok. 100 m jadąc od drogi krajowej), Starosta Buski zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

 

Ad. 11

Sprawy różne i wolne wnioski:

1. Radny Jarosław Jaworski w imieniu własnym oraz byłej pacjentki, złożył podziękowanie na ręce Dyrektora oraz pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za wzorową opiekę podczas pobytu w Szpitalu.

2. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

 

Ad. 12

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek dziękując wszystkim obecnym za udział o godz. 13.25zamknął XXXII Sesję Rady Powiatu
w Busku - Zdroju.

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządziła:

Barbara Banaś

 

 

Dokładny przebieg posiedzenia XXXII Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju, która odbyła się
w dniu 8 grudnia 2017 roku zawiera nagranie udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2017-12-19
Data publikacji:2017-12-19
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:829