Protokół Nr XXXI/2017 z Sesji Rady Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 października 2017

Protokół Nr XXXI/2017 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju która odbyła się w dniu 13 października 2017 r. roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju [ PDF]

Znak: BR. 0002.2.XXXI.2017

Protokół Nr XXXI / 2017

z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju

która odbyła się w dniu 13 października 2017 roku

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

w Busku - Zdroju

 

w posiedzeniu udział wzięli:

 • Radni Powiatu w Busku - Zdroju
 • Skarbnik Powiatu - Artur Polniak
 • Naczelnicy Wydziałów Starostwa

zaproszone osoby:

 1. Paweł Zagaja - Wójt Gminy Nowy Korczyn
 2. Jacek Grudzień - Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju
 3. Marek Lis - Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju
 4. Helena Bebel - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
 5. Justyna Kwiatkowska - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju
 6. Jolanta Czyrny - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju
 7. Lucyna Wojnowska - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju
 8. Anna Kolarz - Z-ca Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
 9. Andrzej Bilewski - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju
 10. Wiesław Waga - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie
 11. Sylwester Pałka - Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju
 12. Grzegorz Wojciechowski - Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju
 13. Waldemar Wójcik - p.o. Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
 14. Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
 15. Stanisław Kozioł - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
 16. Tomasz Łukawski - Kierownik WTZ przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
 17. Marian Szostak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju
 18. Grzegorz Lasak - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
 19. Krzysztof Socha - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku - Zdroju
 20. Piotr Zeljaś - Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach
 21. Krzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju

 

oraz

 • Mieszkańcy Powiatu Buskiego
 • Przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji
 • Nauczyciele, którym wręczone zostaną Nagrody Starosty Buskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Powiatu.

5. Wręczenie nagród Starosty Buskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nakielskiemu na realizację zadania pn. „Modernizacja mostu w miejscowości Orle w ciągu drogi powiatowej nr 1905C Liszkowo-Mrocza”.

b) przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku.

c) zmiany uchwały nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017-2030.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Sprawy różne i wolne wnioski.

11. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

 

 

Ad. 1

Obradom przewodniczył Andrzej Gądek - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał zebranych i o godz. 9.00otworzył XXXI Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Ad. 2

Przewodniczący Rady Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 16 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji - listy obecności radnych oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz, uzasadniając, zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad n/w zmian:

 

- w pkt 8:

litera „a” otrzyma nowe brzmienie:

a” zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 roku.

litery „b” i „c” pozostaną bez zmian.

 

litera „d” otrzyma brzmienie:

d” udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nakielskiemu na realizację zadania
pn. „Modernizacja mostu w miejscowości Orle w ciągu drogi powiatowej
nr 1905C Liszkowo-Mrocza”.

 

Ponadto Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad nowych projektów uchwał - litera „e” i litera „f” w brzmieniu:

e” nadania Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

f” przygotowania i wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Rewitalizacja miejscowości Gnojno”.

 

oraz w pkt. 10 Sprawy różne i wolne wnioski zgłosił wniosek o przyjęcie:

Informacji w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2016 r. przez osoby zobowiązane do ich składania na podstawie art. 25 c ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Innych propozycji zmian porządku obrad nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie poszczególne powyższe wnioski dotyczące zmiany porządku obrad, w przytoczonym wyżej brzmieniu.

Poszczególne wnioski dotyczące zmian w porządku obrad, zostały przyjęte przez Radę Powiatu
w odrębnych głosowaniach - stosunkiem głosów - na 16 Radnych obecnych na sali:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, porządek obrad wraz
z przyjętymi powyżej zmianami, został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu stosunkiem głosów - na 16 Radnych obecnych na sali:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Ad. 4

Protokół Nr XXX / 2017 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku został przyjęty przez Radę Powiatu bez uwag, w głosowaniu stosunkiem głosów - na 16 Radnych obecnych na sali:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Ad. 5

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek oraz Starosta Buski Jerzy Kolarz w imieniu Rady i Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju wręczyli nagrody Starosty Buskiego w Dziedzinie Edukacji.

Lista wyróżnionych nauczycieli stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek oraz Starosta Buski Jerzy Kolarz w imieniu Rady i Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju złożyli najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla wszystkich osób związanych z oświatą.

Nastąpiły gratulacje i okolicznościowe przemówienia.

 

Ad. 6

Sprawozdanie Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny tj. od dnia 13 września 2017 roku do 13 października 2017 roku, przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz. W okresie tym Zarząd odbył 6 posiedzeń.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek podziękował za przedstawione sprawozdanie.

 

Ad. 7

Interpelacje i zapytania Radnych:

1. Radny Kamil Kasperczyk - zgłosił interpelacje w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na rok 2018 w wysokości po 5 tys zł w ramach prac związanych z renowacją
i konserwacją zabytków dla Parafii w m. Stare Kąty oraz dla Parafii w m. Stopnica - w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 5 i nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 8

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek odczytał projekty Uchwał Rady Powiatu, poddając je pod głosowanie:

a) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił powyższy projekt uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 16 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXXI / 324 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 roku- stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

b) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień
w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Na 16 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXXI / 325 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 października 2017 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku - stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

c) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały
nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017-2030.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Na 16 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXXI / 326 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju
z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017-2030 - stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

d) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nakielskiemu na realizację zadania pn. „Modernizacja mostu
w miejscowości Orle w ciągu drogi powiatowej nr 1905C Liszkowo-Mrocza”.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 16 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 1

Uchwała Nr XXXI / 327 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 października 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nakielskiemu na realizację zadania pn. „Modernizacja mostu w miejscowości Orle w ciągu drogi powiatowej nr 1905C Liszkowo-Mrocza” - stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

e) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie nadania Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 16 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXXI / 328 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 października 2017 roku w sprawie nadania Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju - stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

f) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przygotowania
i wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Rewitalizacja miejscowości Gnojno”.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 16 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXXI / 329 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 października 2017 roku w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Rewitalizacja miejscowości Gnojno” - stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

 

Ad. 9

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych:

Ad. 1. Odpowiedzi na interpelacje Radnego Kamila Kasperczyka udzielił Starosta Buski Jerzy Kolarz, informując, iż złożone wnioski będą przedmiotem obrad przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2018. Zainteresowane dofinansowaniem Parafie winny jednak w stosownym czasie złożyć jeszcze odpowiednie dokumenty zgodnie z procedurą konkursową.

 

Ad. 10

Sprawy różne i wolne wnioski:

1. Starosta Buski Jerzy Kolarz przedstawił Informację w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2016 rok przez osoby zobowiązane do ich składania na podstawie art. 25 c ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższa informacjaw brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego protokołu - została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

2. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek przedstawił Radzie Powiatu informację Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Busku - Zdroju oraz przez Starostę Buskiego.

Powyższa informacjaw brzmieniu stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszego protokołu - została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

3. Radni Rady Powiatu otrzymali kserokopię Uchwały Nr 93/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 września 2017 roku w sprawie opinii
o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2017 roku. Powyższa Uchwaław brzmieniu stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu - została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 11

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek dziękując wszystkim obecnym za udział o godz. 10.05zamknął XXXI Sesję Rady Powiatu
w Busku - Zdroju.

 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Protokół sporządziła:

Barbara Banaś

 

 

 

 

 

Dokładny przebieg posiedzenia XXXI Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju, która odbyła się
w dniu 13 października 2017 roku zawiera nagranie udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju.

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2017-10-20
Data publikacji:2017-10-20
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:729