Uchwały Rady Powiatu za 2011 rok

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 maja 2015
 • Uchwała Nr IV/28/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Powiatu Buskiego. pdf
  Uzasadnienie, Załącznik
 • Uchwała Nr IV/29/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu na 2011 rok. pdf
  Załącznik
 • Uchwała Nr IV/30/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji na 2011 rok. pdf
  Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3, Załącznik 4, Załącznik 5, Załącznik 6
 • Uchwała Nr IV/31/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia powiatowego programu dzia3an z zakresu pomocy spo3ecznej. pdf
  Uzasadnienie, Załącznik
 • Uchwała Nr IV/32/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespo3u Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. pdf
  Uzasadnienie, Załącznik
 • Uchwała Nr IV/33/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwa3y nr XIII/102/207 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie gospodarowania środkami przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. pdf
  Uzasadnienie, Załącznik
 • Uchwała Nr IV/34/2011 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zabezpieczenia na 2011 rok środków finansowych na realizacje zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0026T ¦ladków Mały – Suskrajowice – Bugaj - Palonki - Bosowice - Kargów, odcinek Balice - Kargów od km 7 + 230 do km 8 + 139 i od km 13 + 158 do km 13 + 992 długości 6,706 km” na terenie Powiatu Buskiego. pdf
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr V/35/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie zabezpieczenia na 2011 rok środków finansowych na realizacje zadania pn. :Przebudowa drogi powiatowej NR 0026T ¦ladków Mały - Suskrajowice - Bugaj - Palonki - Bosowice - Kargów, odcinek Balice - Kargów od km 7 + 230 do km 8 + 139 i od km 8 + 195 do km 13 + 992 długości 6,706 km" na terenie Powiatu Buskiego. pdf
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr VI/36/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2011. pdf
  Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3, Załącznik 3a, Załącznik 4, Załącznik 4a, Załącznik 4b, Załącznik 5, Załącznik 6, Załącznik 7, Załącznik 8, Załącznik 9, Załącznik 10, Załącznik 11
 • Uchwała Nr VI/37/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2011 - 2021. pdf
  Załącznik 1, Załącznik 2
 • Uchwała Nr VI/38/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie przyznawania nagród Starosty Buskiego w dziedzinie kultury. pdf
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr VI/392010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie przyznawania nagród i wyróżnien Starosty Buskiego w dziedzinie kultury fizycznej. pdf
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr VI/40/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania Stypendium Sportowego Starosty Buskiego. pdf
  Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3
 • Uchwała Nr VII/41/2011 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2011. pdf
  Uzasadnienie, Załącznik 1, Załącznik 2
 • Uchwała Nr VII/42/2011 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie przeniesien w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku. pdf
  Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3, Załącznik 4, Załącznik 5, Załącznik 6
 • Uchwała Nr VII/43/2011 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach po3ożonych na terenie Powiatu Buskiego wpisanych do rejestru zabytków. pdf
  Uzasadnienie, Załącznik 1
 • Uchwała Nr VII/44/2011 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie ustanowienia stypendium socjalnego dla uczniów szkó3 prowadzonych przez Powiat Buski. pdf
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr VII/45/2011 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko - Zdrój na realizacje zadan z zakresu kultury. pdf
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr VII/46/2011 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Solec - Zdrój na realizacje zadan z zakresu sportu i kultury. pdf
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr VII/47/2011 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stopnica na realizacje zadan z zakresu kultury i sportu. pdf
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Korczyn na realizacje zadan z zakresu kultury. pdf
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr VII/49/2011 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wiślica na realizacje zadan z zakresu kultury. pdf
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr VII/50/2011 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów na realizacje zadan z zakresu kultury. pdf
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr VII/51/2011 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Opiekunczo – Wychowawczej im. Marszałka Józefa Pi3sudskiego w Winiarach. pdf
  Uzasadnienie, Załącznik 1
 • Uchwała Nr VII/52/2011 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie określenia zadan oraz podzia3u środków z Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe3nosprawnych, przypadających wed3ug algorytmu w 2011 roku na realizacje zadan z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo3ecznej osób niepe3nosprawnych w Powiecie Buskim. pdf
  Uzasadnienie, Załącznik 1, Załącznik 2
 • Uchwała Nr VII/53/2011 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie cześci nieruchomości w najem. pdf
  Uzasadnienie,
 • Uchwała Nr VII/54/2011 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV /31/2011 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia powiatowego programu dzia3an z zakresu pomocy spo3ecznej. pdf
  Uzasadnienie, Załącznik 1
 • Uchwała Nr VII/55/2011 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwa3y Nr I/6/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Buskiego. pdf
 • Uchwała Nr VII/56/2011 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie ustalenia rozk3adu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Buskiego. pdf
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr VIII/57/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2011. pdf
  Uzasadnienie, Załącznik 1, Załącznik 2
 • Uchwała Nr VIII/58/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2011. pdf
  Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3, Załącznik 4, Załącznik 5, Załącznik 6, Załącznik 7, Załącznik 8, Załącznik 9
 • Uchwała Nr VIII/59/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/37/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2011 – 2021. pdf
  Uzasadnienie, Załącznik 1
 • Uchwała Nr VIII/60/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów na realizacje zadania z zakresu kultury. pdf
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr VIII/61/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach po3ożonych na terenie Powiatu Buskiego wpisanych do rejestru zabytków. pdf
  Uzasadnienie Załącznik 1
 • Uchwała Nr VIII/62/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia3alnośa Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju. pdf
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr VIII/63/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia3alnośa Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju. pdf
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr VIII/64/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Sejmiku Województwa ¦wietokrzyskiego w sprawie: przekszta3cenia ¦wietokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez likwidacje Oddzia3u Neurologii, Poradni Neurologicznej oraz Dzia3u Fizjoterapii. pdf
  Uzasadnienie Załącznik 1
 • Uchwała Nr IX/65/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok. pdf
 • Uchwała Nr IX/66/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2010 rok. pdf
 • Uchwała Nr IX/67/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2011. pdf
  Uzasadnienie , Załącznik 1 , Załącznik 2
 • Uchwała Nr IX/68/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie przeniesien w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku. pdf
  Uzasadnienie , Załącznik 1 , Załącznik 2 , Załącznik 3 , Załącznik 4 , Załącznik 5 , Załącznik 6 , Załącznik 7 , Załącznik 8 , Załącznik 9
 • Uchwała Nr IX/69/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągniecia kredytu d3ugoterminowego w 2011 roku. pdf
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr IX/70/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI / 37 / 2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2011 – 2021. pdf
  Uzasadnienie , Załącznik 1 , Załącznik 2
 • Uchwała Nr IX/71/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka w Janinie. pdf
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr IX/72/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III / 24 / 2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie powo3ania Rady Spo3ecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku- Zdroju i ustalenia terminu pierwszego posiedzenia. pdf
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr IX/73/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespo3u Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2010 rok. pdf
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr IX/74/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII / 52 / 2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie określenia zadan oraz podzia3u środków z Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe3nosprawnych, przypadających wed3ug algorytmu w 2011 roku na realizacje zadan z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo3ecznej osób niepe3nosprawnych w Powiecie Buskim. pdf
  Uzasadnienie , Załącznik , Załącznik 1
 • Uchwała Nr IX/75/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie przekszta3cenia Zespo3u Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju polegającego na rozszerzeniu dzia3alności poprzez utworzenie Oddzia3u Dziennego Urologicznego. pdf
  Uzasadnienie , Załącznik
 • Uchwała Nr IX/76/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w Statucie Zespo3u Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. pdf
  Uzasadnienie , Załącznik
 • Uchwała Nr IX/77/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w Statucie Zespo3u Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. pdf
  Uzasadnienie , Załącznik
 • Uchwała Nr IX/78/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie przyjecia powiatowego programu przeciwdzia3ania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015. pdf
  Uzasadnienie , Załącznik 1
 • Uchwała Nr IX/79/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usunietych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powsta3ych w wyniku wydania dyspozycji usuniecia a nastepnie odstąpienia od usuniecia pojazdu. pdf
  Uzasadnienie , Załącznik
 • Uchwała Nr IX/80/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie podtrzymania swojego stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr VIII / 62 / 2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 maja 2011 roku. pdf
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr IX/81/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2011. . pdf
  Uzasadnienie , Załącznik 1 , Załącznik 2
 • Uchwała Nr X/82/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 lipca 2011 roku w sprawie przeniesien w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku. pdf
  Uzasadnienie Załącznik 1 Załącznik 2
 • Uchwała Nr X/83/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 lipca 2011 roku w sprawie przystąpienia do projektu inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pinczowskiego” oraz zabezpieczenia wk3adu w3asnego. pdf
  Uzasadnienie Załącznik 1
 • Uchwała Nr X/84/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Zastepcy Dyrektora do spraw Lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju. pdf
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr X/85/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 lipca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie cześci nieruchomości w najem. pdf
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XI/86/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2011. pdf
  Uzasadnienie, Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3, Załącznik 4, Załącznik 5, Załącznik 6, Załącznik 7
 • Uchwała Nr XI /87/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI / 37 / 2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2011 - 2021. pdf
  Uzasadnienie, Załącznik 1, Załącznik 2
 • Uchwała Nr XI/88/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju do złożenia wspólnie z Powiatem Pinczowskim oraz Gminami Gnojno, Nowy Korczyn i Wiślica wniosku o dofinansowanie w formie dotacji w ramach III Konkursu programu priorytetowego NFO¦iGW pt. „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Cześa 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” przedsiewziecia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pinczowskiego.” pdf
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XI/89/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego. pdf
  Uzasadnienie, Załącznik
 • Uchwała Nr XI/90/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju. pdf
  Uzasadnienie, Załącznik 1
 • Uchwała Nr XII/91/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2011. pdf
  Uzasadnienie , Załącznik 1 , Załącznik 2 , Załącznik 3 , Załącznik 4 , Załącznik 5 , Załącznik 6
 • Uchwała Nr XII/92/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 września 2011 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku. pdf
  Uzasadnienie , Załącznik 1 , Załącznik 2 , Załącznik 3 , Załącznik 4 , Załącznik 5 , Załącznik 6 , Załącznik 7 , Załącznik 8 , Załącznik 9
 • Uchwała Nr XII/93/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI / 37 / 2011 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2011 – 2021. pdf
  Uzasadnienie , Załącznik 1 , Załącznik 2
 • Uchwała Nr XII/94/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju. pdf
  Uzasadnienie , Załącznik 1
 • Uchwała Nr XII/95/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 września 2011 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. pdf
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XII/96/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII / 203 / 2008 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. pdf
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XII/97/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem. pdf
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XII/98/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w użyczenie. pdf
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w użyczenie. pdf
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XII/100/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w użyczenie. pdf
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XII/101/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Buskiego położonej w Busku - Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy. pdf
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XII/102/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 września 2011 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju polegającego na likwidacji Oddziału Urologicznego. pdf
  Uzasadnienie , Załącznik 1
 • Uchwała Nr XII/103/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Buskiego do współpracy przy realizacji projektu pn. „Lokalne Centra Obsługi Inwestora - Eastern European Gateway”. pdf
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XII/104/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zabezpieczenia na 2012 rok środków finansowych na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ulicach powiatowych w Busku - Zdroju” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. pdf
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XII/105/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 września 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko - Zdrój na realizację zadania w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych pn. „Przebudowa ulicy Kopernika w Busku - Zdroju w celu poprawy bezpieczeństwa jej użytkowania oraz dostępności komunikacyjnej”. pdf
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XIII/106/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem. pdf
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XIII/107/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Buskiego. pdf
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XIII/108/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII / 44 / 2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie ustanowienia stypendium socjalnego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Buski. pdf
  Uzasadnienie, Załącznik 1, Załącznik 2
 • Uchwała Nr XIII/109/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 października 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym na terenie Powiatu Buskiego wpisanym do rejestru zabytków. pdf
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XIII/110/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 października 2011 roku w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju. pdf
  Uzasadnienie, Załącznik 1
 • Uchwała Nr XIII/111/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem. pdf
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XIII/112/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w użyczenie. pdf
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XIII/113/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w użyczenie. pdf
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XIII/114/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w użyczenie. pdf
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XIII/115/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2011. pdf
  Uzasadnienie, Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3, Załącznik 4, Załącznik 5, Załącznik 6, Załącznik 7, Załącznik 8, Załącznik 9, Załącznik 10
 • Uchwała Nr XIII/116/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku. pdf
  Uzasadnienie, Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3, Załącznik 4, Załącznik 5
 • Uchwała Nr XIII/117/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI / 37 / 2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2011 – 2021. pdf
  Uzasadnienie, Załącznik 1, Załącznik 2
 • Uchwała Nr XIV/118/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku. pdf
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr XIV/119/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2011 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju. pdf
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XIV/120/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/52/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2011 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim. pdf
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr XIV/121/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w dzierżawę. pdf
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XIV/122/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. pdf
  Uzasadnienie , Załącznik
 • Uchwała Nr XIV/123/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III /24/2010 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju i ustalenia terminu pierwszego posiedzenia. pdf
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XIV/124/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2011. pdf
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4
 • Uchwała Nr XV/125/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2011 roku. pdf
  Uzasadnienie, Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3, Załącznik 4, Załącznik 5, Załącznik 6, Załącznik 7
 • Uchwała Nr XV/126/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VII / 52 / 2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2011 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim. pdf
  Uzasadnienie, Załącznik 1, Załącznik 2
 • Uchwała Nr XV/127/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju. pdf
  Uzasadnienie, Załącznik
 • Uchwała Nr XV/128/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za 2011 rok. pdf
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XV/129/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju. pdf
  Uzasadnienie, Załącznik
 • Uchwała Nr XV/130/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie dokonania zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju. pdf
  Uzasadnienie, Załącznik
 • Uchwała Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2012. pdf
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik3a , Załącznik4 , Załącznik5 , Załącznik6 , Załącznik7 , Załącznik8 , Załącznik9 , Załącznik10 , Załącznik11
 • Uchwała Nr XVI/132/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2012-2030. pdf
  Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr XVI/133/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w dzierżawę. pdf
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XVI/134/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenie zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem. pdf
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XVI/135/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Pielęgniarstwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. pdf
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XVI/136/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju. pdf
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XVI/137/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku. pdf
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr XVI/138/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2011. pdf
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3, Załącznik4 , Załącznik5 , Załącznik6 , Załącznik7
 • Uchwała Nr XVI/139/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. pdf
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr XVI/140/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/37/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2011-2021. pdf
  Załącznik1 , Załącznik2

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-22
Data publikacji:2015-05-22
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:2032