Protokół Nr XXIX/2017 z Sesji Rady Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 lipca 2017

Protokół Nr XXIX/2017 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju która odbyła się w dniu 30 czerwca 2017 r. roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju [ PDF ]

Znak: BR. 0002.2.XXIX.2017

Protokół Nr XXIX / 2017
z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju
która odbyła się w dniu 30 czerwca 2017 roku
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Busku - Zdroju

 

w posiedzeniu udział wzięli:

 • Radni Powiatu w Busku - Zdroju
 • Skarbnik Powiatu - Artur Polniak
 • Naczelnicy Wydziałów Starostwa

zaproszone osoby:

 1. Jakub Kosiń - Komendant Powiatowy Policji w Busku - Zdroju
 2. Michał Świąder - Naczelnik Wydziału Organizacyjno - Kontrolno - Rozpoznawczego
  w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju
 3. Helena Bebel - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
 4. Aneta Chwalik - Kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń oraz Pomocy Instytucjonalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
 5. Grażyna Grochowska - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
 6. Justyna Kwiatkowska - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju
 7. Jolanta Czyrny - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju
 8. Lucyna Wojnowska - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
  w Busku - Zdroju
 9. Ewelina Szymczyk - Krzemińska - Nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym w Busku - Zdroju
 10. Andrzej Bilewski - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju
 11. Wiesław Waga - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie
 12. Sylwester Pałka - Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju
 13. Grzegorz Wojciechowski - Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju
 14. Waldemar Wójcik - Z-ca Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
 15. Marian Szostak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju
 16. Grzegorz Lasak - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
 17. Grzegorz Wojciechowski - Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego PSSE w Busku - Zdroju
 18. Piotr Zeljaś - Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach
 19. Grzegorz Sołtysiak - Kierownik Administracyjno - Gospodarczy w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie

oraz

 • Mieszkańcy Powiatu Buskiego
 • Przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o stanie mienia Powiatu Buskiego za 2016 rok.
 8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za rok 2016.
 9. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok,

b) absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok,

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2016 rok oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za ten okres,

d) określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Busku - Zdroju,

e) wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem na okres powyżej 3 lat,

f) zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 roku,

g) przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku,

h) zmiany uchwały nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017-2030.

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Ad. 1

Obradom przewodniczył Andrzej Gądek - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał zebranych i o godz. 10.00 otworzył XXIX Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Ad. 2

Przewodniczący Rady Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 18 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji - listy obecności radnych oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz, uzasadniając, zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 9, po literze „h” liter „i”, „j”, „k” w brzmieniu:

 1. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
 1. i) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Buski w charakterze Partnera do projektu: „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego
  i pińczowskiego”, realizowanego przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
 1. j) zmiany uchwały nr XXIII / 220 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju
  z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego.
 1. k) udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów w zakresie pomocy społecznej
  z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Innych propozycji zmian porządku obrad nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie poszczególne powyższe wnioski dotyczące zmiany porządku obrad, w przytoczonym wyżej brzmieniu.

Poszczególne wnioski dotyczące zmian w porządku obrad, zostały przyjęte przez Radę Powiatu
w odrębnych głosowaniach - stosunkiem głosów - na 18 Radnych obecnych na sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, porządek obrad wraz
z przyjętymi powyżej zmianami, został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu stosunkiem głosów - na 18 Radnych obecnych na sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Ad. 4

Protokół Nr XXVIII / 2017 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 maja 2017 roku został przyjęty przez Radę Powiatu bez uwag, w głosowaniu stosunkiem głosów - na 18 Radnych obecnych na sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Poza porządkiem obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek oraz Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz w imieniu Rady i Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju złożyli Pani Grażynie Grochowskiej w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju, najserdeczniejsze podziękowania i wyrazy uznania za wieloletnią pracę pedagoga, nauczyciela wychowawcy i dyrektora, życząc dalszej pomyślności w życiu osobistym.

Nastąpiły podziękowania i okolicznościowe przemówienia.

 

Ad. 5

Sprawozdanie Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny tj. od dnia 25 maja 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku, przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz. W okresie tym Zarząd odbył 5 posiedzeń.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek podziękował za przedstawione sprawozdanie.

 

Ad. 6

Interpelacje i zapytania Radnych:

 1. Radny Grzegorz Jankowski zgłosił n/w interpelacje i zapytania w zakresie:

- Montażu klimatyzacji na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego.

- Radny nie do końca zgodził się z udzieloną odpowiedzią na interpelację zgłoszoną na poprzedniej Sesji w zakresie przekazania gruntów w związku z programem rządowym Mieszkanie+. Radny jak stwierdził, otrzymał dwie różne odpowiedzi.

- Radny zwrócił się z pytaniem w zakresie wykorzystania mieszkań - lokali aktywizujących
w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie?

- Radny zwrócił się z pytaniem odnośnie zapłaty przez Powiat Buski odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości zabudowanej budynkiem pałacowym w Zborowie?

- Radny zwrócił się z pytaniem odnośnie spłaty przez Powiat Buski nienależnie pobranej subwencji oświatowej?

- Radny zwrócił się z pytaniem kiedy Starostwo Powiatowe przystąpi do wykupu obligacji?

- Radny zwrócił się z pytaniem kiedy nastąpi spłata odsuniętych w czasie kredytów zaciągniętych przez Starostwo Powiatowe?

W zakresie spraw dotyczących Zespołu Opieki Zdrowotnej, Radny zgłosił n/w interpelacje
i zapytania:

- Po analizie sprawozdań finansowych ZOZ, Radny zwrócił uwagę na wzrost usług obcych.
Z czego wynika ten wzrost i czy jest on związany z ilością (nadmiarem) kontraktów?

- Na jakiej zasadzie wykazywani i rozliczani są lekarze zatrudnieni zarówno w ZOZ jak i w POZ
w Busku - Zdroju?

- Radny zwrócił się z pytaniem czy na chwilę obecną Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju posiada zdolność kredytową?

- Co Dyrektor ZOZ zamierza zrobić, gdy Szpital zacznie tracić płynność finansową a na to zdaniem Radnego się zanosi, sadząc po analizach sprawozdań finansowych?

- Radny zwrócił się z pytaniem czy pielęgniarki zatrudnione w Szpitalu korzystają z Funduszu Socjalnego?

- Radny zwrócił się z pytaniem czy to prawda, że wypłacone zostały premie - nagrody dla osób posiadających grupę niepełnosprawności? Jeśli tak to na jaką kwotę i skąd pochodziły środki finansowe na ten cel?

- Z posiadanych przez Radnego informacji wynika, że powodem odrzucenia przez Ministerstwo Zdrowia dokumentacji dotyczącej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Busku - Zdroju, były liczne błędy w dokumentacji, a nie to, że Szpital wycofał się z tego zadania. Radny zwrócił się
z pytaniem, kto sporządzał i nadzorował powyższe zadanie? Na sporządzenie dokumentacji wydatkowano określone środki finansowe, a Radni byli zapewniani, że na pewno uda się przystąpić do realizacji tego zadania.

- Radny zwrócił się z pytaniem o powód nie wybrania ZOZ w Busku - Zdroju do wykonywania badań laboratoryjnych. Czy powodem była zaoferowana cena, prawie trzykrotnie wyższa od oferty podmiotu, który wygrał przetarg? Taka sama sytuacja dotyczy diagnostyki RTG.

- Radny poinformował, iż na spotkaniu z Ministrem Zdrowia, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem byłoby oddanie szpitala Wojewodzie. W czyim imieniu Pan Dyrektor ZOZ się wypowiadał i z kim uzgadniał takie stanowisko?

- Radny ponownie poprosił o przedstawienie przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju do wglądu umowy kredytu zaciągniętego przez ZOZ. Zdaniem Radnego, powoływanie się na przepis tajemnicy bankowej jest niezrozumiały a ponadto dotyczy on banków a nie parabanków, gdzie kredyt został zaciągnięty. Jako Radny ma prawo poprosić
o taką informację.

- Radny poinformował, iż w innych szpitalach wprowadza się specjalistkę, a w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju nic w tym kierunku się nie robi, poza częściowym wydzierżawianiem powierzchni.

W/w interpelacje i zapytania stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

 1. Radny Piotr Wąsowicz - zgłosił n/w interpelacje i zapytania:

2.1. W imieniu rodziców i uczestników zajęć sportowych korzystających z Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju oraz w związku z pismem Posła na Sejm RP Michała Cieślaka, Radny zwrócił się n/w pytaniami:

- jaką politykę zamierza prowadzić Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju w sprawie zajęć sportowych pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży?

- z czego wynika zmniejszenie ilości grup?

- jaka będzie przyszłość hali?

Radny podkreślił, iż sport zaszczepiony w młodym wieku procentuje w wieku dorosłym w zakresie zdrowia, kondycji, postawy i charakteru. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej środki finansowe na zajęcia sportowe pozalekcyjne są zabezpieczone w odpowiedniej wysokości w formie subwencji.

2.2. W imieniu mieszkańców ul. Dmowskiego w Busku - Zdroju, Radny zwrócił się z wnioskiem o wystąpienie do Zarządcy Dróg Wojewódzkich w celu zdiagnozowania poziomu hałasu oraz naprawy drogi na odcinku pomiędzy ul. Wojska Polskiego, a ul. Bohaterów Warszawy. Radny stwierdził, że na ulicy tej zapadają się studzienki kanalizacyjne, wokół których popękany jest asfalt przez co przejazd ciężkich samochodów powoduje hałas, co z kolei bardzo utrudnia funkcjonowanie mieszkańców w/w ulicy.

2.3. W sprawach dotyczących funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, Radny zgłosił n/w zapytania:

- W związku z ogłoszoną przez Ministerstwo Zdrowia listą, Radny zwrócił się do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju z prośbą o przedstawienie informacji jakie są mocne strony ale też jakie są zagrożenia związane z zakwalifikowaniem do sieci szpitali?

- Radny zwrócił się z pytaniem na jakim etapie jest realizacja koniecznych do przeprowadzenia
w Szpitalu remontów wynikających z zaleceń Sanepidu, których termin mija w dniu dzisiejszym
tj. 30 czerwca br.

 1. Radny Jarosław Jaworski - na wniosek mieszkańców Gminy Wiślica zgłosił się z prośbą
  o rozważenie możliwość ustawienia znaków ostrzegawczych A 24 Uwaga Rowerzyści na drodze powiatowej Trakt Królewski - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

 1. Radny Jacek Wach - w imieniu mieszkańców sołectwa Zbrodzice zgłosił wniosek w sprawie utwardzenia naruszonych po ulewnych deszczach poboczy oraz o zamontowanie znaku informującego o stromym zjeździe na drodze w m. Zbrodzice - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 7

Informacja o stanie mienia Powiatu Buskiego za 2016 rok - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu - została przyjęta przez Radę Powiatu bez uwag.

 

Ad. 8

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za rok 2016 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego protokołu - zostało przyjęte przez Radę Powiatu bez uwag.

 

Ad. 9

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek odczytał projekty Uchwał Rady Powiatu, poddając je pod głosowanie:

 1. a) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Komplet sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu buskiego za 2016 rok - stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 1

Uchwała Nr XXIX / 288 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok - stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 1. b) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kamil Kasperczyk odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Busku - Zdroju za 2016 rok z tytułu wykonania budżetu.

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Busku - Zdroju za 2016 rok z tytułu wykonania budżetu oraz wyciąg z protokołu Komisji - stanowią załącznik nr 11 i nr 12 do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr 67/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 9 czerwca 2017 roku pozytywnie opiniująca wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Busku - Zdroju za 2016 rok z tytułu wykonania budżetu - stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz - zabierając głos w imieniu Klubu Radnych PSL zarekomendował wszystkim Radnym udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok. Poinformował, iż miniony rok 2016 nie należał do łatwych, bo już na etapie planowania budżetu były problemy z zapewnieniem środków na wszystkie wnioskowane zadania. Z wielu trzeba było zrezygnować, niektóre rozłożyć na dłuższy okres realizacji. Trzeba przyznać, że obecna sytuacja nie jest komfortowa dla samorządów, coraz częściej brakuje środków na realizację przypisanych zadań.

Plan dochodów budżetowych, po dokonaniu zmian zamknął się kwotą 83 456 264 zł, jego wykonanie zaś wyniosło 84 019 658,53 zł, co oznacza, że dochody zostały wykonane w 100,67%.

Plan wydatków, po dokonanych zmianach zamknął się kwotą 88 752 042 zł. Wykonanie wyniosło 87 347 781,40 zł. co stanowi 98% planowanych wydatków. W sprawozdaniu z wykonania budżetu zostały przedstawione i opisane wszystkie wydatki, a na posiedzeniach Komisji zostały one szczegółowo omówione.

Niewątpliwie największą pozycją w budżecie jest oświata, na którą wydatkowano w roku ubiegłym ponad 37 562 382,61 zł, co stanowi 43% wydatków budżetowych. W poszczególnych rozdziałach tego działu ujęte zostały wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych wchodzących w skład jednostek organizacyjnych Powiatu. Dotyczą one wynagrodzeń
i pochodnych, obligatoryjnych składek i opłat, remontów, dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakupów i wydatków inwestycyjnych, w tym na rozwój bazy sportowej przy naszych jednostkach oświatowych tak szeroko ostatnio komentowanych.

Kolejną pozycję stanowią zadania z zakresu pomocy społecznej, gdzie wydatkowano 12 267 543,31 zł , co stanowi 14% wydatków budżetowych. Wydatkowane środki w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Domów Pomocy Społecznej.

Mimo trudnej sytuacji finansowej znaczną część, bo ponad 12 040 905,51 zł, co stanowi 14% wydatków budżetowych przeznaczono na utrzymanie dróg powiatowych, gdzie jak co roku realizowane były zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Nie można również zapomnieć o wydatkach związanych z ochroną zdrowia, na którą
w roku ubiegłym przeznaczono 1 916 980,23 zł. W ramach tej pozycji budżetowej przeznaczono środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego oraz realizację szeregu inwestycji oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego dla ZOZ w Busku-Zdroju.

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, iż w trakcie roku Radni czasem mieli odmienne poglądy na niektóre tematy. Były dyskusje, padały słowa krytyki, ale w większości spraw Radni dochodzili do porozumienia i za to dziś Radnym bardzo dziękuje. Jest jeszcze sporo do zrobienia,
Wiceprzewodniczący Rady wyraził nadzieję , że uda się te zamierzenia zrealizować.

Wiceprzewodniczący Rady podziękował też kierownikom wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu, kierownikom referatów oraz wszystkim pracownikom za dobrą współpracę, życzliwe i kompetentne podejście do spraw powiatu i mieszkańców.

Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok, Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach oceniła pozytywnie, co świadczy, że działania Rady i Zarządu Powiatu znajdują potwierdzenie również w organach władzy państwowej.

Radny Piotr Wąsowicz zabierając głos w dyskusji poinformował, iż jako Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu jest za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok. Radny zwrócił jednak uwagę na konieczność regulacji płac dla pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek podległych o co wnioskowali Radni już na początku kadencji. Starosta Buski często podkreśla i mówi o fachowej i kompetentnej kadrze którą zarządza, należy więc te starania pracowników należycie wynagradzać. Radny ponownie wnioskuje, aby przy projektowaniu zarówno najbliższego jak i kolejnych budżetów sukcesywnie (w wysokości ok. 100 zł + pochodne/pracownika) zabezpieczać środki finansowe na ten cel, tak aby pracownicy mogli godnie zarabiać.

Zamykając dyskusję, Przewodniczący Rady poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 1

Uchwała Nr XXIX / 289 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok - stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz w imieniu Zarządu Powiatu podziękował Radnym za udzielenie absolutorium,

Odnosząc się do wniosku Radnego Piotra Wasowicza, poinformował, iż w budżecie roku bieżącego są zabezpieczone i zostaną uruchomione środki finansowe na regulację płac dla pracowników Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych.

 1. c) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju przy
  Bohaterów Warszawy 67 za 2016 rok oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za ten okres.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż w roku bieżącym, dzięki dobremu zarządzaniu Dyrektora oraz oddanej pracy wszystkich pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju, organ założycielski nie musi pokrywać straty finansowej.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 2

Uchwała Nr XXIX / 290 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2016 rok oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za ten okres - stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 1. d) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXIX / 291 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Busku - Zdroju - stanowi załącznik
nr 16
do niniejszego protokołu.

 1. e) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem na okres powyżej 3 lat.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXIX / 292 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem na okres powyżej 3 lat - stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 1. f) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXIX / 293 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 roku - stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 1. g) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień
  w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXIX / 294 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku - stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 1. h) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku
  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017-2030.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXIX / 295 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017-2030 - stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 1. i) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Buski w charakterze Partnera do projektu: „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego”, realizowanego przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXIX / 296 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Buski w charakterze Partnera do projektu: „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego”, realizowanego przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 - stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 1. j) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały
  nr XXIII / 220 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXIX / 297 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIII / 220 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju
z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego - stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

 1. k) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXIX/ 298 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów w zakresie pomocy społecznej
z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 10

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych:

Ad. 1. Odpowiedzi na część interpelacji i zapytań Radnego Grzegorza Jankowskiego udzielił Starosta Buski Jerzy Kolarz.

- W odpowiedzi na zapytanie w sprawie montażu klimatyzacji na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż wniosek powyższy będzie przedmiotem obrad przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2018. Jednocześnie Starosta poinformował o planowanym remoncie w budynku Starostwa Powiatowego.

- W odpowiedzi na uwagę Radnego, iż nie do końca zgadza się z udzieloną odpowiedzią na interpelację zgłoszoną na poprzedniej Sesji w zakresie przekazania gruntów w związku
z programem rządowym Mieszkanie+, i że Radny otrzymał dwie różne odpowiedzi, Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż udzielona odpowiedź jest odpowiedzią kompletną i spójną.

- Odpowiadając na zapytanie Radnego w zakresie wykorzystania mieszkań - lokali aktywizujących
w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż są one eksploatowane sukcesywnie. W/w lokale są przeznaczone dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu lecz nie wymagają stałej opieki w zakresie świadczonym przez jednostki całodobowej opieki.
W lokalach prowadzonych przez DPS Zborów znajduje się 7 mieszkań (6-trzyosobowych
i 1 czteroosobowy). Łącznie 22 miejsca. Aktualnie zajętych jest 5 miejsc, 17 miejsc pozostaje wolnych. Od początku działania lokali przebywało w nich 19 osób. Zdecydowanie większą ilość lokatorów odnotowano w okresie zimowym. Szczegółowa, merytoryczna informacja w powyższym zakresie zostanie przekazana Radnemu w formie pisemnej.

- W odpowiedzi na zapytanie Radnego odnośnie zapłaty przez Powiat Buski odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości zabudowanej budynkiem pałacowym w Zborowie, Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż sprawa jest w toku postępowania. Aktualnie na wniosek Zarządu Powiatu, Sąd Apelacyjnej w Krakowie będzie rozpatrywał apelację w sprawie przedmiotowego odszkodowania.

- Odpowiadając na zapytanie Radnego odnośnie spłaty przez Powiat Buski nienależnie pobranej subwencji oświatowej, Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż na podstawie decyzji Ministra Finansów łączna wysokość do spłaty przez Powiat Buski nienależnie otrzymanych w latach
2009-2011 kwot części subwencji oświatowej ogólnej wynosiła 15 382 655 zł. W dniu 30.06.2014 r. decyzją Ministra Finansów w/w kwota została rozłożona na raty. Szczegółowa, merytoryczna informacja w powyższym zakresie zostanie przekazana Radnemu w formie pisemnej.

- W odpowiedzi na zapytanie Radnego Radny kiedy Starostwo Powiatowe przystąpi do wykupu obligacji, Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/226/2016 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXIII/241/2012 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie emisji obligacji komunalnych w 2012 roku oraz Uchwałą Rady Powiatu nr XXV/235/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017-2030 z późniejszymi zmianami, Powiat Buski zacznie wykup obligacji komunalnych o wartości 12 400 000 zł od roku 2020 do roku. 2029 (poz. 5,1 w/w Wieloletniej Prognozy Finansowej).

- W odpowiedzi na zapytanie Radnego kiedy nastąpi spłata odsuniętych w czasie kredytów zaciągniętych przez Starostwo Powiatowe, Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż zgodnie z Uchwałą Nr XXV/239/2017 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/311/2013 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 września 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku oraz Uchwałą Rady Powiatu nr XXV/235/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017-2030 z późniejszymi zmianami, Powiat Buski zacznie spłatę kredytu w wysokości 12 000 000 zł od roku 2020 tj. 44 raty kwartalne płatne od 31 marca 2020r. do dnia 31 grudnia 2030r., z czego: 43 raty w kwocie 272.727,00 zł a ostatnia rata w kwocie 272.739,00 zł, ostateczny termin spłaty kredytu, odsetek i innych należności: 31 grudnia 2030r. (poz. 5,1 w/w Wieloletniej Prognozy Finansowej).

Do pozostałej części interpelacji i zapytań zgłoszonych przez Radnego Grzegorza Jankowskiego w sprawach dotyczących Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju odniósł się Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak. Dyrektor poinformował, iż z ubolewaniem słuchał tych wszystkich pytań Radnego Grzegorza Jankowskiego, które Jego zdaniem były pytaniami z tezami błędnymi
i nieprawdziwymi. Dyrektor nie podejrzewa Radnego o złośliwość lecz o brak wiedzy. Dyrektor stwierdził, iż opinia publiczna ma prawo wiedzieć jak jest naprawdę.

Dyrektor Grzegorz Lasak poinformował, iż w Szpitalu jest znaczna liczba pracowników posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W ślad za tymi orzeczeniami Szpital otrzymuje co miesiąc refundację z PFRON. Jakże można więc otrzymywać środki i nie zapewnić pracownikowi jakiejkolwiek gratyfikacji? Dlatego też pracownicy Ci dostali po 1 000 zł premii brutto na koniec ubiegłego roku, następnie w roku bieżącym i takie premie będą otrzymywać nadal. Zdaniem Dyrektora w małym stopniu należy pracownikom tym oddać to, że złożyli stosowne deklaracje. Ma to również zachęcić pozostałych pracowników z grupą niepełnosprawności do tego, żeby się ujawniali. Pracownicy w tej grupie zatrudnienia mają pewne przywileje np. pracują godzinę krócej i posiadają więcej dni urlopu, mimo to jest to dla zakładu pracy bardzo korzystne.

W sprawie dotyczącej specjalistyki, Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak poinformował, iż
w ZOZ w Pińczowie został zlikwidowany Oddział Ginekologiczno - Położniczy. W ślad za likwidacją Dyrektor szuka jakiegoś nowego rozwiązania. Podejmowane są działania w kierunku świadczeń onkologicznych - chemioterapia 1 dnia i jeśli uda się to zrealizować to należy tylko przyklasnąć i podziękować, bowiem dla pacjentów onkologicznych jest to bardzo ważne. Poradnia Onkologiczna w ZOZ w Busku - Zdroju, którą udało się otworzyć, wskazuje jak wielkie jest zapotrzebowanie na świadczenia onkologiczne. Jeśli będą one realizowana również w Pińczowie to należy się z tego tylko cieszyć.

W sprawie dotyczącej udostępnienia Radnemu umowy kredytowej, Dyrektor ZOZ wyraził nadzieję, że wypowiada się w tej kwestii już ostatecznie. Radny otrzymał bowiem już wszelkie informacje
w tej sprawie. Dyrektor zwrócił się z prośbą, aby nie nazywać parabankiem instytucji, która funkcjonuje 25 lat na rynku i która finansuje ponad 40 szpitali. Dyrektor dysponuje wykazem tych szpitali. Warunki zaciągnięcia kredytu były Radnym znane. Dyrektor stwierdził, iż skoro Rada Powiatu nie mogła poręczyć kredytu Szpitalowi, więc Szpital musiał poradzić sobie sam i poradził sobie całkiem nieźle.

Odnosząc się do wypowiedzi Radnego o zachwianej płynności, Dyrektor stwierdził, iż tak, miała ona miejsce w lutym ubiegłego roku. Dziś, jest koniec czerwca roku 2017 i gdyby Radny porównał wyniki finansowe I kwartału 2016 i I kwartału 2017 roku - to ten ostatni jest lepszy
o 636 tys zł. O czym więc Radny informuje słuchaczy? O jakim zachwianiu płynności? Radny stwierdził, iż płynność finansowa jest zagrożona i zostanie utracona. Dyrektor ZOZ zwrócił się
z prośbą do Radnego o precyzyjne nazywanie faktów. Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak stwierdził, iż nie ma żadnego zagrożenia płynności finansowej Szpitala, sytuacja jest stabilna. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w stosownych dostępnych dokumentach finansowych. ZOZ radzi sobie również bez poręczenia kredytu przez Radę Powiatu. Dyrektor poinformował, iż obecnie jest problem ze znalezieniem środków w wysokości ok. 1,5 - 2 mln zł potrzebnych na remont Oddziału Ginekologii i Położnictwa. Jeśli Radny chce się zaangażować i wykazać w tym zakresie, to Dyrektor ZOZ chętnie skorzysta z podpowiedzi.

Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak poinformował, że w dniu wczorajszym, drogą mailową otrzymał informację z Warszawy, iż został zaproszony do społecznego komitetu programu na rzecz poprawy ochrony zdrowia w Polsce. Dyrektor stwierdził, iż Jego wypowiedzi są komentowane bardzo pozytywnie. Odnosząc się do zapytania Radnego w sprawie dotyczącej wypowiedzi na spotkaniu
z Ministrem Zdrowia, Dyrektor stwierdził, iż nie widział potrzeby, aby z Radnym konsultować swoje wypowiedzi. Jako Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nie zamierza rozmawiać z Radnym o personaliach, o tym kogo zatrudnia, o tym kogo zwalnia albo co mówi publicznie i jak się wyraził chciałby, aby Radny raz na zawsze sobie to zapamiętał.

W odniesieniu do zapytania Radnego Grzegorza Jankowskiego, Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak poinformował, iż na podstawie sporządzonych szczegółowych wyliczeń, wynikało, iż średni zysk dla Szpitala z jednego badania wyniósłby 36 gr. Zatem Dyrekcja ZOZ uznała, że jeśli oferta Szpitala zostanie przyjęta w postępowaniu przetargowym przez POZ to dobrze, jeśli nie to Szpital też na tym nie straci. Podjęta została decyzja o wycofaniu pracownic ZOZ z punktu pobrań i skupieniu się na Szpitalu, poprzez wydłużenie pracy własnych punktów pobrań i wychodzeniu naprzeciw potrzebom pacjentów. Dyrektor podkreślił, iż jakość wykonywanych w ZOZ badań jest nie do podważenia. Dyrektor wyraził też nadzieję, iż w ślad za tym zwiększy się również ilość pacjentów w POZ przy Szpitalu, która jak widać stale rośnie.

Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak stwierdził, iż nigdy nie podjąłby się składania samodzielnie tak poważnego wniosku na kilka milionów złotych wykorzystując do tego swoje zaplecze personalne, bowiem są od tego odpowiednie firmy. Tak więc w postępowaniu ofertowym na wykonanie dokumentacji na SOR wyłoniona została Firma z Kielc, która złożyła najtańszą ofertę - 16 tys. zł, kolejne oferty były na kwotę 48 tys. zł i więcej. Dyrektor poinformował, iż obecnie
w stosunku do w/w Firmy złożone jest wezwanie przedsądowe do zwrotu pieniędzy. Dyrektor poinformował jednocześnie, iż złożony został ponowny wniosek do Ministerstwa w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Dyrektor podkreślił jednak, iż budowa SOR nie jest priorytetem, bowiem Izba Przyjęć w Szpitalu funkcjonuje jak SOR. Od m-ca listopada br. cała nocna i świąteczna opieka ambulatoryjna obecnie realizowana na ulicy Partyzantów
w Busku - Zdroju przechodzi do Szpitala, tak więc ZOZ otrzyma dofinansowanie do tych pacjentów, których i tak dzisiaj przyjmuje ambulatoryjnie. Nieformalnie SOR w Busku - Zdroju funkcjonuje i to trzeba wyraźnie powiedzieć.

Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak poinformował, iż rzeczywiście Fundusz Socjalny zależy od wypracowanych przez zakład pracy środków finansowych. ZOZ wypracował mniejszą kwotę, niż powinna być w pełni zabezpieczona na koncie Funduszu Socjalnego. Przelana została kwota
200 tys. zł i kwota ta pozwoli sukcesywnie wypłacać środki finansowe tym wszystkim Wnioskodawcom, którzy wybierają się na urlop w danym okresie. Nie jest przecież możliwe, iż nagle 650 pracowników w jednym miesiącu będzie korzystało z urlopu wypoczynkowego. Środki finansowe na Funduszu Socjalnym będą cyklicznie zapewniane tak aby zabezpieczyć potrzeby pracowników ale jednocześnie nie zakłócić funkcjonowania i bilansu finansowego szpitala.

Dyrektor ZOZ przypomniał jednocześnie, iż w latach ubiegłych w ogóle nie było Funduszu Socjalnego.

Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak poinformował, iż z dokumentów, które są również w posiadaniu Radnego jest wykazana pozycja nadwykonań na kwotę 1 mln 700 tys zł. Zatem, jeśli są nadwykonania to ktoś je musiał zrobić. Oznacza to więc większą liczbę lekarzy, więcej leków, więcej zleconych badań tomograficznych, więcej zleconych badań rezonansowych itd. To jest oczywiste - większa liczba pacjentów - większe koszty. Chodzi o to, aby bilans tego leczenia był dodatni. Żeby koszty nie przewyższały przychodów. Dyrektor zwrócił się z prośbą do Radnego, aby patrzeć na całokształt a nie wyszukiwać jednostkowe pozycje, bowiem informacje podawane w ten sposób budzą duży niepokój wśród społeczeństwa.

Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak poinformował, iż w 2016 roku w m-cu listopadzie założony został POZ przy Szpitalu, który dziś ma już ok 1650 pacjentów. Liczba pacjentów wciąż rośnie. Proces tworzenia i rejestracji POZ trwał kilka miesięcy. Elementem niezbędnym i wymaganym przez NFZ był również wykaz lekarzy. Tak więc lekarze posiadający kwalifikacje są ujęci w wykazach POZ, natomiast ich praca nie koliduje w żaden sposób z pracą na oddziale szpitalnym. Powyższe jest przecież kontrolowane przez NFZ. Jeżeli doszłoby do zbiegu godzin w jednym lub w drugim oddziale albo w POZ i na oddziale szpitalnym, to wiązałoby się z ogromnymi karami. Dyrektor przytoczył informacje na temat dublowania zatrudnienia w placówkach zdrowia w województwie świętokrzyskim, jak np. zatrudnianie lekarzy zarówno na umowę o prace i na kontrakt na dyżury. Orzecznictwo sądowe określiło takie działania jako niezgodne z prawem i istnieje widmo zwrotu ogromnych kwot pieniężnych. Dyrektor zapewnił, iż w ZOZ w Busku - Zdroju takie sytuacje nie mają miejsca.

Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak stwierdził, iż to pewne, że ZOZ posiada zdolność kredytową, ale jeżeli jest wola Rady Powiatu pomocy finansowej czy poręczenia szpitalowi jakiegokolwiek kredytu np. na SOR, to chętnie przyjmie każdą pomoc. Zespół Opieki Zdrowotnej przyjął na siebie ciężar zaciągnięcia i spłaty kredytu i to czyni. Nie ma zachwiania płynności finansowej, nie ma zachwiania w terminowym spłacaniu rat. Jeżeli Szpital miał sobie sam poradzić to Dyrektor uważa, że poradził sobie nieźle. Jeśli Radny ma taką wolę to Dyrektor chętnie zrezygnuje z obecnej instytucji finansującej, jest otwarty na propozycje i może zaciągnąć kredyt w banku wskazanym przez Radnego.

Dyrektor poinformował jednocześnie, iż jest zabezpieczona również jako udział własny rezerwa finansowa w przypadku uzyskania pozytywnej opinii w sprawie SOR.

Radny Grzegorz Jankowski odnosząc się do wypowiedzi Dyrektora ZOZ poinformował, iż po pierwsze nie chodziło mu o stanowiska pracy refundowane ze środków PFRON lecz o osoby
z grupą niepełnosprawności. Po drugie, to nie Radny, ale Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej powinien wiedzieć jak pozyskiwać środki finansowe. Po trzecie Dyrektor źle zrozumiał pytanie odnośnie specjalistki. W Szpitalu wydzierżawiane są po kawałeczku powierzchnie - tomograf, rezonans, hospicjum itp., a nie ma na dzień dzisiejszy żadnego nowego podmiotu specjalistycznego, który mógłby być prowadzony w buskim szpitalu.

Radny zwrócił się z pytaniem czy Oddział Ginekologiczno - Położniczy został przeniesiony
w miejsce po Oddziale Kardiologii na stałe czy tylko na czas remontu?

Radny Grzegorz Jankowski poinformował ponadto, że jako osoba wybrana przez społeczeństwo ma prawo wglądu do umowy kredytu zaciągniętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej. Radny dysponuje stosowną opinią prawną. Dyrektor ZOZ jest zobowiązany przedstawić umowę Zarządowi Powiatu
i Radny życzy sobie zapoznać się z w/w umową. Powyższe wynika z faktu zaniepokojenia opiniami na temat instytucji, w której kredyt został zaciągnięty.

W zakresie opieki medycznej w Szpitalu, Radny poinformował o zdarzeniu z problemem poproszenia lekarza w godzinach wieczornych do osoby chorej na Oddziale Chirurgii.

Odnośnie wypowiedzi Dyrektora ZOZ na spotkaniu z Ministrem Zdrowia, Radny poinformował, iż warto, aby Dyrektor zapoznał się z komentarzami w prasie po wypowiedzi o przekazaniu szpitala Wojewodzie.. ZOZ jest majątkiem Powiatu. To nie w gestii Dyrektora leży wypowiadanie się
na temat wyzbywania się czy też nie majątku powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek w odniesieniu do powyższej dyskusji zachęcił wszystkich Radnych do odwiedzenia Buskiego Szpitala. Przewodniczący Rady wskazał inwestycje jakie zostały wykonane i przeprowadzone w okresie kierowania placówką przez Dyrektora Grzegorza Lasaka. Należy docenić te działania, biorąc pod uwagę krótki okres zarządzania
i trudności finansowe.

Starosta Buski Jerzy Kolarz zabierając głos poinformował, iż od lat czynione są starania, aby nie dopuścić do przekształcenia szpitala w spółkę prawa handlowego. W Polsce funkcjonuje już ponad 200 szpitali w formie spółek prawa handlowego. Kilkadziesiąt powiatów sprywatyzowało swoje szpitale. Powiat Buski dbał i inwestował środki finansowe w Szpital, a były to środki które mógł przeznaczać na inne zadania. ZOZ w Busku - Zdroju to duży obiekt, składający się z 11 oddziałów oraz Bloku Operacyjnego. Jest to Szpital wieloprofilowy. Wydzierżawianie wolnych powierzchni
w Szpitalu nie powinno dziwić, bowiem jest to forma czerpania dodatkowych przychodów. Wydzierżawienie powierzchni pod tomograf czy rezonans w przypadku Szpitala
w Busku - Zdroju jest w pełni uzasadnione. Kupno i serwisowanie takiego sprzętu tylko na potrzeby Szpitala byłoby zupełnie nieopłacalne. Powyższe sprawdza się w szpitalach wojewódzkich czy
w jeszcze większych. Stąd decyzja o wydzierżawieniu wolnych powierzchni w Szpitalu, bowiem oprócz zapewnienia sprzętu przynoszą jednocześnie dodatkowy dochód z dzierżawy.

Do udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelacje i zapytania Radnego Grzegorza Jankowskiego, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorza Lasaka.

Ad. 2.1. Odpowiadając na zapytanie Radnego Piotra Wąsowicza Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju jest placówką oświatowo - wychowawczą finansowaną z subwencji oświatowej w ramach powiatowych zadań pozaszkolnych, na realizację których Powiat Buski otrzymał w 2017 r. kwotę 1.619.150,13 zł. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 z w/w środków subwencyjnych finansuje się m.in. takie zadania, jak:

 • - prowadzenie przedszkoli specjalnych,
 • - prowadzenie placówek doskonalenia nauczycieli,
 • - prowadzenie poradni psychologiczno - pedagogicznych,
 • - prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych,
 • - prowadzenie ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • - prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego umożliwiających rozwijanie zainteresowań
  i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
 • - udzielanie pomocy materialnej dla uczniów,
 • - prowadzenie internatów.

Na wszystkie w/w zadania, o których mowa w powołanym wyżej rozporządzeniu, Powiat w 2017 r. - zgodnie z planem budżetowym - wyda 11.260.084,00 zł. Powyższa analiza wyraźnie wykazuje, że środki pochodzące z budżetu państwa w formie subwencji oświatowej są dalece niewystarczające. Nawet jeśli uwzględni się subwencję na wychowanków przedszkola specjalnego, internatów
i specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych w wysokości 6.335.856,12 zł, to różnica między wydatkami na w/w zadania, a otrzymywaną na ich realizację subwencją oświatową wynosi aż 3.305.077,75 zł. Środki te Powiat musi zabezpieczyć z innych źródeł. W Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Busku - Zdroju dotychczas funkcjonowało 10 sekcji sportowych, w których trenowało średnio ok. 210 dzieci, z czego trzy były zorganizowane dla młodzieży ze szkół prowadzonych przez Powiat Buski, jedna zarówno dla młodzieży ze szkół prowadzonych przez Powiat Buski, jak i Gminę Busko - Zdrój oraz sześć sekcji dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Busko - Zdrój. Jak wynika z powyższej informacji zajęcia sportowe prowadzone przez Ośrodek w głównej mierze skierowane były do uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Busko - Zdrój. Coraz trudniejsza sytuacja finansowa Powiatu, związana m.in. z pogłębiającą się stale rozbieżnością między kosztami ciągle rosnących zadań
z zakresu edukacji, a nie idącym za tym wzrostem subwencji oświatowej, powoduje, że władze Powiatu są zmuszone podjąć działania ograniczające wydatki we wszystkich obszarach działalności. W sytuacji braku dalszych możliwości realizowania zadań, które powinna finansować Gmina Busko - Zdrój w stosunku do uczniów swoich szkół (Gmina również otrzymuje subwencję oświatową na gminne zadania pozaszkolne i posiada liczne obiekty sportowe), władze Powiatu Buskiego podjęły działania zmierzające do negocjacji z Gminą Busko - Zdrój w zakresie współfinansowania kosztów prowadzenia sekcji sportowych dla uczniów szkół gminnych. Wielokrotnie zwracaliśmy się do Pana Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój
o rozważenie możliwości dofinansowania zadań realizowanych przez Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju. Burmistrz pismem z dnia 4 maja 2017 r. odmówił współfinansowania w/w zadań. W związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi jesteśmy zmuszeni zabezpieczyć w pierwszej kolejności potrzeby uczniów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Buski. Zatem utrzymane zostaną sekcje sportowe dla młodzieży ze szkół powiatowych. Na utrzymanie pozostałych sekcji sportowych Powiat nie posiada środków finansowych. Nie oznacza to jednak, że nie zależy nam na szkoleniu sportowym młodszych dzieci, sekcje te w każdej chwili mogą być przywrócone do działania, jeśli tylko Gmina Busko - Zdrój zdecyduje się na przyjęcie odpowiedzialności za własny zakres zadań i współfinansowanie działalności sekcji, w których ćwiczą dzieci i młodzież ze szkół gminnych. W ocenie władz Powiatu Buskiego byłoby to dla Gminy bardziej korzystne finansowo i organizacyjne, niż np. prowadzenie takich zajęć sportowych odrębnie w każdej z gminnych jednostek oświatowych.

Pozostałe gminy z terenu Powiatu nie korzystają z takiej formy wsparcia przy realizacji własnych zadań, jak Gmina Busko - Zdrój, tzn. uczniowie szkół prowadzonych przez inne gminy nie uczestniczą w zajęciach organizowanych w Ośrodku (takie zajęcia pozostałe Gminy organizują samodzielnie dla swoich uczniów). Z ostatnich, niepotwierdzonych oficjalnie, informacji wynika, że Burmistrz rozważa możliwość udzielenia - na okres od września do grudnia 2017 r. - dotacji na rzecz stowarzyszenia mającego siedzibę w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym
w Busku - Zdroju, co w ocenie władz Gminy będzie korzystniejsze dla tych wychowanków Ośrodka, którzy są jednocześnie beneficjentami zadań realizowanych przez to stowarzyszenie.
Z powyższych informacji wynika jednoznacznie, że władze Powiatu Buskiego robią wszystko, włączając w to Samorząd Miasta i Gminy Busko - Zdrój, aby przedmiotowa sprawa została rozwiązana z jak największą korzyścią dla uczniów i wychowanków Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. W imieniu władz Powiatu Buskiego Starosta Buski zapewnił, iż z naszej strony istnieje przez cały czas wola współpracy z władzami Gminy Busko – Zdrój, w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji. Jest przekonany, że Panu Burmistrzowi również leży na sercu dobro najmłodszych pasjonatów sportu, a nasze wspólne działania doprowadzą do szczęśliwego finału i usunięcia jedynej przeszkody w tej sprawie, tj. kwestii finansowej.

Ad. 2.2. Odpowiadając na wniosek Radnego Piotra Wąsowicza, który w imieniu mieszkańców ul. Dmowskiego w Busku - Zdroju, zwrócił się z wnioskiem o wystąpienie do Zarządcy Dróg Wojewódzkich w celu zdiagnozowania poziomu hałasu oraz naprawy drogi na odcinku pomiędzy ul. Wojska Polskiego, a ul. Bohaterów Warszawy, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż zostanie on przekazany zgodnie z wolą Radnego do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, celem rozpatrzenia.

Ad. 2.3. Odpowiadając na zapytanie Radnego Piotra Wąsowicza, w sprawie przedstawienia mocnych stron, ale też zagrożeń związanych z zakwalifikowaniem do sieci szpitali, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak poinformował, iż rzeczywiście jest pewna troska i zaniepokojenie dyrektorów publicznych szpitali jak ta sieć szpitali od jesieni bieżącego roku będzie funkcjonowała. Zdaniem Dyrektora Grzegorza Lasaka Szpital
w Busku - Zdroju niczego nie traci. Świadczenia takie jak stacja dializ, rehabilitacja czy świadczenia laryngologiczne w poradni będą kontraktowane osobno. Szpital buski znalazł się
w sieci szpitali według jasnych kryteriów. Atutem jest też to, że Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny „Górka” im. dr. Szymona Starkiewicza w Busku - Zdroju również znalazł się w sieci i to w wysokim stopniu finansowania. Tak więc wszyscy mali pacjenci obecnie trafiający z urazami na izbę przyjęć do ZOZ, teraz będą trafiać do Szpitala „Górka”, gdzie będzie musiała funkcjonować izba przyjęć. Co do finansowania - tutaj jak Dyrektor poinformował jest pewna stabilizacja i krok do przodu jeśli chodzi o funkcjonowanie publicznych szpitali. Minusem jest to, że podstawowym miernikiem finansowym ryczałtu jest przyjęcie wykonania kontraktu razem z nadwykonaniami za rok 2015, a nie 2016, który był w ZOZ w Busku - Zdroju korzystniejszy finansowo. Dyrektor poinformował też, iż dzisiejsze tzw. nadwykonania czyli to wszystko co jest wypracowane przez Szpital poza kontraktem, będzie doliczane do ryczałtu na rok następny. Jest to tzw. premia za pracę. Będzie się więc opłacało przyjmowanie większej liczby pacjentów i leczenie ich na wysokim poziomie.

Odpowiadając na zapytanie Radnego Piotra Wąsowicza, na jakim etapie jest realizacja koniecznych do przeprowadzenia w Szpitalu remontów wynikających z zaleceń Sanepidu, których termin mija w dniu dzisiejszym tj. 30 czerwca br, Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak poinformował, iż z wielkim trudem ale dzięki wysiłkowi całej załogi udało się zrealizować zarówno te większe jak
i mniejsze zadania łącznie z remontem Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc wraz z Poradnią.
Do realizacji pozostał jedynie remont holu przy recepcji i holu przy centrali telefonicznej również
z terminem realizacji do 30 czerwca br. Konieczne będzie więc wystąpienie z prośbą
o przedłużenie terminu realizacji do końca 2017 roku. Dyrektor poinformował również, iż za zgodą Zarządu Powiatu ogłoszone zostało postępowanie na wydzierżawienie powierzchni użytkowej właśnie przy recepcji z przeznaczeniem na mały punkt gastronomiczny.

Ad. 3. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelację Radnego Jarosława Jaworskiego w sprawie rozważenia możliwość ustawienia znaków ostrzegawczych A 24 Uwaga Rowerzyści na drodze powiatowej Trakt Królewski, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

Ad. 4. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelację Radnego Jacka Wacha w sprawie utwardzenia naruszonych po ulewnych deszczach poboczy oraz o zamontowanie znaku informującego o stromym zjeździe na drodze w m. Zbrodzice, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

 

Ad. 11

Sprawy różne i wolne wnioski:

 1. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek nawiązując do wniosku w sprawie montażu klimatyzacji na sali konferencyjnej, poinformował, iż ze względów zdrowotnych nie jest zwolennikiem stosowania klimatyzacji, będzie więc w tej sprawie głosował przeciw.
 1. W odniesieniu do wypowiedzi Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorza Lasaka, Radny Jarosław Jaworski poinformował, iż głosował za wyborem Dyrektora na to stanowisko i póki co się tego nie wstydzi, co nie oznacza jednak, że to się nie może zmienić. Radnemu nie podoba się sposób udzielenia odpowiedzi na interpelacje Radnego Grzegorza Jankowskiego. Udzielone odpowiedzi były w tonie aroganckim. To prawda, że Pan Grzegorz Lasak jest Dyrektorem Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej ale jest to jednocześnie Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej a to jest duża różnica. Radny uważa, że Dyrektor winien udzielić Radnym wyczerpujących odpowiedzi i troski o Szpital wyrażonej w formie pytań nie odbierać jako ataku. To, że ktoś ma trochę inne zdanie nie oznacza, że jest wrogiem.
 1. Starosta Buski Jerzy Kolarz podzielił się informacją o wynikach egzaminu maturalnego jak również informacją o naborze uczniów do szkół średnich.

 

Ad. 12

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek dziękując wszystkim obecnym za udział o godz. 12.30 zamknął XXIX Sesję Rady Powiatu
w Busku - Zdroju.

Protokół sporządziła:

Barbara Banaś

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2017-07-17
Data publikacji:2017-07-17
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:956