Protokół Nr XXVIII/2017 z Sesji Rady Powiatu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 czerwca 2017

Protokół Nr XXVIII/2017 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju która odbyła się w dniu 25 maja 2017 r. roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju [ PDF ]

Znak: BR. 0002.2.XXVIII.2017

Protokół Nr XXVIII / 2017
z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju
która odbyła się w dniu 25 maja 2017 roku
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Busku - Zdroju

w posiedzeniu udział wzięli:

 

Radni Powiatu w Busku - Zdroju
Skarbnik Powiatu - Artur Polniak
Naczelnicy Wydziałów Starostwa

zaproszone osoby:
Paweł Zagaja - Wójt Gminy Nowy Korczyn
Marek Lis - p.o. Z-cy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju
Katarzyna Kozłowska - Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Helena Bebel - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
Jolanta Maślicha - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju
Justyna Kwiatkowska - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju
Jolanta Czyrny - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju
Justyna Kapusta - Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju
Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
Andrzej Bilewski - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju
Wiesław Waga - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie
Sylwester Pałka - Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju
Tomasz Galant - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
Krzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
Marian Szostak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju
Krzysztof Socha - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku - Zdroju
Stanisław Kozioł - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
Tomasz Łukawski - Kierownik WTZ przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
Grzegorz Lasak - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju

 

oraz

Mieszkańcy Powiatu Buskiego
Przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Powiatu.

5. Wręczenie Nagrody Starosty Buskiego w dziedzinie Kultury Fizycznej.

6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

a) zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 roku,

b) przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku,

c) zmiany uchwały nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017-2030,

d) określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów,

e) udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu na realizację zadania z zakresu kultury,

f) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Broninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Broninie.

g) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Busku - Zdroju w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Busku - Zdroju,

h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Busku - Zdroju w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Busku - Zdroju,

i) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Busku - Zdroju w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Busku - Zdroju,

j) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Busku - Zdroju w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3 w Busku - Zdroju,

k) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Broninie w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Broninie,

l) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju,

m) stwierdzenia przekształcenia Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Broninie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Broninie,

n) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Specjalnej Nr 1 dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju,

o) wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji projektu pn. „Przyszłość w naszych rękach”,

p) likwidacji Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju,

r) zmiany uchwały nr XXIII / 224/ 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji,

s) zmiany uchwały nr XXVII/260/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym na terenie Powiatu Buskiego wpisanym do rejestru zabytków,

t) przyjęcia darowizny nieruchomości od Gminy Solec - Zdrój na rzecz Powiatu Buskiego,

u) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Buskiego.

 

9. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu Buskiego.

10. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku

11. Prezentacja multimedialna projektu pn. „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Sprawy różne i wolne wnioski.

14. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

 

Ad. 1

Obradom przewodniczył Andrzej Gądek - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał zebranych i o godz. 10.00 otworzył XXVIII Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 18 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji - listy obecności radnych oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz, uzasadniając, zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 8 po literze „u” litery „w” w brzmieniu:

8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

w) wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem na okres powyżej 3 lat.

Innych propozycji zmian porządku obrad nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie wniosek dotyczący zmiany w porządku obrad, w przytoczonym wyżej brzmieniu.

W/w wniosek dotyczący zmiany w porządku obrad, został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu - stosunkiem głosów - na 18 Radnych obecnych na sali:
za - 18
przeciw - 0
wstrzymał się - 0

 

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, porządek obrad wraz z przyjętą powyżej zmianą, został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu stosunkiem głosów - na 18 Radnych obecnych na sali:
za - 18
przeciw - 0
wstrzymał się - 0

 

Ad. 4

Protokół Nr XXVII / 2017 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2017 roku został przyjęty przez Radę Powiatu bez uwag, w głosowaniu stosunkiem głosów - na 18 Radnych obecnych na sali:
za - 18
przeciw - 0
wstrzymał się - 0

 

Ad. 5

Za wysokie osiągnięcia w skali wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej w kategorii łyżwiarstwo szybkie oraz znaczące sukcesy w pływaniu, tenisie stołowym oraz piłce nożnej Nagrodę Starosty Buskiego w dziedzinie Kultury Fizycznej na wniosek Starosty Buskiego Jerzego Kolarza otrzymał Szczepan Witek.

Nastąpiły gratulacje.

 

Ad. 6

Sprawozdanie Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny tj. od dnia 31 marca 2017 roku do 25 maja 2017 roku, przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz. W okresie tym Zarząd odbył 6 posiedzeń.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Radni nie wnosili uwag do w/w sprawozdania.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek podziękował za przedstawione sprawozdanie.

 

Ad. 7

Interpelacje i zapytania Radnych:

1. Radny Piotr Wąsowicz - zgłosił n/w interpelacje i zapytania:

1.1. Radny w sposób stanowczy zwrócił się po raz kolejny z wnioskiem w sprawie dotyczącej rozwiązania problemu niestabilności poboczy drogi w m. Łagiewniki. Po każdej ulewie czy deszczu, kamienie wysypują się na drogę, powodując jej nieprzejezdność i stwarzając zagrożenie
i niebezpieczeństwo dla użytkowników ruchu drogowego - pojazdów i pieszych. Również płyty ażurowe w rowach w niektórych miejscach są niestabilne. Radny zwraca się z prośbą o zdecydowane stanowisko i zdecydowane działania w tej sprawie.

1.2. Radny doceniając ogromne starania Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju i Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w zakresie funkcjonowania Szpitala, zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących:

- inwestycji na Oddziale Chorób Płuc,

- koniecznych do przeprowadzenia w Szpitalu remontów wynikających z zaleceń Sanepidu,

- aktualnej sytuacji na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym - Trakt Porodowy,

- starań podejmowanych przez Dyrektora ZOZ w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, na poprawę funkcjonowania Szpitala, w tym zakupu sprzętu,

- działań podejmowanych w zakresie utworzenia hospicjum.

2. Radny Roman Duda zwrócił się z prośbą do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju o wyjaśnienie, w świetle nowych przepisów, kwestii dotyczącej nadwykonań.

3. Radny Grzegorz Jankowski zgłosił n/w interpelacje i zapytania w sprawach:

- jaki zysk dla Szpitala przyniesie utworzenie hospicjum przez podmiot zewnętrzny?

- na jakim etapie jest tworzenie SOR-u w ZOZ w Busku - Zdroju?

- przedstawienia informacji odnośnie posiadanego majątku trwałego przez Starostwo w okresie od 1999 roku do dnia 31.03.2017 roku.. Co w tym okresie zbyto i za jaką kwotę oraz gdzie uzyskane pieniądze zostały zagospodarowane?

- przedstawienia umowy kredytu zaciągniętego przez ZOZ w Busku - Zdroju,

- przekazania gruntów pod program rządowy Mieszkanie Plus (działki obręb 12 szpital lub część działki obręb 10 okolice warsztatów),

- remontu drogi na odcinku Skotniki Górne - Winiary,

- rozważenia możliwości ogłoszenia przetargu na sprzedaż obiektu w przypadku likwidacji internatu ZSP Nr 1 w Busku - Zdroju.

W/w interpelacje w formie pisemnej stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

4. Radny Jarosław Jaworski w odniesieniu do Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu Buskiego zwrócił się z pytaniem dotyczącym działań w zakresie organizacji mieszkań chronionych.

Ponadto Radny złożył podziękowanie dla wszystkich osób zaangażowanych w organizację Białej Soboty, która odbyła się w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Broninie.

5. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zgłosił n/w wnioski:

- w sprawie rozpoczęcia koszenia poboczy przy drogach powiatowych,

- w sprawie usunięcia słupów telekomunikacji, znajdujących się przy pasie drogowym na odcinku drogi Zielonki - Ludwinów, które stwarzają niebezpieczeństwo dla użytkowników ruchu drogowego.

6. Radny Kamil Kasperczyk zgłosił interpelację w sprawie kontynuacji budowy chodnika
w miejscowości Mietel.

W/w interpelacja w formie pisemnej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

7. Radny Kamil Kasperczyk zgłosił interpelację w sprawie wykonania prac porządkowych wzdłuż chodnika w miejscowości Mietel oraz o wykoszenie rowów.

W/w interpelacja w formie pisemnej stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

8. Radny Krzysztof Eliasz zgłosił interpelację w sprawie usytuowania barier ochronnych po obu stronach przy zjeździe z drogi powiatowej w m Słupia gm. Pacanów.

W/w interpelacja w formie pisemnej stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek odczytał projekty Uchwał Rady Powiatu, poddając je pod głosowanie:

a) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, projekt uchwały został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:
za - 18
przeciw - 0
wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XXVIII / 267 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 roku - stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

b) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:
za - 18
przeciw - 0
wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XXVIII / 268 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku - stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

c) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017-2030.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:
za - 18
przeciw - 0
wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XXVIII / 269 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017-2030 - stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

d) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:
za - 18
przeciw - 0
wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XXVIII / 270 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów - stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

e) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu na realizację zadania z zakresu kultury.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:
za - 18
przeciw - 0
wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XXVIII / 271 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu na realizację zadania z zakresu kultury - stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

f) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Broninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Broninie.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:
za - 18
przeciw - 0
wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XXVIII / 272 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Broninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Broninie - stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

g) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Busku - Zdroju w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:
za - 18
przeciw - 0
wstrzymał się - 0


Uchwała Nr XXVIII / 273 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Busku - Zdroju w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Busku - Zdroju - stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

h) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Busku - Zdroju w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:
za - 18
przeciw - 0
wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XXVIII / 274 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Busku - Zdroju w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Busku - Zdroju - stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

i) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Busku - Zdroju w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:
za - 18
przeciw - 0
wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XXVIII / 275 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Busku - Zdroju w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Busku – Zdroju - stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

j) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Busku - Zdroju w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3 w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:
za - 18
przeciw - 0
wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XXVIII / 276 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Busku - Zdroju w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3 w Busku - Zdroju - stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

k) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Broninie w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Broninie.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:
za - 18
przeciw - 0
wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XXVIII / 277 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Broninie w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Broninie - stanowi załącznik
nr 18 do niniejszego protokołu.

l) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:
za - 18
przeciw - 0
wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XXVIII / 278 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju - stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

m) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie stwierdzenia przekształcenia Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Broninie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Broninie.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, w/w wniosek został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:
za - 18
przeciw - 0
wstrzymał się - 0


Uchwała Nr XXVIII / 279 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Broninie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Broninie - stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

n) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Specjalnej Nr 1 dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:
za - 18
przeciw - 0
wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XXVIII / 280 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Specjalnej Nr 1 dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju - stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

o) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji projektu pn. „Przyszłość w naszych rękach”.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:
za - 18
przeciw - 0
wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XXVIII / 281 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji projektu pn. „Przyszłość w naszych rękach” - stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

p) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie likwidacji Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:
za - 15
przeciw - 1
wstrzymał się - 2

 

Uchwała Nr XXVIII / 282 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie likwidacji Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju - stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

r) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr XXIII / 224/ 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:
za - 18
przeciw - 0
wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XXVIII / 283 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIII / 224/ 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji - stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

s) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/260/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym na terenie Powiatu Buskiego wpisanym do rejestru zabytków.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:
za - 18
przeciw - 0
wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XXVIII / 284 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/260/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym na terenie Powiatu Buskiego wpisanym do rejestru zabytków - stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

t) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości od Gminy Solec - Zdrój na rzecz Powiatu Buskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:
za - 18
przeciw - 0
wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XXVIII / 285 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości od Gminy Solec - Zdrój na rzecz Powiatu Buskiego - stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

u) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Buskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:
za - 18
przeciw - 0
wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XXVIII / 286 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Buskiego - stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

w) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem na okres powyżej 3 lat.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:
za - 18
przeciw - 0
wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XXVIII / 287 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem na okres powyżej 3 lat - stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 9

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu Buskiego - w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 29 do niniejszego protokołu została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 10

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 30 do niniejszego protokołu zostało przyjęte przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 11

Pani Katarzyna Kozłowska - przedstawiciel Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przedstawiła i omówiła prezentację multimedialną projektu pn. „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Ad. 12

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych:

Ad. 1.1. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelację Radnego Piotra Wąsowicza w sprawie niestabilności poboczy drogi w miejscowości Łagiewniki, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

Ad. 1.2. Odpowiedzi na zapytania Radnego Piotra Wąsowicza w sprawach dotyczących Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju udzielił Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak.

- W zakresie koniecznych do przeprowadzenia w Szpitalu remontów wynikających z zaleceń Sanepidu, Dyrektor ZOZ poinformował iż jest jeszcze kilka ważnych zadań do zrealizowania. Głównymi jest remont Oddziału Ginekologiczno - Położniczego i Neonatologicznego wraz z Traktem Porodowym. W tym zakresie przygotowana jest dokumentacja i pozwolenie na budowę, celem dostosowania do wymogów sanitarno-epidemiologicznych. Terminy realizacji wyznaczone przez Sanepid upłynęły z końcem ubiegłego roku. Pozostaje jeszcze temat szatni, windy na zewnątrz. Obecnie trwa remont magazynu odpadów medycznych.

- W zakresie aktualnej sytuacji na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym - Trakt Porodowy, Dyrektor ZOZ poinformował, iż został on przeniesiony do wyremontowanych pomieszczeń po Oddziale Kardiologicznym, który w wyniku braku kontraktu nie rozpoczął swojej działalności.

- Dyrektor ZOZ podkreślił, iż podejmuje starania w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, na poprawę funkcjonowania Szpitala, w tym również zakupu i pozyskiwania sprzętu, ze wszystkich możliwych źródeł tj. WOŚP, RPO, dotacje. Część prac stara się wykonywać we własnym zakresie i w ramach własnych środków jak np. dostosowanie pomieszczeń starego magazynu celem utworzenia archiwum, czy też inne drobne remonty i naprawy.

Ponadto Dyrektor ZOZ poinformował o:

- podjęciu działań w zakresie przejęcia nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej,

- podjęciu działań usprawniających wykonywanie i opis badań rtg, usg,

- zwiększeniu finansowania na Izbie Przyjęć, która już nie przynosi strat finansowych,

- utworzeniu Funduszu Socjalnego,

- regulacji płac,

- dobrze działającego i sprawdzającego się monitoringu,

- kupnie zestawu do sprzątania dużych powierzchni.

Dyrektor podkreślił, iż dzięki wysiłkowi wszystkich pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju udaje się te zadania realizować. Dodał, iż w bieżącym roku organ prowadzący nie będzie pokrywał straty finansowej ZOZ, jak to miało miejsce w latach poprzednich. Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak podziękował Radnym za wsparcie i udzielone zaufanie.

 

Ad. 2. Odpowiadając na zapytanie Radnego Romana Dudy w sprawie dotyczącej nadwykonań w świetle nowych przepisów ustawy o sieci szpitali, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak poinformował, iż nie ma jeszcze ostatecznego stanowiska w tej sprawie. Okaże się, jak do tego tematu podejdzie Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia.

Ad. 3.

- Odpowiadając na pytanie Radnego Grzegorza Jankowskiego oraz Radnego Piotra Wąsowicza, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak poinformował, iż zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na okres do 3 lat przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie hospicjum stacjonarnego i domowego oraz Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego. Przedmiotem użyczenia są pomieszczenia znajdujące się w budynku Oddziału Chorób Zakaźnych ZOZ w Busku - Zdroju. Podmiot zainteresowany wynajęciem powierzchni - Fundacja Św. Brata Alberta - w ramach użyczenia wykona również na tej powierzchni niezbędne prace nałożone decyzjami Sanepidu (kompleksowy remont pomieszczeń, montaż windy, dostosowanie do wymogów p/ poż.).

- Odpowiadając na zapytanie Radnego Grzegorza Jankowskiego, Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak poinformował, iż przygotowana i dostarczona do Ministerstwa Zdrowia dokumentacja - pozwolenie na budowę - dotycząca Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Busku - Zdroju - została zaopiniowana negatywnie.

- Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelacje Radnego Grzegorza Jankowskiego w sprawie - przedstawienia informacji odnośnie posiadanego majątku trwałego przez Starostwo w okresie od 1999 roku do dnia 2017.03.31 - co w tym okresie zbyto i za jaką kwotę oraz gdzie uzyskane pieniądze zostały zagospodarowane a także informacji w sprawie - przekazania gruntów pod program rządowy Mieszkanie Plus (działki obręb 12 okolice szpitala lub część działki obręb 10 okolice warsztatów), Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Naczelnika Wydziału GKN Henryka Krzyżańskiego oraz Skarbnika Powiatu Artura Polniaka.

- W odniesieniu do zapytania Radnego Grzegorza Jankowskiego w sprawie przedstawienia umowy kredytu zaciągniętego przez ZOZ w Busku - Zdroju, Dyrektor Grzegorz Lasak poinformował, iż pożyczka, która została zaciągnięta ze stabilną ratą i dobrym oprocentowaniem, zamknęła temat zobowiązań wymagalnych a tym samym ustabilizowała płynność szpitala
w zakresie dostaw. Powyższe przełożyło się na dobry wynik finansowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju. Co do udostępnienia Radnemu umowy kredytu Dyrektor zasięgnie opinii prawnej i udzieli odpowiedzi w formie pisemnej.

- Do udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelację Radnego Grzegorza Jankowskiego w sprawie remontu drogi na odcinku Skotniki Górne - Winiary, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

- Odpowiadając na zapytanie Radnego Grzegorza Jankowskiego w sprawie rozważenia możliwości ogłoszenia przetargu na sprzedaż obiektu w przypadku likwidacji internatu ZSP Nr 1 w Busku - Zdroju, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż rozważane były różne opcje. Na dziś prowadzone są rozmowy z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego. Zakłada się dokonanie zamiany obiektów - Internatu ZSP Nr 1 na budynek Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej - Filia w Busku - Zdroju - za dopłatą. Ostateczna decyzja w sprawie zamiany obiektów czy też jakiejkolwiek innej formy zbycia obiektu, należeć będzie do Rady Powiatu.

Ad. 4. Odpowiadając na zapytanie Radnego Jarosława Jaworskiego w odniesieniu do informacji w zakresie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu Buskiego w zakresie organizacji mieszkań chronionych, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował o utworzonych i funkcjonujących mieszkaniach aktywizujących zorganizowanych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie.

Ad. 5. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na wnioski Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka w sprawie koszenia poboczy przy drogach powiatowych oraz w sprawie usunięcia słupów telekomunikacji, znajdujących się przy pasie drogowym na odcinku drogi Zielonki - Ludwinów, które stwarzają niebezpieczeństwo dla użytkowników ruchu drogowego, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

Ad. 6. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż interpelacja Radnego Kamila Kasperczyka w sprawie kontynuacji budowy chodnika w miejscowości Mietel, zostanie przekazana zgodnie z właściwością do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach.

Ad. 7. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż interpelacja Radnego Kamila Kasperczyka w sprawie wykonania prac porządkowych wzdłuż chodnika w miejscowości Mietel oraz o wykoszenie rowów, zostanie przekazana zgodnie z właściwością do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach.

Ad. 8. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelację Radnego Krzysztofa Eliasza w sprawie usytuowania barier ochronnych po obu stronach przy zjeździe z drogi powiatowej w m Słupia gm. Pacanów, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

Ad. 13

W sprawach różnych i wolnych wnioskach:


1. Odpowiadając na zapytanie Radnego Romana Dudy, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż organy prowadzące sprawę dot. Dyrektora PO-W w Winiarach nie informują o przebiegu toku postępowania.
2. Odpowiadając na zapytanie Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak poinformował, iż umowa na świadczenie usług w zakresie wykonywania badań mammograficznych została podpisana. Trwają jeszcze prace związane z odbiorem przez służby Sanepidu. Pod koniec m-ca czerwca 2017 roku będzie możliwość wykonywania pierwszych badań.
3.Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, dziękując za zaangażowanie i wspólną pracę, złożył Samorządowcom wszystkich szczebli życzenia z okazji Dnia Samorządowca przypadającego na dzień 27 maja.

 

Ad. 14

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek dziękując wszystkim obecnym za udział o godz. 12.55 zamknął XXVIII Sesję Rady w Busku - Zdroju.

 

Protokół sporządziła:
Barbara Banaś

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2017-06-21
Data publikacji:2017-06-21
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Cira
Liczba odwiedzin:938