Protokół Nr XXVII/2017 z Sesji Rady Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 kwietnia 2017

Protokół Nr XXVII/2017 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju która odbyła się w dniu  31 marca 2017 r. roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju [ PDF ]

Znak: BR.0002.2.XXVII.2017

Protokół Nr XXVII / 2017
z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju
która odbyła się w dniu 31 marca 2017 roku
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Busku - Zdroju

w posiedzeniu udział wzięli:

 • Radni Powiatu w Busku - Zdroju
 • Skarbnik Powiatu - Artur Polniak
 • Sekretarz Powiatu - Jerzy Służalski
 • Naczelnicy Wydziałów Starostwa

zaproszone osoby:

 1. Paweł Zagaja - Wójt Gminy Nowy Korczyn
 2. Jakub Kosiń - Komendant Powiatowy Policji w Busku - Zdroju
 3. Artur Brachowicz - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju
 4. Helena Bebel - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
 5. Aneta Chwalik - Kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń oraz Pomocy Instytucjonalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
 6. Justyna Kapusta - Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju
 7. Wioletta Czupryna-Kopeć - Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju
 8. Ewa Tomala - Kierownik specjalnego zespołu pozalekcyjnego zajęć wychowawczych w Zespole Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju
 9. Barbara Foryś - Pedagog w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Broninie
 10. Jolanta Marciniec - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Busku - Zdroju
 11. Włodzimierz Dryja - Z-ca Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
 12. Marian Szostak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju
 13. Krzysztof Socha - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju
 14. Artur Uchański - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Busku - Zdroju
 15. Stanisław Kozioł - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
 16. Tomasz Łukawski - Kierownik WTZ przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
 17. Grzegorz Lasak - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju

oraz

 • Mieszkańcy Powiatu Buskiego
 • Przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

  a) przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku,

  b) zmiany uchwały nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017-2030,

  c) zmiany Uchwały Nr XXVI / 246 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2017 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim,

  d) dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych,

  e) udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko - Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury,

  f) udzielenia pomocy finansowej Gminie Solec - Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury,

  g) udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Korczyn na realizację zadania z zakresu kultury,

  h) udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym na terenie Powiatu Buskiego wpisanym do rejestru zabytków,

  i) udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym na terenie Powiatu Buskiego wpisanym do rejestru zabytków,

  j) udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym na terenie Powiatu Buskiego wpisanym do rejestru zabytków,

  k) udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym na terenie Powiatu Buskiego wpisanym do rejestru zabytków,

  l) udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym na terenie Powiatu Buskiego wpisanym do rejestru zabytków,

  m) wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

 8. Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Okręgu Kieleckiego Polskiego Związku Wędkarskiego oraz Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Buskiego za 2016 rok.
 9. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Buskiego za 2016 rok.
 10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju za 2016 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 11. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju na temat realizacji zadań w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz o stanie bezrobocia w 2016 roku na terenie Powiatu Buskiego a także Sprawozdanie za 2016 rok z realizacji powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2011 - 2020.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

 

Ad. 1

Obradom przewodniczył Andrzej Gądek - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał zebranych i o godz. 10.00 otworzył XXVII Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 18 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji - listy obecności radnych oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 3

Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz, uzasadniając, zgłosił wnioski o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 7 litery „a” w brzmieniu:

 1. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
 1. a) zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 roku.

W związku z powyższym nastąpi zmiana ciągłości numeracji kolejnych liter, tak więc dotychczasową:

literę „a” zastąpi „b”

literę „b” zastąpi „c”

literę „c” zastąpi „d”

literę „d” zastąpi „e”

literę „e” zastąpi „f”

literę „f” zastąpi „g”

literę „g” zastąpi „h”

literę „h” zastąpi „i”

literę „i” zastąpi „j”

literę „j” zastąpi „k”

literę „k” zastąpi „l”

literę „l” zastąpi „m”

literę „m” zastąpi „n”

oraz wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 7, po literze „n” liter
„o” i „p”
w brzmieniu:

 1. o) wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Solec - Zdrój darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Buskiego.
 2. p) wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji projektu
  „Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy”.

Innych propozycji zmian porządku obrad nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie wnioski
dotyczące zmian w porządku obrad, w przytoczonym wyżej brzmieniu.

W/w wnioski dotyczące zmian w porządku obrad, zostały przyjęte przez Radę Powiatu
każdy w odrębnym głosowaniu - stosunkiem głosów - na 18 Radnych obecnych na sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, porządek obrad wraz
z przyjętymi powyżej zmianami, został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu stosunkiem głosów - na 18 Radnych obecnych na sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad. 4

Protokół Nr XXVI / 2017 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3 marca 2017 roku został przyjęty przez Radę Powiatu bez uwag, w głosowaniu stosunkiem głosów - na 18 Radnych obecnych na sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad. 5

Sprawozdanie Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny tj. od dnia 3 marca 2017 roku do 31 marca 2017 roku, przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz. W okresie tym Zarząd odbył 5 posiedzeń.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Radni nie wnosili uwag do w/w sprawozdania.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek podziękował za przedstawione sprawozdanie.

Ad. 6

Interpelacje i zapytania Radnych:

1.1. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zwrócił się do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Busku - Zdroju z prośbą o przedstawienie informacji w zakresie wirusa ptasiej grypy. Czy nadal obowiązuje zakaz wypuszczania drobiu? Czy nałożono na rolników z terenu Powiatu Buskiego jakieś kary pieniężne z tytułu nieprzestrzegania przepisów. Jak w tym okresie przedstawiają się regulacje dotyczące kwestii polowania na bażanty?

1.2. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zwrócił się z pytaniem dotyczącym drogi powiatowej w miejscowości Jastrzębiec gm. Stopnica.

1.3. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poruszył temat drogi na odcinku Magierów - Piestrzec, która jest drogą powiatową, prowadzi przez pola i jest nieprzejezdna.

Ad. 1.1. Udzielając odpowiedzi na zapytanie Przewodniczącego Rady Powiatu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Busku - Zdroju Artur Uchański poinformował, iż liczył, że na dzisiejszej Sesji będzie mógł przedstawić nowe Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, znoszące restrykcje
i odwołujące zagrożenie wirusem ptasiej grypy. Jednak prace utknęły w Instytucie Weterynarii
w Puławach. Okazało się, że za przenoszenie wirusa w głównej mierze odpowiedzialna była ściółka, która przechowywana była na świeżym powietrzu w fermach w woj. lubuskim
i wielkopolskim. Obecnie trwają prace jak ta ściółka powinna być prawidłowo przechowywana.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii poinformował, iż na terenie Powiatu Buskiego przeprowadzane były wspólnie z Powiatową Komendą Policji w Busku - Zdroju kontrole gospodarstw. Do tej pory nikt nie został ukarany karą pieniężną, stosowano natomiast pouczenia i upomnienia. Kary finansowe są dotkliwe, stanowią bowiem rząd 2500-3000 tys zł. Jeśli chodzi o chów drobno towarowy nadal wymagane jest odosobnienie, zamykanie drobiu lub innych ptaków
w gospodarstwie. Wymagane jest żywienie drobiu pod dachem, celem ograniczenia kontaktu
z dzikim ptactwem. Drób można wypuszczać na zewnątrz na okres czyszczenia kurnika. Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformował, iż kontrole przeprowadzane są również przez Inspekcję ze szczebla województwa., również po godz. 15.00. W najbliższym sąsiedztwie stwierdzono dwa ogniska zagrożenia - w Pińczowie i w Kazimierzy Wielkiej. Powiat Buski był wolny od zagrożenia. Osobnym tematem jest kwestia ferm. Ok. 2,5 mln drobiu w fermach
w całej Polsce zostało wybite. Odszkodowania sięgają kwoty 150 mln zł. Fermy na jakiś czas wypadają z rynku.

Regulacje dotyczące kwestii polowania na bażanty nie leżą w gestii Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

 1. Radny Piotr Wąsowicz - zgłosił n/w interpelacje i zapytania:

2.1. Radny zwrócił się z wnioskiem o przegląd i naprawę n/w dwóch odcinków dróg
w miejscowości Kołaczkowice:

- drogi prowadzącej w kierunku m. Szczytniki - na łuku tej drogi występują załamania i doły,

- drogi przy szkole - pobocza drogi w dwóch miejscach są bardzo załamane z występującymi nierównościami.

2.2. W sprawach dotyczących Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, Radny zgłosił n/w zapytania:

- Radny zwrócił uwagę i wyraził zaniepokojenie coraz częstszym zjawiskiem przedłużania pobytu w szpitalu po zakończeniu leczenia pacjentów w podeszłym wieku - w wyniku starań członków rodziny. Jaka skala tego zjawiska odnosi się do Szpitala w Busku - Zdroju, jakich oddziałów dotyczy i jakie Dyrektor ZOZ znajdzie w tej kwestii rozwiązanie na przyszłość?

- Radny zwrócił się z pytaniem czy Dyrektor ZOZ znalazł rozwiązanie w zakresie podwyżki płac dla pracowników najmniej zarabiających w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju?

- Radny podzielił się przykładem profesjonalnej obsługi medycznej ze znajomością języka angielskiego lekarzy zatrudnionych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju. Przykład dotyczył Włocha, który złamał rękę i po zaopatrzeniu w buskim szpitalu, odtransportowany został na lotnisko. Radny podkreślił konieczność dbania o dobry wizerunek szpitala i wyraził nadzieję na równie profesjonalne przyjmowanie wszystkich pacjentów.

 1. Radny Jarosław Jaworski gratulując Dyrektorowi ZOZ dobrego wyniku finansowego, zwrócił się z pytaniem jak w obliczu zmian w zakresie wprowadzania sieci szpitali przedstawia się kwestia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Busku - Zdroju w tym również zabezpieczenia finansowego na to zadanie?
 1. Radny Grzegorz Jankowski zwrócił się z pytaniem na jakim etapie znajduje się sprawa dotycząca Dyrektora PO-W w Winiarach.
 1. Radny Roman Duda zwrócił się z pytaniem odnośnie podjętej na ostatniej Sesji Uchwały przyjmującej stanowisko w sprawie zakwalifikowania Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno - Rehabilitacyjnego „Górka” im. dr. Szymona Starkiewicza w Busku - Zdroju do „sieci szpitali”. Czy Szpital „Górka” został zakwalifikowany do sieci szpitali? Radny zwrócił się również z pytaniem
  jakie oddziały szpitalne wchodzą w podstawowy zakres szpitali w sieci.
 2. Radny Krzysztof Wojtaś - zgłosił n/w interpelacje i zapytania:

6.1. Radny zgłosił wniosek o dokonanie ścinki poboczy przy drodze powiatowej po obu stronach drogi w miejscowości Piasek Wielki przez wieś. Pobocza drogi są podwyższone, podczas nawalnego deszczu woda płynie po jezdni. Po deszczu pozostają kałuże, asfalt w wielu miejscach jest zniszczony.

6.2. W związku z interwencjami mieszkańców wsi Parchocin, Radny zwrócił się z prośbą
o wykonanie odmulenia rowów w m. Parchocin przy drodze powiatowej od skrzyżowania z drogą powiatową Grotniki Małe - Rataje w kierunku. m. Ludwinów.

W/w interpelacje w formie pisemnej stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 1. Radny Ludomir Leszczyński oraz Radny Kamil Kasperczyk zgłosili wspólną interpelację
  w sprawie instalacji znaku D6 - przejście dla pieszych oraz P10 na jezdni - dot. drogi wojewódzkiej nr 756 - w miejscu łączącym osiedle mieszkaniowe na ul. Partyzantów z Centrum Handlowym
  w Stopnicy.

W/w interpelacja w formie pisemnej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 1. Radny Ludomir Leszczyński oraz Radny Kamil Kasperczyk zgłosili wspólną interpelację
  w sprawie remontu drogi powiatowej nr 0042 T Jastrzębie - Czyżów na odcinku od gospodarstwa rybackiego do figurki.

W/w interpelacja w formie pisemnej stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 1. Radny Ludomir Leszczyński oraz Radny Kamil Kasperczyk zgłosili wspólną interpelację
  w sprawie konserwacji - odmulenia rowów przy drodze powiatowej Nr 0023T przez m. Bosowice.

W/w interpelacja w formie pisemnej stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 1. Radny Ludomir Leszczyński oraz Radny Kamil Kasperczyk zgłosili wspólną interpelację
  w sprawie montażu lustra drogowego w m. Skrobaczów

W/w interpelacja w formie pisemnej stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 7

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek odczytał projekty Uchwał Rady Powiatu, poddając je pod głosowanie:

 1. a) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił w/w projekt uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, projekt uchwały został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXVII / 251 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 roku - stanowi załącznik
nr 9
do niniejszego protokołu.

 1. b) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień
  w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXVII / 252 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku - stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 1. c) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku
  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017-2030.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXVII / 253 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017-2030 - stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 1. d) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI / 246 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3 marca 2017 roku
  w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2017 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXVII / 254 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI / 246 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju
z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2017 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
w Powiecie Buskim - stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 1. e) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXVII / 255 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych - stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 1. f) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko - Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXVII / 256 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko - Zdrój na realizację zadań
z zakresu kultury - stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 1. g) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Solec - Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXVII / 257 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Solec - Zdrój na realizację zadań
z zakresu kultury - stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 1. h) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Korczyn na realizację zadania z zakresu kultury.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXVII / 258 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Korczyn na realizację zadania
z zakresu kultury - stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 1. i) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym na terenie Powiatu Buskiego wpisanym do rejestru zabytków.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXVII / 259 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym na terenie Powiatu Buskiego wpisanym do rejestru zabytków - stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 1. j) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym na terenie Powiatu Buskiego wpisanym do rejestru zabytków.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXVII / 260 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym na terenie Powiatu Buskiego wpisanym do rejestru zabytków - stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 1. k) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym na terenie Powiatu Buskiego wpisanym do rejestru zabytków.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXVII / 261 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym na terenie Powiatu Buskiego wpisanym do rejestru zabytków - stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 1. l) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym na terenie Powiatu Buskiego wpisanym do rejestru zabytków.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXVII / 262 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym na terenie Powiatu Buskiego wpisanym do rejestru zabytków - stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 1. m) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym na terenie Powiatu Buskiego wpisanym do rejestru zabytków.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Radny Krzysztof Wojtaś zgłosił wniosek o zwiększenie o kwotę 1.000,- zł dofinansowania dla Parafii w m. Piasek Wielki, a więc zwiększenie kwoty dofinansowania z 4.000,- zł do 5.000,- zł.

Przewodniczący Rady poddał powyższy wniosek pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, w/w wniosek został przyjęty przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały wraz z wprowadzoną zmianą pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXVII / 263 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym na terenie Powiatu Buskiego wpisanym do rejestru zabytków - stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poinformował, iż będzie wnioskował do Zarządu Powiatu o zwiększenie kwoty dofinansowania o 1000,- zł również dla Parafii w m. Świniary.

 1. n) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXVII / 264 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem - stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

 1. o) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Solec - Zdrój darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Buskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXVII / 265 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Solec - Zdrój darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Buskiego - stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

 1. p) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji projektu pn. „ Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy”.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXVII / 266 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji projektu pn. „Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy” - stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Ad. 8.

Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Okręgu Kieleckiego Polskiego Związku Wędkarskiego oraz Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Buskiego za 2016 rok - w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 25 i 26 do niniejszego protokołu zostały przyjęte przez Radę Powiatu do wiadomości.

W odniesieniu do w/w sprawozdań Radny Jarosław Jaworski poparł i zaproponował współudział służb Policji w kontrolach przeprowadzanych przez Straże Rybackie oraz poruszył sprawę bobrów, które stanowią uciążliwość nie tylko dla wędkarzy, ale również dla rolników.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż jak najbardziej zasadne jest aby Społeczne Straże Rybackie współpracowały z Komendą Powiatową Policji w zakresie kontroli, ale to nie Powiat lecz Straże Rybackie winny o to zabiegać.

W sprawie dotyczącej bobrów, Przewodniczący Zarządu poinformował, iż indywidualne wnioski
z Kół Łowieckich należy kierować bezpośrednio do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach.

Ad. 9.

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Buskiego za 2016 rok - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 27 do niniejszego protokołu została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 10.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju za 2016 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 28 do niniejszego protokołu zostało przyjęte przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 11.

Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju na temat realizacji zadań
w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz o stanie bezrobocia w 2016 roku na terenie Powiatu Buskiego a także Sprawozdanie za 2016 rok z realizacji powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2011 - 2020 - w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 29 i 30 do niniejszego protokołu zostały przyjęte przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 12

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych:

Ad. 1.1. Odpowiedź na zapytanie Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka udzielona została w pkt 6.

Ad. 1.2. Odpowiadając na zapytanie Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż przejęcie drogi powiatowej
w miejscowości Jastrzębiec gm. Stopnica odbędzie się - jak już informował w sprawozdaniu
z prac Zarządu - w postępowaniu sądowym.

Ad. 1.3. Odpowiadając na zapytanie Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż droga na odcinku Magierów - Piestrzec, to droga, która jest ujęta w wykazie dróg powiatowych, jednak nie spełnia kryteriów drogi powiatowej. Droga wymaga remontu, jednak ze względu na wysokie koszty, decyzja w tej sprawie została odłożona. Powiat Buski chętnie przekaże w/w drogę gminie Solec - Zdrój.

Ad. 2.1. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelację Radnego Piotra Wąsowicza w sprawie dwóch odcinków dróg w miejscowości Kołaczkowice, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

Ad. 2.2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnego Piotra Wąsowicza w sprawach dotyczących Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju udzielił Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak.

- Odpowiadając na zapytanie w sprawie coraz częstszego zjawiska przedłużania pobytu
w szpitalu po zakończeniu leczenia pacjentów w podeszłym wieku, Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak poinformował, iż sprawa ta dotyczy również Szpitala w Busku - Zdroju. Opiekunowie czy też rodziny pacjentów czasem prośbą a czasem nawet groźbą czynią starania o przedłużenie pobytu pacjenta. Dyrektor ZOZ poinformował, iż szukając rozwiązania na przyszłość podjął wstępne rozmowy zarówno z NFZ Oddział Świętokrzyski jak i pewną Fundacją w celu utworzenia takiego Oddziału ZOL w ZOZ Busko - Zdrój. O powyższym będzie informował Zarząd Powiatu na bieżąco. Dyrektor ZOZ wyraził nadzieję, iż do końca roku uda się taki Oddział utworzyć.

- Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak poinformował, iż dokonana została regulacja płac dla pracowników najmniej zarabiających w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju - dot. grupy zawodowej pracowników obsługi.

- Dyrektor wyrażając zadowolenie z podanego przykładu profesjonalnej obsługi medycznej lekarzy zatrudnionych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, zapewnił, iż priorytetem jest dbałość o doby wizerunek szpitala.

Ad. 3. Odpowiadając na zapytanie Radnego Jarosława Jaworskiego Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak poinformował, iż przygotowana została i dostarczona do Ministerstwa dokumentacja - pozwolenie na budowę - dotycząca Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Busku - Zdroju. Szpital bierze na siebie obowiązek dofinansowania (15%) w tym zakresie, jednak liczy na wsparcie finansowe ze strony Powiatu w zakresie budowy traktu porodowego.

Ad. 4. Odpowiadając na zapytanie Radnego Grzegorza Jankowskiego, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż organy prowadzące sprawę dot. Dyrektora PO-W w Winiarach nie informują o przebiegu toku postępowania.

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach w ubiegłym tygodniu przeprowadził w PO-W
w Winiarach rekontrolę w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych.

Ad. 5. Odpowiadając na zapytanie Radnego Romana Dudy, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż nie ma jeszcze informacji czy Szpital „Górka” został zakwalifikowany do sieci szpitali.

Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak poinformował, iż z dniem 1 października 2017 roku wchodzi
w życie ustawa o sieci szpitali. Dyrektor jest optymistycznie nastawiony do tej zmiany. Szpital
w Busku - Zdroju spełnia warunki aby znaleźć się w II stopniu referencyjności, a tym samym uzyskać lepsze finansowanie. Dyrektor zapewnił, iż będzie czynił starania, aby wynegocjować jak najlepsze warunki w tym względzie. Odpowiadając na pytanie Radnego Romana Dudy jakie oddziały szpitalne wchodzą w podstawowy zakres szpitali w sieci, poinformował, iż warunkiem koniecznym aby znaleźć się w finansowaniu ryczałtowym jest posiadanie czterech oddziałów szpitalnych, natomiast posiadanie większej ilości oddziałów jest atutem a nie przeszkodą.

Ad. 6.1. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelację Radnego Krzysztofa Wojtasia w sprawie dokonania ścinki poboczy przy drodze powiatowej po obu stronach drogi w miejscowości Piasek Wielki przez wieś, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

Ad. 6.2. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelację Radnego Krzysztofa Wojtasia w sprawie wykonania odmulenia rowów w m. Parchocin przy drodze powiatowej od skrzyżowania z drogą powiatową Grotniki Małe - Rataje w kierunku. m. Ludwinów, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka..

Ad. 7. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż wspólną interpelację Radnego Ludomira Leszczyńskiego oraz Radnego Kamila Kasperczyka w sprawie instalacji znaku D6 - przejście dla pieszych oraz P10 na jezdni - dot. drogi wojewódzkiej nr 756 - w miejscu łączącym osiedle mieszkaniowe na ul. Partyzantów z Centrum Handlowym w Stopnicy, zostanie przekazana zgodnie z właściwością do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Ad. 8. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na wspólną interpelację Radnego Ludomira Leszczyńskiego oraz Radnego Kamila Kasperczyka w sprawie remontu drogi powiatowej nr 0042 T Jastrzębie - Czyżów na odcinku od gospodarstwa rybackiego do figurki, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

Ad. 9. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na wspólną interpelację Radnego Ludomira Leszczyńskiego oraz Radnego Kamila Kasperczyka w sprawie konserwacji - odmulenia rowów przy drodze powiatowej Nr 0023T przez m. Bosowice, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

Ad. 10. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na wspólną interpelację Radnego Ludomira Leszczyńskiego oraz Radnego Kamila Kasperczyka w sprawie montażu lustra drogowego w m. Skrobaczów, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

Ad. 13

W sprawach różnych i wolnych wnioskach:

 1. Wójt Gminy Nowy Korczyn Paweł Zagaja odniósł się do pisma złożonego na Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju w m-cu styczniu 2017 roku, przez Radnego Grzegorza Jankowskiego, który w imieniu Komitetu Protestacyjnego obwodnicy Nowego Korczyna
  w wariancie wschodnim
  złożył pismo informujące o niezgodnych z prawem i normami współżycia społecznego działaniami Rady Gminy i Wójta Gminy Nowy Korczyn.

Wójt Gminy Nowy Korczyn Paweł Zagaja stwierdził, iż żadne z tych działań nie miały miejsca i żadna z instytucji nadzorujących i kontrolujących organy gminy nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości i działań niezgodnych z prawem.

 1. Wójt Gminy Nowy Korczyn Paweł Zagaja udzielił wyjaśnień w zakresie funkcjonowania i kwestii finansowania jednostek OSP na terenie Gminy Nowy Korczyn. Zgodnie z sugestią Radnego Grzegorza Jankowskiego udostępni Radnemu wykaz płac etatowego kierowcy OSP.
 2. W odpowiedzi na zapytanie Wójta Gminy Nowy Korczyn, Kierownik ARiMR
  w Busku - Zdroju Grzegorz Jankowski poinformował, iż zbiorowe składanie wniosków
  o dopłaty w imieniu rolników przez osoby upoważnione, możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu, tak aby duża ilość złożonych wniosków nie blokowała płynności pracy.
 3. Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał o terminowym złożeniu oświadczeń o stanie majątkowym Radnych Rady Powiatu.

Ad. 14

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek dziękując wszystkim obecnym za udział o godz. 13.20 zamknął XXVII Sesję Rady w Busku - Zdroju.

Protokół sporządziła:

Barbara Banaś

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2017-04-18
Data publikacji:2017-04-18
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:977