Protokół Nr 105/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 grudnia 2016

Protokół Nr 105/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 20 grudnia 2016 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.105.2016

Protokół Nr 105/2016

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 20 grudnia 2016 roku

 

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Krzysztof Gajek
 4. Wiesław Marzec

oraz

Krzysztof Tułak – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju

Andrzej Smulczyński – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju

Artur Polniak – Skarbnik Powiatu

Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału SOZ

Henryk Krzyżański – Naczelnik Wydziału GKN

Mariola Kornicka – Inspektor w Wydziale EK

Urszula Kustra – Naczelnik Wydziału OR

Mateusz Olszewski – Informatyk w tut. Starostwie

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Zapoznanie się z pismem Ministra Infrastruktury i Budownictwa dotyczącym tworzenia rezerwy subwencji ogólnej na rok 2017 (Dyr. PZD w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu).
 6. Rozpatrzenie wniosku Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy pozycjami preliminarza kosztów Warsztatów Terapii Zajęciowej (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ, Skarbnik Powiatu).
 7. Zapoznanie się ze zmianami, jakie Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadził w dokumencie pn.: Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczenia wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ, Skarbnik Powiatu).
 8. Zapoznanie się z pismami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczącymi poprawy i uelastycznienia trybu przekazywania oraz dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ, Skarbnik Powiatu).
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Buskiego przeznaczonych do wydzierżawienia (Nacz. Wydz. GKN).
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem (Nacz. Wydz. GKN).
 11. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem (Nacz. Wydz. GKN).
 12. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego w ramach Programu Erasmus+ (Nacz. Wydz. EK).
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przedłużenia powierzenia zadań doradcy metodycznego (Nacz. Wydz. EK).
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji I LO w Busku – Zdroju na rok szkolny 2016/2017 (Nacz. Wydz. EK).
 15. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych (Skarbnik Powiatu).
 16. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych (Skarbnik Powiatu).
 17. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju w sprawie dokonania zmian między rozdziałami w planie wydatków na 2016 rok (Skarbnik Powiatu).
 18. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju w sprawie dokonania zmian między paragrafami w planie wydatków na 2016 rok (Skarbnik Powiatu).
 19. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przesunięcia środków finansowych w planie wydatków budżetowych na 2016 rok (Skarbnik Powiatu).
 20. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przeniesień środków finansowych pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej (Skarbnik Powiatu).
 21. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju w sprawie zwiększenia planu budżetowego na 2016 rok (Skarbnik Powiatu).
 22. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju w sprawie dokonania zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok (Skarbnik Powiatu).
 23. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na 2016 rok (Skarbnik Powiatu).
 24. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym wydatków (Skarbnik Powiatu).
 25. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach w sprawie dokonania przesunięć między paragrafami w planie wydatków na 2016 rok (Skarbnik Powiatu).
 26. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju w sprawie przesunięcia środków finansowych w planie wydatków budżetowych na 2016 rok (Skarbnik Powiatu).
 27. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Finansowo - Budżetowego w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju (Skarbnik Powiatu).
 28. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2016 (Skarbnik Powiatu).
 29. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku (Skarbnik Powiatu).
 30. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku (Skarbnik Powiatu).
 31. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku (Skarbnik Powiatu).
 32. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian planu wydatków
  w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).
 33. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 roku (Skarbnik Powiatu).
 34. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku (Skarbnik Powiatu).
 35. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XV/132/2016 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2016-2030 (Skarbnik Powiatu).
 36. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Skarbnik Powiatu).
 37. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/241/2012 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych w 2012 roku (Skarbnik Powiatu).
 38. Sprawy różne.
 39. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 800 otworzył 105 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (1 nieobecny usprawiedliwiony), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 4

Protokół Nr 104/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 5

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z pismem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie tworzenia rezerwy subwencji ogólnej na rok 2017 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zasygnalizował, że jeżeli budżet zostanie przyjęty, to najpóźniej w kwietniu musi zostać podjęta decyzja o tym, co będzie robione w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i kto będzie przygotowywał dokumentację. Wykonawca, który będzie przygotowywał dokumentację zostanie wybrany na podstawie zapytania cenowego jak również oferty przedstawionej przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg.

Przewodniczący Zarządu dodał, że na najbliższych Sesjach będzie informował, aby Radni wspólnie z Burmistrzami, Wójtami uzgodnili w kontakcie z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg pewne zakresy inwestycji i tam gdzie gmina zadeklaruje swój udział, w co najmniej 25%, to Powiat będzie realizował inwestycję.

Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się podjął decyzję, że na rok 2017 nie będzie składany wniosek do rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, ale w 2017 roku będzie przygotowywany wniosek na rok następny.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju został zobligowany do przedstawienia na początku 2017 roku trzech propozycji na rok 2018 w powyższym zakresie.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora PZD w Busku – Zdroju, aby przygotował propozycje w zakresie inwestycji na przyszły rok w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu do wiadomości.

Ad. 6

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński przedstawił wniosek Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy pozycjami preliminarza kosztów Warsztatów Terapii Zajęciowej – stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 7

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński zapoznał Zarząd Powiatu ze zmianami, jakie Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadził w dokumencie pn.: Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczenia wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu do wiadomości.

Ad. 8

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński zapoznał Zarząd Powiatu ze zmianami jakie Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadził odnośnie poprawy i uelastycznienia trybu przekazywania oraz dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu do wiadomości.

Ad. 9

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Buskiego przeznaczonych do wydzierżawienia.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 564/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Buskiego przeznaczonych do wydzierżawienia – stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 10

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 565/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem – stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 11

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 12

Inspektor w Wydziale EK Mariola Kornicka zapoznała Członków Zarządu ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego w ramach programu Erasmus+ za okres od 01.09.2016r. do 30.11.2016r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 13

Inspektor w Wydziale EK Mariola Kornicka przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przedłużenia powierzenia zadań doradcy metodycznego.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 566/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie przedłużenia powierzenia zadań doradcy metodycznego – stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. 14

Inspektor w Wydziale EK Mariola Kornicka przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku – Zdroju na rok szkolny 2016/2017.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 567/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku – Zdroju na rok szkolny 2016/2017 – stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. 15

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju z dnia 14.12.2016r. Znak: ZSTiO.3010.1482.2016 w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 16

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju z dnia 14.12.2016r. Znak: ZSTiO.3010.1484.2016 w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 17

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju z dnia 16.12.2016r. Znak: SOSW.3011.32.2016 w sprawie dokonania zmian między rozdziałami w planie wydatków na 2016 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 18

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju z dnia 16.12.2016r. Znak: SOSW.3011.31.2016 w sprawie dokonania zmian między paragrafami w planie wydatków na 2016 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 19

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju z dnia 16.12.2016r. Znak: ZSP1.0722.41.2016 w sprawie dokonania przesunięcia środków finansowych w planie wydatków budżetowych na 2016 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 20

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju z dnia 16.12.2016r. Znak: ZST-I 075.53.434.2016 w sprawie dokonania przeniesień środków finansowych pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 21

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju z dnia 16.12.2016r. Znak: ZST-I 075.53.435.2016 w sprawie zwiększenia planu budżetowego na 2016 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 22

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju z dnia 16.12.2016r. Znak: ZSS:311.4.2016 w sprawie dokonania zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 23

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie z dnia 14.12.2016r. Znak: SOSW-3011-14/2016 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na 2016 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 24

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju z dnia 15.12.2016r. Znak: PPP.034.26.2016 w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym wydatków – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 25

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach z dnia 14.12.2016r. w sprawie dokonania przesunięć między paragrafami w planie wydatków na 2016 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 26

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju z dnia 16.12.2016r. Znak: PZD.S2.3110.37.2016 w sprawie przesunięcia środków finansowych w planie wydatków budżetowych na 2016 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 27

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Wydziału Finansowo – Budżetowego z dnia 15.12.2016r. Znak: FN.3021.198.2016 w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 28

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2016.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 568/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2016 – stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Ad. 29

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 569/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku – stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Ad. 30

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 570/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku – stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Ad. 31

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 571/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku – stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Ad. 32

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 572/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Ad. 33

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Następnie Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 34

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 35

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XV/132/2016 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2016 – 2030 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 36

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 37

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/241/2012 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych w 2012 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Następnie Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/311/2013 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 września 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 38

W sprawach różnych:

 1. Naczelnik Wydziału OR Urszula Kustra oraz Informatyk w tut. Starostwie Mateusz Olszewski przedstawili wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie oferty przewyższającej wartością kwotę jaką zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn.: „Wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby grupy zakupowej Powiatu Buskiego” oraz na zabezpieczenie w budżecie powiatu na 2017 i 2018 rok środków, które pozwolą sfinansować powyższe zamówienie dla Powiatu Buskiego, w tym jednostek organizacyjnych Powiatu – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału OR Urszula Kustra wyjaśniła, iż cena dla wszystkich konsorcjantów, na okres trwania całej umowy tj. 22 miesiące, jest wyższa od zakładanej o 31 958,48 zł, z tego dla Powiatu Buskiego i jednostek organizacyjnych o 12 557,01 zł.

Wartość przedmiotu zamówienia stanowi kwotę 4 029 204,41 zł, a szacunkowa oszczędność, porównując to do obecnych kosztów, jakie Powiat ponosi za gaz ziemny będzie wynosić około 78 261,17 zł.

Informatyk w tut. Starostwie Mateusz Olszewski dodał, że jeżeli Zarząd postanowi zwiększyć pierwotną kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do poziomu ceny najkorzystniejszej oferty, to każda z gmin uczestnicząca w postępowaniu przetargowym zostanie zobowiązana do złożenia deklaracji o zabezpieczeniu w swoim budżecie wymaganej kwoty.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyjęcie oferty przewyższającej wartością kwotę jaką zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz zabezpieczyć w budżecie na 2017 i 2018 rok niezbędnych środków finansowych.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosie –wstrzymał się.

 1. Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z odpowiedzią Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju dotyczącą wniosku Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krzysztofa Eliasza w sprawie uzupełnienia oznakowania pionowego przy drodze powiatowej w miejscowości Rataje Słupskie – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.
 1. Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z odpowiedzią Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju dotyczącą interpelacji Radnych Rady Powiatu Ludomira Leszczyńskiego i Kamila Kasperczyka w sprawie wykonania robót odwodnieniowych przy drodze powiatowej w miejscowości Czyżów – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.
 1. Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z odpowiedzią Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju dotyczącą interpelacji Radnych Rady Powiatu Ludomira Leszczyńskiego i Kamila Kasperczyka w sprawie wykonania robót odwodnieniowych przy drodze powiatowej na odcinku Szczytniki – Skrobaczów – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.
 1. Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z odpowiedzią Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach dotyczącą interpelacji Wicestarosty Buskiego Stanisława Klimczaka w sprawie remontu DW 757 na odcinku Grzybów – Stopnica – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 39

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 950 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Protokół sporządziła:

Wioleta Waga

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2016-12-29
Data publikacji:2016-12-29
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1211