Protokół Nr 104/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 grudnia 2016

Protokół Nr 104/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 14 grudnia 2016 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.104.2016

Protokół Nr 104/2016

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 14 grudnia 2016 roku

 

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Krzysztof Gajek
 4. Wiesław Marzec

oraz

Mariusz Sobowski - Z-ca Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej ds. Lecznictwa w Busku - Zdroju

Zbigniew Pietraszewski - Główny Księgowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju

Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju

Piotr Zeljaś - Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach

Grażyna Grochowska - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju

Justyna Szot - Studzizur - nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju

Jolanta Maślicha - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju

Tomasz Galant - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju

Grzegorz Wojciechowski - Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju

Adam Godula - Wicedyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju Artur Polniak - Skarbnik Powiatu

Urszula Kustra - Naczelnik Wydziału OR

Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SOZ

Mariola Kornicka - Inspektor w Wydziale EK

Dorota Szymańska - Inspektor w Wydziale OR

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Wdrożenie uchwał Rady Powiatu z XXIII Sesji Rady Powiatu z dnia 2 grudnia 2016 roku.
 6. Ślubowanie nauczyciela mianowanego (Justyna Studzizur, Dyr. SOS-W
  dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. EK).
 7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
  dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody
  na przekazanie Ośrodkowi przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju 4 tapczanów (Dyr. SOS-W dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju, Dyr. PODiDN w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. EK).
 8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na likwidację pomocy dydaktycznych (Dyr. ZST-I
  w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. EK).
 9. Rozpatrzenie wniosku Prezesa Zarządu Buskiego Ośrodka Trzeźwości „Zdrój” w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie stołówki w internacie Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju (Dyr. ZST-I w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. EK).
 10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
  w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego sprzętu i wyposażenia (Dyr. I LO
  w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. EK).
 11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
  w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, przekazanie lub likwidację środka trwałego (Dyr. PMOS w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. EK).
 12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne udostępnienie hali sportowej
  (Nacz. Wydz. EK).
 13. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych
  i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego w ramach programu Erasmus+ (Nacz. Wydz. EK).
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Mikołaja Kopernika
  w Busku - Zdroju na rok szkolny 2016/2017 (Nacz. Wydz. EK).
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju nowości wydawniczych (Nacz. Wydz. EK).
 16. Podjęcie decyzji w sprawie przekazania sprzętu pozostałego po likwidacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy (Nacz. Wydz. EK, Nacz. Wydz. OR).
 17. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
  o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym uzyskanych przez oddziały, poradnie
  za m-c październik 2016 r. (Dyr. ZOZ w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu,
  Wydz. SOZ).
 18. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
  w sprawie planowanego sposobu wykorzystania środków finansowych zabezpieczonych
  w budżecie Powiatu Buskiego w wysokości 500 000 zł na rok 2017 (Dyr. ZOZ w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 19. Zapoznanie się z harmonogramem zmian oraz sposobem realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli doraźnej przeprowadzonej przez Wydział Polityki Społecznej
  i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Dyr. PO-W w Winiarach, Nacz. Wydz. SOZ).
 20. Zapoznanie się z wystąpieniem Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Rodziny, Pracy
  i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2016 roku dotyczącym instalowania monitoringu wizyjnego wewnątrz placówek opiekuńczo - wychowawczych (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Dyr. PO-W w Winiarach, Nacz. Wydz. SOZ).
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Dyr. PO-W w Winiarach, Nacz. Wydz. SOZ).
 22. Zapoznanie się z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju informującym o złożonym do Prokuratury Rejonowej w Busku - Zdroju zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej” (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 25. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju z realizacji projektu „Dobry Zawód - Lepsze Życie” za okres od 01.08.2016 r.
  do 30.09.2016 r. (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ, Skarbnik Powiatu).
 26. Zapoznanie się z pismem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju dotyczącym realizacji projektu pn.: „Nowy Start - Nowe Życie” (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ, Skarbnik Powiatu).
 27. Zapoznanie się z „Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 roku
  (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ, Skarbnik Powiatu).
 28. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
  w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej przy TPD w Busku - Zdroju (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju,
  Wydz. SOZ, Skarbnik Powiatu).
 29. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju w sprawie zwiększenia limitu wydatków w dziale 852 rozdział 85218 na rok 2016 rok o kwotę 4 406 zł (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ, Skarbnik Powiatu).
 30. Zapoznanie się z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku (Nacz. Wydz. SOZ).
 31. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku (Nacz. Wydz. SOZ).
 32. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian między działami i paragrafami w planie wydatków budżetowych na rok 2016 (Skarbnik Powiatu).
 33. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 rok (Skarbnik Powiatu).
 34. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 rok (Skarbnik Powiatu).
 35. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięcia środków finansowych
  w planach wydatków budżetowych na 2016 rok (Skarbnik Powiatu).
 36. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
  w Broninie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym na 2016 rok (Skarbnik Powiatu).
 37. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju w sprawie przekwalifikowania wydatków w planie budżetu na 2016 rok (Skarbnik Powiatu).
 38. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju w sprawie przekwalifikowania wydatków w planie budżetu na 2016 rok (Skarbnik Powiatu).
 39. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju w sprawie przekwalifikowania wydatków w planie budżetu na 2016 rok (Skarbnik Powiatu).
 40. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Finansowo - Budżetowego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju (Skarbnik Powiatu).
 41. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2016 (Skarbnik Powiatu).
 42. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku (Skarbnik Powiatu).
 43. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku (Skarbnik Powiatu).
 44. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian planu wydatków
  w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).
 45. Sprawy różne.
 46. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 800 otworzył 104 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (1 nieobecny usprawiedliwiony), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 3

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zaproponował zmianę porządku obrad polegającą
na zmianie kolejności omawiania punktów 17 Zapoznanie się z informacją Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym uzyskanych przez oddziały, poradnie za m-c październik 2016 r. oraz 18 Zapoznanie się
z informacją Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju w sprawie planowanego sposobu wykorzystania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Powiatu Buskiego w wysokości 500 000 zł na rok 2017
, które zostaną omówione zaraz po punkcie 7.

Innych propozycji zmian porządku obrad nie zgłoszono.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poddał pod głosowanie wniosek dotyczący zmiany porządku obrad w przytoczonym wyżej brzmieniu.

W/w wniosek dotyczący zmiany porządku obrad, został przyjęty przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Na wniosek Przewodniczącego Zarządu, porządek obrad wraz z przyjętą powyżej zmianą, został przyjęty przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 4

Protokół Nr 103/2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 5

Wdrożenie uchwał Rady Powiatu z XXIII Sesji Rady Powiatu z dnia 2 grudnia 2016 roku - załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr XXIII / 216 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 grudnia 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 roku.

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
 • Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.
 • Wojewody Świętokrzyskiego, celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr XXIII / 217 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 grudnia 2016 roku
w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku.

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
 • Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.
 • Wojewody Świętokrzyskiego, celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr XXIII / 218 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XV/132/2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2016-2030.

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
 • Skarbnik Powiatu Artur Polniak zobowiązany jest do przesłania powyższej uchwały
  w formie elektronicznej w programie BESTIA do:
 • Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr XXIII / 219 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/150/2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
1 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2016 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju Marian Szostak, Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach.
 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
 • Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr XXIII / 220 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 grudnia 2016 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego.

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
 • Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr XXIII / 221 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 grudnia 2016 roku
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
 • Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
 • Wojewody Świętokrzyskiego, celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr XXIII / 222 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 grudnia 2016 roku
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. „Inwestycja
w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialna jest Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju Grażyna Grochowska oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień.
 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
 • Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr XXIII / 223 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 grudnia 2016 roku
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. „Dobry Start”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialni są: Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
  Nr 1 w Busku – Zdroju Andrzej Bilewski, Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju Sylwester Pałka, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju Lucyna Wojnowska oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień.
 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
 • Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr XXIII / 224 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 grudnia 2016 roku
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialna jest Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień
  w tym do przekazania uchwały zainteresowanym podmiotom oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
 • Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.
 • Wojewody Świętokrzyskiego, celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr XXIII / 225 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 grudnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za 2016 rok.

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak oraz Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach.
 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
 • Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 6

Nauczyciel kontraktowy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju Pani Justyna Szot - Studzizur w dniu
15 listopada 2016 r. zdała egzamin na stopień nauczyciela mianowanego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju.

W dniu dzisiejszym Pani Justyna Szot - Studzizur w obecności Członków Zarządu Powiatu, Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju oraz Inspektora w Wydziale EK złożyła uroczyste ślubowanie.

Następnie Członkowie Zarządu wręczyli Pani Justynie Szot - Studzizur Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Nastąpiły gratulacje.

Ad. 7

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju Grażyna Grochowska zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Ośrodkowi przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju czterech tapczanów - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju Jolanta Maślicha wyraziła pozytywną opinię w powyższym zakresie.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 17

Z-ca Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej ds. Lecznictwa w Busku - Zdroju Mariusz Sobowski oraz Główny Księgowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Zbigniew Pietraszewski zapoznali Członków Zarządu z informacją o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym uzyskanych przez oddziały, poradnie za m-c październik 2016 r. - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz stwierdził, że wynik finansowy Szpitala budzi niepokój w związku z czym prowadzone są rozmowy z przedstawicielami banków odnośnie przesunięcia terminu spłaty obligacji i kredytu Powiatu. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zwrócił się z zapytaniem czy ZOZ po zaciągnięciu 8,5 mln zł kredytu i spłacie wszystkich zobowiązań wymagalnych, na nowo zaczyna generować stratę czy też zaczyna się bilansować.

Główny Księgowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Zbigniew Pietraszewski wyjaśnił, że wszystkie zobowiązania wymagalne zostały spłacone na chwilę kiedy wzięta została pożyczka. Od tamtego momentu wszystkie zobowiązania wymagalne regulowane są na bieżąco. Ponadto z w/w środków pozostało 800 tys. zł, które znajduje się na lokacie. Część tych środków zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z modernizacją Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc. Strata Szpitala za m-c wrzesień br. (narastająco od początku roku) wynosi - 4 757 720,51 zł, za m-c październik br. (narastająco od początku roku)
- 4 791 564,89 zł w związku z czym wzrost jest niewielki. W m-cu październiku br. wykonano nadwykonania na kwotę ok. 1 940 tys. zł. Są to zweryfikowane przez NFZ procedury. Zakłada się, że kwota nadwykonań za m-c listopad i grudzień br. będzie podobna. Gdyby łączna kwota nadwykonań wynosiła ok. 3 500 tys. - 3 800 tys. zł i z tej kwoty udałoby się odzyskać przynajmniej 70%, to Szpital zbilansowałby się do wysokości amortyzacji.

Z-ca Dyrektora ZOZ ds. Lecznictwa w Busku - Zdroju oraz Główny Księgowy ZOZ w Busku - Zdroju poinformowali o zmniejszeniu kontraktu na rok 2017 na Stację Dializ. Następnie nadmienili, że Szpital zmaga się z rosnącymi kosztami wynikającymi m.in. z wykonywania większej ilości badań diagnostycznych - tomografii komputerowych (koszty z tego tytułu wzrosły z ok. 200 tys. zł do ok. 500 tys. zł) czy też konieczności serwisowania oprogramowania (wydatek z tego tytułu to kwota ok. 111 tys. zł). Cena za punkt wykonanych świadczeń pozostaje natomiast na niezmienionym poziomie tj. 52 zł. Szansą na uzyskanie dodatkowych przychodów przez Szpital jest wypracowanie nadwykonań i uzyskanie za nie zapłaty z NFZ.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przedstawił Członkom Zarządu założenia do nowelizacji ustawy o działalności leczniczej. Samorząd terytorialny będzie mógł kupować świadczenia opieki zdrowotnej u podmiotów, dla których jest on organem tworzącym. Oznacza to, że jeśli samorząd będzie dysponował środkami finansowymi, może je wydać na wykup dodatkowych świadczeń dla swoich mieszkańców np. gdy Szpitalowi skończył się kontrakt z NFZ.

Przyjęcie takiej propozycji finansowania usług medycznych, może spowodować konieczność ograniczenia liczby łóżek i personelu w Szpitalu. Może się bowiem okazać, że poziom operatywy, poziom zajętości łóżek będzie wynosił nie 80% ale 40%.

Następnie nawiązując do ogłoszonego przez Sąd wyroku w sprawie powikłań po wykonanej
w Gdańsku operacji u pacjentki ze Szwecji, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zwrócił uwagę na właściwe zabezpieczenie interesu ZOZ w Busku - Zdroju w zakresie odpowiedzialności za pacjentów, u których zabiegi będą przeprowadzać podmioty wydzierżawiające Blok Operacyjny.

Członek Zarządu Krzysztof Gajek zapytał o plany dotyczące dalszego funkcjonowania Oddziału Ginekologiczno - Położniczego.

Z-ca Dyrektora ZOZ ds. Lecznictwa w Busku - Zdroju poinformował, że z posiadanych przez Niego informacji wynika, że Oddział Ginekologiczno - Położniczy w ZOZ w Pińczowie nie został uwzględniony w tzw. sieci szpitali. Oddział Ginekologiczno - Położniczy w ZOZ
w Busku - Zdroju został zakwalifikowany do w/w sieci. Obecnie trwa oczekiwanie na przyjście do pracy lekarza zatrudnionego w ZOZ w Pińczowie. Powyższe przyczyni się do zwiększenia liczby pacjentek.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 18

Z-ca Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej ds. Lecznictwa w Busku - Zdroju Mariusz Sobowski oraz Główny Księgowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Zbigniew Pietraszewski zapoznali Członków Zarządu Powiatu z informacją dotyczącą planowanego sposobu wykorzystania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Powiatu Buskiego w wysokości 500 000 zł na rok 2017 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju wstępnie wnioskuje o przeznaczenie kwoty 124 451 zł na zadanie pn. „Zakup i dostawa aparatury oraz sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju”. Pozostała część środków przeznaczona zostanie na modernizację Traktu Porodowego.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 8

Wicedyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju Adam Godula, w oparciu o uzyskaną zgodę na likwidację pomocy dydaktycznych, zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wymiany modelu ciągnika Ursus na nowszy model samochodu marki Peugeot 106 oraz zamianę pojazdu ćwiczeniowego marki Ford Fiesta na pojazd samochodowy marki Opel Corsa. Pismo Dyrektora ZST-I w Busku - Zdroju w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 9

Wicedyrektor Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju Adam Godula zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne udostępnienie pomieszczeń stołówki wraz z zapleczem kuchennym w internacie dla Buskiego Ośrodka Trzeźwości „Zdrój” w celu zorganizowania spotkania wigilijnego w dniu 17 grudnia 2016 r. - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 10

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju Tomasz Galant zwrócił się
do Zarządu Powiatu z wnioskiem z dnia 08.12.2016 r. Znak: LO-710-101/2016 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego sprzętu i wyposażenia wyszczególnionego
w załączniku nr 10 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 11

Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju Grzegorz Wojciechowski zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, przekazanie lub likwidację środka trwałego - Autobusu „AUTOSAN” H9-20.41, rok produkcji 1994 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na sprzedaż w/w środka trwałego
w drodze przetargu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 12

Inspektor w Wydziale EK Mariola Kornicka zapoznała Członków Zarządu Powiatu
z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie hali sportowej dla Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku - Zdroju w piątki w godzinach od 1445 do 1615 w celu przeprowadzenia zajęć sportowych z piłki siatkowej chłopców - załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. W przedmiotowym wniosku Dyrektor ZSP Nr 1 w Busku - Zdroju poinformował, że Szkoła ściśle współpracuje z Zespołem Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku - Zdroju
w zakresie organizacji wspólnych imprez i uroczystości. ZSP Nr 1 w Busku - Zdroju bezpłatnie korzysta także z boiska „Orlik” w trakcie organizowanych zawodów i turniejów sportowych.

Zarząd Powiatu odłożył procedowanie przedmiotowego wniosku do czasu rozstrzygnięcia kwestii współfinansowania przez Gminę Busko - Zdrój kosztów prowadzenia przez Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju sekcji sportowych dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Busko - Zdrój. Jednocześnie Inspektor w Wydziale EK Mariola Kornicka została zobowiązana do rozeznania, w których dniach Dyrektor ZSP Nr 1 w Busku - Zdroju korzysta z boiska „Orlik” i czy w tym czasie mógłby korzystać z boisk przy I LO
w Busku - Zdroju.

Ad. 13

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu ze sprawozdaniem kwartalnym (wrzesień 2016 r. - listopad 2016 r.) Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego Erasmus+
pt. „4 Professions 4 Great Future” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższa informacja została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 14

Inspektor w Wydziale EK Mariola Kornicka przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju na rok szkolny 2016/2017.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 554/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 grudnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju na rok szkolny 2016/2017 – stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 15

Inspektor w Wydziale EK Mariola Kornicka przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju nowości wydawniczych.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 555/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 grudnia 2016 roku
w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju nowości wydawniczych – stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 16

Naczelnik Wydziału OR Urszula Kustra oraz Inspektor w Wydziale EK Mariola Kornicka zapoznały Członków Zarządu Powiatu z wykazem sprzętu pozostałego po likwidacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Następnie Naczelnik Wydziału OR Urszula Kustra oraz Inspektor w Wydziale EK Mariola Kornicka poinformowały, że z wnioskami w sprawie nieodpłatnego przekazania w/w sprzętu zwrócili się: Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju oraz Prezes Zarządu „Uzdrowiska Busko - Zdrój” S.A. i Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno - Rehabilitacyjnego „Górka”. Przedmiotowe wnioski stanowią załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu postanowił przydzielić dla:

 • Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo
  w Busku - Zdroju: 1 komputer stacjonarny, 2 laptopy, 1 niszczarkę.
 • Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju: 2 biurka.
 • Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno - Rehabilitacyjnego „Górka”: 1 komputer stacjonarny, 1 laptop.
 • Starostwa Powiatowego: 1 aparat telefoniczny, 1 bindownicę (dla Wydziału EK),
  1 tablicę kołkową do układania planu lekcji, 4 pojemniki na papier toaletowy, 1 szafkę na klucze, 2 fotele.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 19, Ad. 20

Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach Piotr Zeljaś przedłożył Członkom Zarządu harmonogram zmian oraz sposób realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli doraźnej przeprowadzonej przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w Placówce - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Opinia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Dyrektor PO-W w Winiarach poinformował, że zalecenia (poza jednym) zostały zrealizowane. Spotkanie wychowanków Placówki na temat ich praw w Placówce odbędzie się 17 grudnia 2016 r. Odnośnie realizacji zalecenia dotyczącego niedopuszczania do sytuacji, w których wychowankowie obligowani są (wbrew ich woli) do urlopowania Placówki, Dyrektor PO-W
w Winiarach przekazał, że wszystkim koordynatorom grup autonomicznych, koordynatorowi ds. opieki i wychowania oraz pracownikowi socjalnemu wydano dodatkowe polecenia służbowe dotyczące szczegółowego analizowania atmosfery domowej oraz chęci przyjęcia wychowanka w miejscu deklarowanego przez niego pobytu.

W kwestii zalecenia dotyczącego rozważenia rezygnacji z monitoringu pomieszczeń placówki, PCPR w Busku - Zdroju zgodnie z przedłożoną opinią, stoi na stanowisku, iż monitoring powinien być odinstalowany wewnątrz budynku Placówki.

 

Ponadto, Dyrektor PCPR w Busku - Zdroju przedłożył Członkom Zarządu wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2016 roku dotyczące instalowania monitoringu wizyjnego wewnątrz placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz wykaz Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych województwa świętokrzyskiego wraz z informacją czy w w/w Placówkach zainstalowany jest monitoring -
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Dyrektor PCPR w Busku - Zdroju poinformował, że z pozyskanych informacji wynika,
że na 16 placówek opiekuńczo - wychowawczych województwa świętokrzyskiego tylko
w 4 placówkach zainstalowany jest monitoring wewnątrz i na zewnątrz budynku.

W nawiązaniu do kontroli przeprowadzonej w PO-W w Winiarach, Naczelnik Wydziału SOZ przekazał, że w Jego opinii oraz pracowników Referatu Audytu Wewnętrznego i Kontroli
tut. Starostwa Powiatowego monitoring obejmujący korytarze może pozostać, gdyż nie narusza on prywatności wychowanków.

Dyrektor PO-W w Winiarach poinformował, że przeprowadzone zostały spotkania
z pracownikami Placówki oraz przedstawicielami samorządu wychowanków podczas których wnioskowali oni o pozostawienie monitoringu ze względów bezpieczeństwa.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz stwierdził, że pracownicy powinni złożyć do Dyrektora Placówki pisemny wniosek w tym zakresie.

Dyrektor PO-W w Winiarach nadmienił, że zapoznał się z odpowiedzią Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na pismo Rzecznika Praw Dziecka, w której informuje On, że do tej pory nie było żadnych skarg w tym zakresie i nie zajmuje stanowiska w tej sprawie.

Członek Zarządu Krzysztof Gajek zwrócił uwagę, że kwestia monitoringu jest sprawą uznaniową. Rzecznik Praw Dziecka powinien wystąpić do ustawodawcy o uregulowanie tej kwestii w przepisach prawa.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zaproponował, aby odinstalować monitoring z sali komputerowej, natomiast monitoring obejmujący korytarze pozostawić do 31 sierpnia 2017 roku.

 

Członkowie Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się, zaakceptowali w/w sposób załatwienia przedmiotowej sprawy.

Dyrektor PO-W w Winiarach został zobowiązany do uszczegółowienia przedłożonego harmonogramu realizacji zaleceń pokontrolnych o kwestie podjęte na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu.

 

Ad. 21

Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach Piotr Zeljaś poinformował,
że w związku z zaleceniami pokontrolnymi wydanymi po kontroli doraźnej przeprowadzonej przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach zaszła potrzeba modyfikacji Regulaminu Organizacyjnego Placówki w punkcie dotyczącym wzmocnień pozytywnych i negatywnych.

Następnie Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 556/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach – stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 22

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński poinformował Członków Zarządu o złożonym przez Niego do Prokuratury Rejonowej w Busku - Zdroju zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa z art. 212 § 1 Kodeksu karnego
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Ponadto Dyrektor PCPR w Busku - Zdroju poinformował, że wystąpił do Starosty Buskiego
o zdjęcie nadzoru PCPR nad PO-W w Winiarach.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przekazał, że przedmiotowy wniosek został skierowany do Wydziału SOZ, celem przeanalizowania przepisów prawnych w tym zakresie. Przewodniczący Zarządu nadmienił, że z przedstawieniem w/w wniosku pod obrady Zarządu wstrzyma się do czasu rozstrzygnięcia przez Prokuraturę wszystkich spraw dotyczących Placówki.

Członkowie Zarządu Powiatu zaapelowali do Dyrektorów: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju oraz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach
o ugodowe załatwienie w/w sprawy.

 

Ad. 23

Wicestarosta Buski, Przewodniczący Komisji Konkursowej Stanisław Klimczak oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński zapoznali Zarząd Powiatu z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. Wicestarosta Buski Stanisław Klimczak oraz Dyrektor PCPR w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński poinformowali, że uchwałą
Nr 529/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku, Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, całodobowej socjalizacyjnej”.
Na w/w zadanie została złożona jedna oferta. Komisja Konkursowa powołana uchwałą
Nr 548/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 2 grudnia 2016 r. dokonała oceny
w/w oferty. W wyniku zastosowania procedury konkursowej na zadanie „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej” wybrano ofertę Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia ul. Szpitalna 10, 31 – 024 Kraków polegającą na prowadzeniu na terenie Powiatu Buskiego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej w Pacanowie.

Po przeanalizowaniu, powyższy protokół został zaakceptowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Następnie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej”.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 557/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 grudnia 2016 roku
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej” stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 24

Wicestarosta Buski, Przewodniczący Komisji Konkursowej Stanisław Klimczak oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński zapoznali Zarząd Powiatu z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań
z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej
o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. Wicestarosta Buski Stanisław Klimczak oraz Dyrektor PCPR w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński poinformowali,
że uchwałą Nr 528/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku, Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą:

 1. Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku.
 2. Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych.

Na w/w zadania zostały złożone dwie oferty. Komisja Konkursowa powołana uchwałą
Nr 549/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 2 grudnia 2016 r. dokonała oceny w/w ofert. W wyniku zastosowania procedury konkursowej na zadanie „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku” wybrano ofertę Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawła II 3, 25 – 013 Kielce polegającą na prowadzeniu
na terenie Powiatu Buskiego domu pomocy społecznej w Ratajach Słupskich dla osób
w podeszłym wieku. Na zadanie „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” wybrano ofertę Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim: Dom Zakonny w Słupi 91 polegającą
na prowadzeniu na terenie Powiatu Buskiego domu pomocy społecznej w Słupi przeznaczonego dla kobiet przewlekle psychicznie chorych.

Po przeanalizowaniu, powyższy protokół został zaakceptowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Następnie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych”.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 558/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 grudnia 2016 roku
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób
w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 25

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński zapoznał Zarząd Powiatu ze sprawozdaniem z realizacji projektu „Dobry Zawód – Lepsze Życie” za okres od 01.08.2016 r. do 30.09.2016 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

 

Ad. 26

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński poinformował, że projekt pn. „Nowy Start - Nowe Życie” w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i w dniu 01.12.2016 r. odbyły się negocjacje ustne. Proponowana wartość projektu przed negocjacjami to 739 485 zł, po negocjacjach wartość projektu wyniesie 906 435 zł. Dyrektor PCPR w Busku - Zdroju poinformował, że dokonana zostanie aktualizacja wniosku aplikacyjnego a następnie wyznaczony zostanie termin podpisania umowy o dofinansowanie.

Główne działania w projekcie to:

 • Zadanie 1 - Utworzenie i działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej;
 • Zadanie 2 - Wsparcie na rzecz osób funkcjonujących w ramach pieczy zastępczej;
 • Zadanie 3 - Centrum dla Rodzin i inne działania skierowane do wszystkich grup docelowych.

Pisma Dyrektora PCPR w Busku - Zdroju z dnia 23.11.2016 r. oraz 02.12.2016 r.
w przedmiotowej sprawie stanowią załączniki nr 28 i nr 29 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

 

Ad. 27

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński zapoznał Członków Zarządu Powiatu z informacją dotyczącą procedur realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obowiązujących realizatorów w 2017 roku
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach został zobowiązany do przeanalizowania z:

 • Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Zborowie - kwestii złożenia wniosku na zakup samochodu dla DPS,
 • Dyrektorem Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju
  - możliwości zakupu w ramach w/w Programu środka transportu dla Ośrodka.
 • Dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju - możliwości pozyskania przez ZOZ środków z w/w programu w związku z planowaną modernizacją Traktu Porodowego.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Naczelnika Wydziału SOZ do przygotowania dla Dyrektora PFRON Oddział Świętokrzyski zaproszenia na uroczyste przekazanie samochodów osobowych zakupionych w 2016 r. w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

 

Ad. 28

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński, Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zapoznali Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Zarządu Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju w 2016 roku
– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 29

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej
Smulczyński zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem z dnia 07.12.2016r. Znak: PCPR.ZAF.3011.13.2016 o zwiększenie limitu wydatków w dziale 852 rozdział 85218 na 2016 rok o kwotę 4 406 zł – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 30

Wicestarosta Buski, Przewodniczący Komisji Konkursowej Stanisław Klimczak oraz Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zapoznali Zarząd Powiatu z protokołem
z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku
– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 33 do niniejszego protokołu. Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach poinformował, że uchwałą Nr 511/2016 z dnia 26 października 2016 roku, Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku.
Do powyższego konkursu wpłynęło osiem ofert. Komisja Konkursowa powołana uchwałą
Nr 530/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 listopada 2016 r. dokonała oceny w/w ofert. W wyniku oceny formalnej ofert konkursowych Komisja stwierdziła, że dwie oferty nie spełniły warunków formalnych otwartego konkursu ofert. Komisja rekomenduje zawarcie umowy na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Stopnica w budynku Gminnego Centrum Kultury z Oferentem Nr 2 tj. Klub Jagielloński - Kraków.

Po przeanalizowaniu, powyższy protokół został zaakceptowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 31

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 559/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 grudnia 2016 roku
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania
z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 32

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie z dnia 08.12.2016 r. Znak: DPS-3110/52/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian między działami i paragrafami w planie wydatków budżetowych na rok 2016 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 33

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju z dnia 07.12.2016 r. Znak: LO-0710-98/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 rok –
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 34

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju z dnia 07.12.2016 r. Znak: LO-0710-99/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 rok –
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się. Członkowie Zarządu Powiatu zaznaczyli, że składane wnioski dotyczące zmian w planach finansowych powinny zawierać pisemne uzasadnienie oraz stwierdzenie, że na danych paragrafach, po dokonaniu przesunięć nie wystąpi niedobór środków finansowych.

 

Ad. 35

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju z dnia 08.12.2016 r. Znak: ZSP.0722.37.2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięcia środków finansowych w planach wydatków budżetowych na 2016 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 36

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie z dnia 08.12.2016 r. Znak:
SOSW-3011-12/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym na 2016 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 37

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju z dnia 01.12.2016 r. Znak: PF.0760.29.2016 w sprawie przekwalifikowania wydatków w planie budżetu na 2016 rok
– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 38

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju z dnia 01.12.2016 r. Znak: PF.0760.30.2016 w sprawie przekwalifikowania wydatków w planie budżetu na 2016 rok
– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 39

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju z dnia 09.12.2016 r. Znak: PF.0760.33.2016 w sprawie przekwalifikowania wydatków w planie budżetu na 2016 rok
– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 40

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Wydziału Finansowo – Budżetowego z dnia 12.12.2016 r. Znak: FN.3021.178.2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 41

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2016.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 560/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 grudnia 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2016 stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 42

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego
w 2016 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 561/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 grudnia 2016 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 43

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego
w 2016 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 562/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 grudnia 2016 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 44

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 563/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 grudnia 2016 roku
w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 47 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 45

 

W sprawach różnych:

 

 1. Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z odpowiedzią Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na interpelację Radnego Rady Powiatu Pana Piotra Wąsowicza zgłoszoną w dniu 13 września 2016 r. w sprawie dokonania zmiany lokalizacji usytuowania znaku E-4 informującego o dojeździe do m. Budzyń, zlokalizowanego w km 13+400 w ciągu DW 973 w m. Budzyń - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 48 do niniejszego protokołu.

 

 1. Inspektor w Wydziale OR Dorota Szymańska poinformowała, że w związku
  z uszkodzeniem telefonu Przewodniczącego Zarządu, odstępując od przeprowadzenia rozeznania cen, dokonano jego wymiany na nowy aparat Samsung Galaxy S5 Neo oraz przedłużono umowę na okres kolejnych 24 miesięcy. Miesięczny abonament wynosi 49,20 zł. Wartość aparatu to 1 290,27 zł brutto. Będzie on spłacany w 24 ratach.

 

Członkowie Zarządu Powiatu zaakceptowali przedstawiony powyższej sposób załatwienia w/w sprawy.

 

Ad. 46

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1035 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Protokół sporządziła:
Barbara Nowocień

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2016-12-27
Data publikacji:2016-12-27
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1212