Ogłoszenie (wydz. KT)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 sierpnia 2015

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie Powiatu Buskiego w okresie od 1 stycznia 2017 roku. [ PDF ]

1.    Podstawa prawna:
Na podstawie art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007r., str. 1) oraz art. 23 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 7 ust. 4 pkt 4 oraz art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r.,  o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r., Nr 5 poz. 13 z późn. zm.)


2.    Nazwa i adres właściwego organizatora

Powiat Buski
Adres: ul. Mickiewicza 15, 28 – 100 Busko – Zdrój, Polska.


3.    Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:
Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r., o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r., Nr 5 poz. 13 z późn. zm.) organizator dokona wyboru operatora poprzez udzielenie koncesji na usługi w trybie ustawy z dnia 9 stycznia 2009r., o koncesji na roboty budowlane lub usługi (j.t. Dz. U z 2015r., poz. 113 z późn. zm.)


4.    Określenie rodzaju transportu:

Powiatowe przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym.

5.    Określenie linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:

Dokonanie wyboru operatora w trybie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, tj. ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2015 r. poz. 113) na obsługę linii komunikacyjnych w powiatowych przewozach pasażerskich obejmujący przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych co najmniej 2 gmin i niewykraczający poza granice jednego powiatu albo w granicach administracyjnych powiatów sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienie lub które utworzyły związek powiatów inne niż przewozy gminne, wojewódzkie i międzywojewódzkie. W przypadku zawarcia porozumień z sąsiadującymi powiatami mogą zostać utworzone linie komunikacyjne wybiegające poza teren Powiatu Buskiego.

6.    Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

wrzesień 2016r.

7.    Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r., o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r., Nr 5 poz. 13 z późn. zm.) Organizator  zastrzega sobie możliwość zmiany informacji zawartych w ogłoszeniu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Komunikacji i Transportu
Data utworzenia:2015-08-27
Data publikacji:2015-08-27
Osoba sporządzająca dokument:Kamil Stępień
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Cira
Liczba odwiedzin:2463