Uchwały Rady Powiatu za 2005 rok

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 maja 2015
 • Uchwała Nr XXII/163/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 10 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Busku-Zdroju w roku 2004 (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXII/164/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 10 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2005 r." (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXII/165/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 10 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania w 2005 r. dodatków, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Buski (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXII/166/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 10 lutego 2005 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Busku-Zdroju oraz nadania statutu utworzonej jednostce (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXII/167/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 10 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu na 2005 rok (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXII/168/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 10 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji na 2005 rok (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXII/169/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 10 lutego 2005 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do poręczenia kredytu obrotowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXIII/170/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na 2005 rok (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXIII/171/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 marca 2005 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonych rachunkach dochodów własnych w jednostkach budżetowych Powiatu (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXIII/172/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 marca 2005 roku w sprawie przystąpienia do programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą "Program wyrównywania różnic między regionami" (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXIII/173/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 marca 2005 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających Powiatowi Buskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w roku 2005 (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXIII/174/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 marca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/165/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania w 2005 r. dodatków, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych przeprowadzonych przez Powiat Buski (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXIII/175/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 marca 2005 roku w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły zawodowej w Stopnicy oraz nadania statutu utworzonej jednostce (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXIII/176/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 marca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/158/2001 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia powiatowego planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXIII/177/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 marca 2005 roku w sprawie zaliczenia drogi - ulicy Plac Zwycięstwa - Strona Północna do kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXIII/178/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 marca 2005 roku w sprawie delegowania radnych powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXIII/179/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 marca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/108/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006 oraz na kolejny okres programowania Unii Europejskiej dla Powiatu Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXIII/180/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 marca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/109/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Buskiego na lata 2004-2006 (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXIII/181/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 marca 2005 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na przebudowę dróg powiatowych realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXIII/182/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 marca 2005 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na przebudowę drogi powiatowej realizowanej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXIII/183/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 marca 2005 roku w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXIII/184/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 marca 2005 roku w sprawie powołania Skarbnika Powiatu (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXV/185/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2004 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tego tytułu (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXV/186/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu, dotyczącej uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na 2005 rok (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXV/187/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii Rady Powiatu w Busku-Zdroju do projektu Uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXV/188/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/194/2002 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 5 lipca 2002 roku, w sprawie utworzenia Powiatowej Bursy Szkolnej w Busku-Zdroju oraz nadania statutu (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXV/189/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/109/2000 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z 8 grudnia 2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w prowadzonych przez Powiat szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych oraz zasad zwalniania od obowiązków realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXV/190/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości oznaczonej nr 47/2, położonej w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXV/191/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości oznaczonej nr 26/11, położonej w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXV/192/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Buskiego oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy Starosty (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXV/193/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXV/194/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXV/195/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIX/130/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 października 2004 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez Powiat Buski w roku szkolnym 2004/2005 w ramach Działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXV/196/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie odwołania ze składy Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju urzędującego członka zarządu - Jana Kołodzieja (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXV/197/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała nr XXVI/198/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu buskiego. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała nr XXVI/199/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała nr XXVI/200/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Busku- Zdroju. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała nr XXVI/201/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała nr XXVI/202/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie utworzenia I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Busku- Zdroju oraz nadania statutu utworzonej jednostce. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf) Załącznik 2 (pdf)
 • Uchwała nr XXVI/203/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/158/2001 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia powiatowego planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała nr XXVI/204/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości oznaczonej w obrębie 09 nr działki 22/4 o pow. 224 m2 położonej w Busku-Zdroju. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała nr XXVII/205/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu buskiego. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf) Załącznik 2 (pdf) Załącznik 3 (pdf) Załącznik 4 (pdf)
 • Uchwała nr XXVII/206/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku- Zdroju. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała nr XXVII/207/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w projekcie przychodów i rozchodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf) Załącznik 2 (pdf)
 • Uchwała nr XXVII/208/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Buskiego na rok akademicki 2005/ 2006 „ w ramach Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne „Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała nr XXVII/209/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Buskiego na rok szkolny 2005/ 2006 „ w ramach Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne „Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała nr XXVII/210/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących przygotowania i realizacji I typu projektu wspieranie i rozwój edukacyjny uczniów oraz II typu projektu wspieranie i rozwój edukacyjny studentów w ramach wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Priorytetu II Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne „Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na lata 2005/ 2006. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała nr XXVII/211/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na przebudowę drogi powiatowej realizowanej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała nr XXVII/212/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na budowę Sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Busku-Zdroju. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała nr XXVII/213/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania przyznanych środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu . (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała nr XXVIII/214/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu buskiego . (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf) Załącznik 2 (pdf) Załącznik 3 (pdf) Załącznik 4 (pdf)
 • Uchwała nr XXVIII/215/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie opinii do projektu restrukturyzacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała nr XXVIII/216/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku- Zdroju na współfinansowanie programu pn. „ Program poprawy jakości, dostępu do świadczeń zdrowotnych i badań profilaktycznych " w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała nr XXVIII/217/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, polegającego na likwidacji Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej -Prątka Gruźlicy. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała nr XXVIII/218/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała nr XXVIII/219/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie wyrażenia woli nabycia w drodze darowizny prawa własności nieruchomości położonej we wsi Żabiec, gmina Pacanów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 919/2 i 919/4 o łącznej powierzchni 0,1210 ha. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała nr XXVIII/220/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie wyboru nowego członka Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała nr XXVIII/221/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Finansowo- Budżetowej. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała nr XXVIII/222/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie odwołania członka Komisji do Spraw Bezrobocia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała nr XXVIII/223/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Finansowo- Budżetowej. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała nr XXVIII/224/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie wyboru nowego członka Komisji do Spraw Bezrobocia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXIX/225/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 21 września 2005 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu buskiego. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf) Załącznik 2 (pdf) Załącznik 3 (pdf) Załącznik 4 (pdf) Załącznik 5 (pdf)
 • Uchwała Nr XXIX /226/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 21 września 2005 roku w sprawie współpracy Powiatu Buskiego z Rejonem Mohylow Podolski Obwodu Winnickiego (Ukraina) . (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXIX/227/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 21 września 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/173/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 marca 2005 roku. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr XXIX/228/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 21 września 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/208/2005 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i prze­kazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Po­wiatu Buskiego na rok akademicki 2005/2006"'w ramach Działania 2.2. „Wyrów­nywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Pro­gramu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXIX/229/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 21 września 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/209/2005 Rody Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawanie i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Suskiego na rok szkolny 2005/2006" w ra­mach Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy sty­pendialne" zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współ­finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXIX/230/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 21 września 2005 roku w sprawie współfinansowania przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 776 relacji Kraków –Busko –Zdrój. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXX/231/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 października 2005 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu buskiego. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf) Załącznik 2 (pdf) Załącznik 3 (pdf) Załącznik 4 (pdf)
 • Uchwała Nr XXX/232/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 października 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr XXX/233/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 października 2005 roku w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf) Załącznik 2 (pdf)
 • Uchwała Nr XXX/234/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 października 2005 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf) Załącznik 2 (pdf)
 • Uchwała Nr XXX/235/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 października 2005 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2005 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXX/236/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 października 2005 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 r." . (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr XXX/237/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 października 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/173/2005 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 marca 2005 roku zmienionej uchwalą Nr XXIX/227/2005 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 21 września 2005 roku. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf) Załącznik 2 (pdf)
 • Uchwała Nr XXX/238/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 października 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/108/2004 Rady Powiatu w Busku- Zdroju z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006 oraz na kolejny okres programowania Unii Europejskiej dla Powiatu Buskiego. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXX/239/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 października 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/109/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Buskiego na lata 2004-2006. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXX/240/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 października 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Powiatowego Konkursu „LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI". (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr XXX/241/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 października 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/209/2005 Rady Powiatu w Busku- Zdroju z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i prze­kazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych z Powiatu Buskiego na rok szkolny 2005/2006" w ramach Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypen­dialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinan­sowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr XXXI/242/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf) Załącznik 2 (pdf) Załącznik 3 (pdf)
 • Uchwała Nr XXXI/243/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr XXXI/244/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na projekt pn. „Prace termomodernizacyjne w budynkach jednostek oświatowych Powiatu Buskiego”. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXXI/245/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/108/2004 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia16 lipca 2004 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006 oraz na kolejny okres programowania Unii Europejskiej dla Powiatu Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXXI/246/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/109/2004 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia16 lipca 2004 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Buskiego na lata 2004- 2006 (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf) Załącznik 2 (pdf)
 • Uchwała Nr XXXI/247/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/108/2004 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia16 lipca 2004 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006 oraz na kolejny okres programowania Unii Europejskiej dla Powiatu Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf) Załącznik 2 (pdf)
 • Uchwała Nr XXXI/248/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/109/2004 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia16 lipca 2004 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Buskiego na lata 2004- 2006 (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr XXXI/249/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku- Zdroju , polegające na likwidacji Poradni Neurologicznej (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr XXXI/250/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/213/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28.06.2005 r (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXXII/251/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu buskiego. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf) Załącznik 2 (pdf)
 • Uchwała Nr XXXII/252/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu buskiego. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf) Załącznik 2 (pdf) Załącznik 3 (pdf)
 • Uchwała Nr XXXII/253/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2005 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku- Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXXIII/255/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu buskiego. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf) Załącznik 2 (pdf) Załącznik 3 (pdf)
 • Uchwała Nr XXXIII/256/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006 (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf) Załącznik 2 (pdf)
 • Uchwała Nr XXXIII/257/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia „ POWIATOWEGO PROGRAMU WSPARCIA DZIECKA I RODZINY NA LATA 2006-2011”. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr XXXIII/258/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 roku zmieniająca uchwałę nr XIV/97/04 z dnia 31maja 2004 r. Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych położonych na terenie powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXXIII/259/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Buskiego szkołom i placówkom oświatowym (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr XXXIII/260/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania w roku 2006 dodatków, nagród i in­nych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szko­łach i placówkach oświatowo - wychowawczych i opiekuńczo - wychowawczych pro­wadzonych przez Powiat Buski (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr XXXIII/261/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/209/2005 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i prze­kazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Buskiego na rok szkolny 2005/2006" w ramach Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypen­dialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinan­sowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr XXXIII/262/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/173/2005 Rady Powiatu w Busku -Zdroju z dnia 25 marca 2005 roku dotyczącej podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających Powiatowi Buskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w roku 2005 (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr XXXIV/263/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na 2006 rok (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf) Załącznik 2 (pdf) Załącznik 3 (pdf) Załącznik 4 (pdf) Załącznik 5 (pdf) Załącznik 5a (pdf) Załącznik 6 (pdf) Załącznik 6a (pdf) Załącznik 7 (pdf) Załącznik 8 (pdf) Załącznik 9 (pdf) Załącznik 10 (pdf)
 • Uchwała Nr XXXIV/264/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości poręczenia długoterminowego kredytu bankowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju z siedzibą ul. Bohaterów Warszawy 67 28-100 Busko – Zdrój (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXXIV/265/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu na 2006 rok (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr XXXIV/266/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji na 2006 rok (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf) Załącznik 2 (pdf) Załącznik 3 (pdf) Załącznik 4 (pdf) Załącznik 5 (pdf) Załącznik 6 (pdf)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-21
Data publikacji:2015-05-21
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:1566