Uchwały Rady Powiatu za 2004 rok

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 maja 2015
 • Uchwała Nr XII/80/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 12 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf), załącznik 2 (pdf), załącznik 3 (pdf), załącznik 4 (pdf), załącznik 5 (pdf), załącznik 6 (pdf), załącznik 7 (pdf), załącznik 8 (pdf), załącznik 9 (pdf), załącznik 10 (pdf)
 • Uchwała Nr XII/81/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 12 lutego 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XII/82/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 12 lutego 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Gnojno (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XII/83/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 12 lutego 2004 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju do wyznaczenia lekarza opiniującego wnioski o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego działającego w strukturach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju oraz Starosty Buskiego do wydawania skierowań do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XII/84/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 12 lutego 2004 roku w sprawie powołania Komisji Konkursu "LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XII/85/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 12 lutego 2004 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2004 rok (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr XII/86/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 12 lutego 2004 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji na 2004 rok (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf), załącznik 2 (pdf), załącznik 3 (pdf), załącznik 4 (pdf), załącznik 5 (pdf), załącznik 6 (pdf)
 • Uchwała Nr XII/87/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 12 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu współpracy Powiatu Buskiego w 2004 roku z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr XIII/88/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2003 rok i udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu z tego tytułu (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XIII/89/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu buskiego na 2004 rok (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf), załącznik 2 (pdf), załącznik 3 (pdf), załącznik 4 (pdf)
 • Uchwała Nr XIII/90/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji kontroli wykonywania zadania i sposobu jej rozliczania (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XIII/91/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju polegającego na rozszerzeniu działalności (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XIII/92/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/ 91/2000 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za staż pracy, za zatrudnienie an terenie wiejskim oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XIII/93/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadającym Powiatowi Buskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w roku 2004 (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr XIII/94/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia umowy o współfinansowaniu z Województwem Świętokrzyskim Regionalnego Biura Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XIV/95/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu buskiego na 2004 rok oraz o zaciągnięciu kredytu krótkoterminowego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf), załącznik 2 (pdf), załącznik 3 (pdf)
 • Uchwała Nr XIV/96/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XIV/97/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XIV/98/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/109/2000 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 8 grudnia 2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w prowadzonych przez Powiat szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr XIV/99/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Broninie oraz nadania statutu utworzonej jednostce (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf), załącznik 2 (pdf)
 • Uchwała Nr XIV/100/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie utworzenia Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Broninie oraz nadania statutu utworzonej jednostce (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf), załącznik 2 (pdf)
 • Uchwała Nr XIV/101/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie powołania przedstawiciela Rady Powiatu w Busku-Zdroju do komisji konkursowej mającej na celu wybór Ordynatora Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego Szpitala Rejonowego w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XV/102/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu buskiego na 2004 rok (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf), załącznik 2 (pdf), załącznik 3 (pdf), załącznik 4 (pdf)
 • Uchwała Nr XV/103/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/79/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31.12.2004 roku dotyczącej zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i rozchodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004 (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr XV/104/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej oraz placówce opiekuńczo - wychowawczej (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XV/105/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, polegającego na likwidacji Poradni Chirurgii Stomatologicznej (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr XVI/106/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu buskiego na 2004 rok (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf), załącznik 2 (pdf)
 • Uchwała Nr XVI/107/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju nieruchomości położonej w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XVI/108/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006 oraz na kolejny okres programowania Unii Europejskiej dla Powiatu Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XVI/109/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Buskiego na lata 2004 -2006 (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XVI/110/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju do podejmowania wszelkich działań i decyzji związanych z pozyskiwaniem środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XVI/111/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie przekształcenia Technikum Mechanicznego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Busku-Zdroju w Technikum Uzupełniające Nr 1 w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr XVI/112/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie przekształcenia Technikum Budowlanego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Busku-Zdroju oraz Technikum Elektrycznego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Busku-Zdroju w Technikum Uzupełniające Nr 2 w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr XVI/113/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/158/2001 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia powiatowego planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr XVII/114/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 9 września 2004 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu buskiego na 2004 rok (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XVII/115/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 9 września 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/115/2000 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 8 grudnia 2000 roku (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XVII/116/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 9 września 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XVII/117/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 9 września 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/108/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 lipca 2004 roku (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XVII/118/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 9 września 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/109/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 lipca 2004 roku (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XVII/119/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 9 września 2004 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na przebudowę drogi powiatowej realizowanej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XVII/120/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 9 września 2004 roku w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Powiatu Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XVII/121/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 9 września 2004 roku w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Powiatu Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XVIII/122/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 września 2004 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu buskiego na 2004 rok (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XVIII/123/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 września 2004 roku w sprawie zasad zbycia lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XVIII/124/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 września 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XVIII/125/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 września 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/21/2002 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości diety dla radnych Rady Powiatu w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XVIII/126/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 września 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/93/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 7 kwietnia 2004 roku (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XVIII/127/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 września 2004 roku w sprawie załatwienia skargi z dnia 10 września 2004 r. na działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XIX/128/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 października 2004 roku w sprawie utraty mocy uchwały Nr XVIII/111/2000 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 8 grudnia 2000 roku w sprawie utworzenia Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Busku-Zdroju jako jednostki organizacyjnej Powiatu w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XIX/129/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 października 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących przygotowania i realizacji I typu projektu Wspieranie i rozwój edukacyjny uczniów oraz II typu projektu Wspieranie i rozwój edukacyjny studentów w ramach wdrażania Zintegrowanego Programu Organizacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - Priorytetu Działąnia 2.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XIX/130/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 października 2004 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez Powiat Buski w roku szkolnym 2004/2005 w ramach Działania 2.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XIX/131/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 października 2004 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach Działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XIX/132/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 października 2004 roku w sprawie desygnowania przedstawiciela Rady Powiatu w Busku-Zdroju do pracy w Powiatowej Komisji Stypendialnej w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XIX/133/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 października 2004 roku w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu przyznawania nagrody Starosty Buskiego w dziedzinie edukacji" (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XIX/134/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 października 2004 roku w sprawie określenia wysokości diety dla radnych Rady Powiatu w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XIX/135/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 października 2004 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu buskiego na 2004 rok (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XIX/136/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 października 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/108/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006 oraz na kolejny okres programowania Unii Europejskiej dla Powiatu Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XIX/137/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 października 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/109/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Buskiego na lata 2004-2006 (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XIX/138/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 października 2004 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na przebudowę dróg powiatowych realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XIX/139/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 października 2004 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na przebudowę dróg powiatowych realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XIX/140/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 października 2004 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na przebudowę dróg powiatowych realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XIX/141/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 października 2004 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na przebudowę dróg powiatowych realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XIX/142/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 października 2004 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na przebudowę dróg powiatowych realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XIX/143/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 października 2004 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na przebudowę dróg powiatowych realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XIX/144/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 października 2004 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na przebudowę dróg powiatowych realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XIX/145/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 października 2004 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na przebudowę dróg powiatowych realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XIX/146/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 października 2004 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na przebudowę dróg powiatowych realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XIX/147/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 października 2004 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na przebudowę dróg powiatowych realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XX/148/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu buskiego na 2004 rok (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XX/149/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XX/150/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie przejęcia zdań z zakresu administracji rządowej (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XX/151/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XX/152/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/93/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 7 kwietnia 2004 roku zmienionej uchwałą Nr XVIII/126/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 września 2004 roku (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XX/153/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XX/154/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek oświatowo - wychowawczych, nie wymienionych w art. 42, ust. 3 Ustawy z dn. 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela prowadzonych przez Powiat Buski (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XX/155/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie utworzenia III Liceum Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju oraz nadania statutu utworzonej jednostce (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XX/156/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Busku-Zdroju oraz nadania nowego aktu założycielskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XX/157/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie utworzenia IV Liceum Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju oraz nadania statutu utworzonej jednostce (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XX/158/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/158/2001 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia powiatowego planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XX/159/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXI/160/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXI/161/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i rozchodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005 (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXI/162/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/93/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 7 kwietnia 2004 roku zmienionej uchwałą Nr XVIII/126/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 września 2004 roku oraz zmienionej uchwałą Nr XX/152/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 grudnia 2004 roku (pdf)Plik pdf w nowym oknie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-21
Data publikacji:2015-05-21
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:1806