Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania GKN.6853.1.2.2019 z dnia 17.04.2019 r.

Busko-Zdrój, dn. 17.04.2019 r.

Znak: GKN.6853.1.2.2019

O G Ł O S Z E N I E
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2204 ze zm.)    

STAROSTA BUSKI
zawiadamia,

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o.  z siedzibą w Lublinie – działającej przez swojego pełnomocnika FHU „Hydroland” Józef i Dariusz s. c. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości położonej w Nowym Korczynie, oznaczonej jako działka nr 432, posiadającej nieuregulowany stan prawny, poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia PE dn 40 mm i dn 25 mm o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa, ustanowienie pasa strefy kontrolowanej gazociągu o szerokości 1,0 m oraz ustanowienie pasa szerokości 2 m na czas budowy tj. ok. 1 miesiąca dla wybudowania tej sieci.

24 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania GKN.6853.1.2.2019 z dnia 17.04.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.272.3.2019 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z wykonaniem kompleksowej digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego Powiatu Buskiego

Przedmiotem zamówienia jest „Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z wykonaniem kompleksowej digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego Powiatu Buskiego”

a)   Niniejsze przedsięwzięcie jest częścią Projektu „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (dalej w skrócie „RPO”) na lata 2014-2020, oś Priorytetowa VII „Sprawne usługi publiczne” Działanie 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”. Mając na uwadze powyższe Wykonawca musi realizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych w wytycznych i dokumentach programowych RPO, zapewniając tym samym należytą jakość produktów i terminowość ich wykonania.

b)   Podstawowym celem Zamówienia jest monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac, związanych z wykonaniem digitalizacji dokumentacji analogowej PZGiK, celem zasilenia baz danych systemu służącego do prowadzenia PZGiK, co pozwoli na świadczenia e-usług publicznych informacji przestrzennej na wysokim poziomie dojrzałości oraz sprawną realizację kolejnych zadań przewidzianych w Projekcie.

 

15 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.272.3.2019 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z wykonaniem kompleksowej digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego Powiatu Buskiego

DPS w Gnojnie - Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego

Ogłoszenie

o zbędnych składnikach majątku ruchomego Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie

Do pobrania:

  • Ogłoszenie [ PDF ]
23 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: DPS w Gnojnie - Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego

Protokół Nr 22/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Protokół Nr 22/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 11 kwietnia 2019 r.  [ PDF ]

19 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Protokół Nr 22/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Kompleksowy plan rozwoju szkół w Powiecie Buskim na lata 2015-2020

KOMUNIKAT
ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU
z dnia 26 stycznia 2016 r.

o podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia programu „Kompleksowy plan rozwoju szkół w Powiecie Buskim na lata 2015-2020”18 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Kompleksowy plan rozwoju szkół w Powiecie Buskim na lata 2015-2020

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac przy zabytkach w roku 2019

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach na rok 2019.

 

17 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac przy zabytkach w roku 2019

Oznakowanie zabytku wpisanego do rejestru zabytków

Wniosek o umieszczenie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znaku informującego o tym, że zabytek ten podlega ochronie

Miejsce załatwiania spraw:
Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
pokój nr 30
tel. 41 370 50 45, 41 370 50 50

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta.

Sposób realizacji:

  1.  Druk wniosku o umieszczenie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znaku informującego o tym, że zabytek ten podlega ochronie należy pobrać w pokoju nr 1 D lub ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju (wniosek do pobrania [ doc] [ pdf ] ).
  2.  Do wniosku należy dołączyć wymagane we wniosku dokumenty, w tym oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania zabytkiem nieruchomym (druk do podrania [ doc ] [ pdf ] ).
  3.  Wniosek jest rozpatrywany przez Starostę Buskiego bez zbędnej zwłoki zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.


Przyjmowanie wniosków:

Wnioski można składać w ciągu całego roku.


Opłaty:

10 zł - opłata ustalona na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz część I pkt 53 załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282

17 zł. – pełnomocnik - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa ustalona na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 oraz Część IV Załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282.


Podstawa prawna:

art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)

 

Tryb odwoławczy

Rozstrzygnięcie następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy jak dla decyzji administracyjnej.

29 stycznia 2014
Czytaj więcej o: Oznakowanie zabytku wpisanego do rejestru zabytków