Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

REJESTRACJA POJAZDU

W celu rejestracji pojazdu właściciel pojazdu składa:
1. wniosek o rejestrację,
2. dowód własności pojazdu /umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, faktura VAT lub rachunek uproszczony, prawomocne orzeczenie sądu o prawie własności/,
3. dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne jeżeli pojazd był już zarejestrowany,
4. karta pojazdu, jeśli była już wydana,
5. dowód tożsamości (do wglądu).

W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy należy przedstawić
:
1. wniosek o rejestracji;
2. dowód własności pojazdu(dokumenty sporządzone w j. obcym dołącza się wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego);
3. dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany;
4. dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego;
5. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego;
6. Zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające:
a) uiszczenie podatku od towarów i usług, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego lub,
b) brak obowiązku, o którym mowa w lit. a;
7. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badaniu technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;
8. dowód tożsamości ( do wglądu).


Opłaty:
Dowód rejestracyjny 54,00 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej
Pozwolenie czasowe 13,50 zł + 0,50zł opłaty ewidencyjnej
Znaki legalizacyjne tablicy 12,50 zł
Nalepka kontrolna na szybę /dot. tylko samochodów/ 18,50 zł + 0,50zł opłaty ewidencyjnej
Tablica rejestracyjna samochodowa 80,00 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej
Tablica indywidualna 1 000,00 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej
Tablica motocyklowa, ciągnikowa, na przyczepę 40,00 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej
Tablica motorowerowa 30,00 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej
Karta pojazdu 75,00 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej

Opłaty uiszcza sie w kasie Starostwa lub na następujący rachunek bankowy:
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju o/ Busko Zdrój
ul. Kościuszki 28
Nr konta 49 8517 0007 0010 0070 7563 0014

 

Do pobrania:

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: REJESTRACJA POJAZDU

WYREJESTROWANIE POJAZDU

W celu wyrejestrowania pojazdu właściciel pojazdu składa wniosek o wyrejestrowanie pojazdu w organie rejestracyjnym i do wniosku dołącza:
1. zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu wydane przez przedsiebiorcę prowadzącego punkt zbierania pojazdów, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana i tablice rejestracyjne;
2. dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana, stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań oraz zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ;
3. dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za skladanie fałszywych zeznań lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicę;
4. dokument potwierdzający zniszczenie pojazdu za granicą, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana i tablice rejestracyjne;
5. dokument potwierdzajacy trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu dowód rejestracyjny, kartę pojazdu jeżeli była wydana, tablice rejestracyjne oraz dokument potwierdzający wniesienie opłaty.

Opłata skarbowa:
Za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu: 10zł
Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Starostwa lub na następujący rachunek bankowy:
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju o/ Busko Zdrój
ul. Kościuszki 28
nr konta: 38 8517 0007 0010 0070 7563 0018

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
W celu czasowego wycofania pojazdu z ruchu właściciel pojazdu składa:
1. wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu;
2. dowód rejestracyjny;
3. karę pojazdu, jeżeli była wydana;
4. tablice rejestracyjne.

Opłaty:

Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy wynosi 80 zł, opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o :
1. 4 zł - od 3 do 12 miesiąca;
2. 2 zł - od 13 do 24 miesiąca:
3. 0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca.

 

Do pobrania:

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: WYREJESTROWANIE POJAZDU

Rejestracja czasowa pojazdu

W celu zarejestrowania pojazdu czasowo należy przedstawić:
1. wniosek o rejestracją czasową;
2. dowód własności pojazdu (umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, faktura VAT lub rachunek uproszczony prawomocne orzeczenie sadu o prawie własności);
3. dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne jeżeli pojazd był już zarejestrowany;
4. karta pojazdu, jeżeli była już wydana;
5. wyciąg ze świadectwa homolagacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, jeżeli są wymagane;
6. w przypadku pojazdu sprowadzonego indywidualnie z zagranicy należy przedstawic: dowód własności, dokument potwierdzający wyrejestrowanie pojazdu za granicą,tłumaczenia, wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpowiadający mu dokument wystawiony przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta,dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego, zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzający uiszczenie lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego.
7. dowód tożsamości

Opłaty:
Pozwolenie czasowe 18,50 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej
Komplet nalepek na tablice tymczasowe 12,50 zł
Tablica samochodowa 30,00 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej
Tablica na przyczepę 15,00 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej
Tablica motocyklowa, ciągnikowa 12,00 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej
Tablica motorowerowa 12,00 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej

W przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjnego pojazdu w stopniu powodującym jego nieczytelność organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje wtórnik dowodu po:
1. złożeniu zawiadomienia o zniszczeniu dowodu;
2. oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego;
3. przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana;
4. przedstawieniu tablic rejestracyjnych ( jeżeli są wydane nowe tablice w celu legalizacji);
5. przedstawieniu wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów, jeżeli termin badania nie jest możliwy do odczytania z dowodu rejestracyjnego.

W przypadku utraty lub uszkodzenia nalepki kontrolnej organ rejestrujący na wniosek właściciela wydaje wtórnik nalepki po:

1. przedstawieniu dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli była wydana;
2. złożeniu przez właściciela pojazdu stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań (zawiadomienie o zgubieniu - zniszczeniu- kradzieży nalepki kontrolnej);

W przypadku kradzieży tablic rejestracyjnych organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje nowy dowód i zalegalizowane tablice z nowym numerem rejestracyjnym oraz nalepkę kontrloną po:

1. złożeniu zawidomienia o kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnej i wniosku o rejestrację;
2. oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego;
3. przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana;
4. przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez właściwy organ Policji potwierdzającego zgłoszenie kradzieży tablic.

W przypadku zgubienia tablic rejestracyjnych organ rejestracyjny na wniosek właściciela wydaje nowy dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym oraz nalepkę kontrolną po:

1. oddaniu dotychczasowego dowodu;
2. przedstwieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana;
3. złożeniu przez właściciela stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań;

W przypadku zniszczenia tablic rejestracyjnych organ rejestracyjny na wniosek właściciela pojazdu wydaje nowy dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice z nowym numerem rejestracyjnym oraz nalepkę kontrolną po:

1. złożeniu zawiadomienia o zniszczeniu tablic;
2. oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych;
3. przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana

W przypadku kradzieży, zgubienia lub zniszczenia tablic organem na wniosek właściciela pojazdu może wydać zalegalizowane tablice z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego po przedstwieniu:
1. dowodu rejestracyjnego;
2. karty pojazdu, jeżeli była wydana;
3. stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań;

W przypadku zawiadomienia o dokonaniu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem dołącza się:

1. zawiadomienie o dokonaniu zmian w dokumencie pojazdu;
2. wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu;
3. faktura Vat albo rachunek za montaż instalacji;

 

Wniosek o rejestrację czasowa;

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: Rejestracja czasowa pojazdu

Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego

 Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego

1.    Podstawa prawna:

 • Art. 64, art. 64 b, art. 64 c, art. 64 d Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1260 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 2222 z  późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012r, w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012r. poz. 764) ;
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012r, w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012r. poz. 366) ;
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012r, w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012r. poz. 629);
 • Art. 127 §1 i 2 oraz art. 129 §1 i 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2017r., poz. 1257 z późn. zm.).

2.     Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • zezwolenia wydaje się w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

3.     Wymagane wnioski i dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego;
 • Dowód uiszczenia opłaty

 

Wpłaty należy dokonać:

a) w kasie Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju - pok. nr 2 (na parterze)

pn. - pt. godz. 7.45 - 14.30  lub

b) na wskazany poniżej rachunek bankowy Starostwa:

Nadwiślański Bank Spółdzielczy O/w Busku-Zdroju nr konta: 49 8517 0007 0010 0070 7563 0014 na druku płatności należy umieścić następujące dane:

- imię i nazwisko właściciela pojazdu,

- marka i nr rejestracyjny pojazdu.

W przypadku na wielokrotny przejazd opłatę ustala się wg wzoru:

On = pj + (n – 1) x 0,7 x pj

w którym poszczególne symbole oznaczają:

– On – wysokość opłaty za wydanie zezwolenia;

– n – liczbę przejazdów pojazdu nienormatywnego;

– pj – stawkę opłaty za wydanie zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego.

 

 Do pobrania:

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego

Zatwierdzenie organizacji ruchu

 1.    Podstawa prawna:

 • Art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017r., poz.784);
 • Art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2222 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dn. 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003r. nr 220, poz.2181 z późn. zm.);
 • Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2017 r., poz. 1257 z późn. zm.).

2.    Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek;
 • dwa egzemplarze projektu organizacji ruchu zawierające:

a) plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;

b) plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 ( w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2 000 lub szkic bez skali) zawierający:

- lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu;
- parametry geometrii drogi;

c) program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi – w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;

d)  zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji – w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;

e)   opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;

f)    przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu – w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;

g)    nazwisko i podpis projektanta;

 • opinia zarządcy drogi;
 • opinia Komendanta Powiatowego Policji (dotyczy dróg powiatowych).

 

3.Sposób załatwienia sprawy:
Po rozpatrzeniu kompletnego złożonego projektu organizacji ruchu Starosta Buski może :

 • zatwierdzić organizację ruchu w całości lub w części:

a)     bez zmian;

b)     po wprowadzeniu zmian lub wpisaniu uwag dotyczących wdrożenia organizacji ruchu;

 • odesłać projekt w celu wprowadzenia poprawek;
 • odrzucić projekt.

 

Uwaga:

Organ zarządzający ruchem może w uzasadnionych przypadkach zażądać:

1)   dołączenia do projektu:
     - profilu podłużnego lub przekroju poprzecznego drogi;
     - danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem  struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej;
2)   złożenia dodatkowych egzemplarzy projektu.

 

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu jest zobowiązana do zawiadomienia organu zarządzającego ruchem, zarządu drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie czasie wykonania czynności, organ zarządzający ruchem może dopuścić wprowadzenie zmian organizacji ruchu na podstawie projektu uproszczonego zawierającego:

 • opis techniczny zawierający charakterystykę robót;
 • powtarzalny schemat umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
 • sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub wykonujących roboty lub czynności wykonywane na drodze; w szczególności dotyczy to robót i czynności przesuwających się wzdłuż drogi.

Do pobrania:

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zatwierdzenie organizacji ruchu

Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie.

PODSTAWA PRAWNA

Aktem podstawowym dotyczącym wykorzystania dróg w sposób szczególny jest Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 128 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).

 

Tryb wydawania zezwoleń

Zezwolenie wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek organizatora imprezy, zwany dalej "wnioskiem", złożony co najmniej na 30 dni przed planowym terminem jej rozpoczęcia, przez organ zarządzający ruchem na drodze, na której odbywa się impreza, z tym że jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom - organem właściwym jest:

1) w przypadku dróg różnych kategorii - organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii,

2) w przypadku dróg tej samej kategorii - organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy,

 

Zgodnie z powyższymi zapisami organami właściwymi do wydawania zezwoleń są:

 • Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w przypadku dróg krajowych - z wyłączeniem dróg krajowych będących w kompetencji Prezydentów miast,
 • Marszałek Województwa - dla dróg wojewódzkich - z wyłączeniem dróg wojewódzkich będących w kompetencji Prezydentów miast,
 • Starosta - dla dróg powiatowych i gminnych - z wyłączeniem dróg powiatowych i gminnych będących w kompetencji Prezydentów miast,
 • Prezydent miasta dla dróg publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych,

przy czym drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi są drogi publiczne określone zgodnie z przepisami o drogach publicznych. Zarządzanie ruchem na drogach w strefie zamieszkania, z wyjątkiem dróg publicznych, należy do podmiotów zarządzających tymi drogami.

 

Wymagania formalne

Wniosek powinien zawierać w szczególności (podstawa: art. 65b ust. 3 ustawy):

 1. imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy;
 2. rodzaj i nazwę imprezy;
 3. informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy;
 4. informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy;
 5. wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw;
 6. podpis organizatora lub jego przedstawiciela.

Do wniosku należy dołączyć (podstawa: art. 65b. ust. 4 ustawy):

 1. szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 2. wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia;
 3. program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw;
 4. plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt 3 ustawy;
 5. zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy - do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw;
 6. pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych.

Organ zarządzający ruchem, wydaje zezwolenie po (podstawa: art. 65b ust. 5 ustawy):

 1. zasięgnięciu opinii właściwego ze względu na miejsce imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku imprezy odbywającej się na drogach w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej - odpowiednio właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej – powyższe organy powinny przedstawić opinię do organu zarządzającego ruchem, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia;
 2. uzgodnieniu zakresu ograniczenia ruchu i wynikających stąd warunków przeprowadzenia imprezy z organami zarządzającymi ruchem na drogach, na których ma się odbyć impreza.

Organ wydający zezwolenie odmawia jego wydania (podstawa: art. 65c ustawy):

 1. jeżeli organizator nie spełnia podanych w dalszej części warunków dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy;
 2. jeżeli pomimo spełnienia ww. warunków:
  1. istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości,
  2. impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, a nie ma możliwości zorganizowania objazdów niepowodujących istotnego zwiększenia kosztów ponoszonych przez uczestników ruchu drogowego.

Jednocześnie decyzją o rygorze natychmiastowej wykonalności organ wydający zezwolenie cofa wydane zezwolenie (podstawa: art. 65d ustawy), gdy istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia albo mienia wielkiej wartości lub impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego

Organizowane imprezy, pomimo posiadanego zezwolenia, mogą być również przerwane w czasie ich trwania przez organy kontroli ruchu drogowego (podstawa art. 65g praw o ruchu drogowym). Dotyczy to przypadków naruszenia warunków określonych w zezwoleniu (miejsce, trasa lub czas jej trwania nie są zgodne z warunkami określonymi w zezwoleniu) lub gdy istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości albo przebieg imprezy powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Oczywiście w przypadku braku zezwolenia impreza jest również przerywana przez organ kontroli ruchu drogowego (podstawa: art. 65f ustawy).

Opłaty

Opłata skarbowa (jeżeli wnioskodawca nie jest wyłączony lub zwolniony z opłaty) za wydanie zezwolenia wynosi 48,00 zł. Ustawa dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2016r., poz.1827).
Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju.

Przepisy powyższe nie dotyczą procesji, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym, które odbywają się na drogach na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Do pobrania:

 • WNIOSEK o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny [ DOCX ]
15 lipca 2019
Czytaj więcej o: Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Usuwanie i holowanie pojazdów – informacja dla właścicieli pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.

Pojazd usunięty z drogi na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), na koszt właściciela umieszcza się na wyznaczonym przez Starostę Buskiego parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie.

PROCEDURA ODBIORU POJAZDU Z PARKINGU.

 1. Odbiór pojazdu odholowanego na parking strzeżony na podstawie dyspozycji Policji / Straży Miejskiej możliwy jest dopiero po uiszczeniu opłaty za jego usunięcie z drogi (holowanie) i przechowywanie na parkingu strzeżonym.
 2. Opłaty pobiera Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju (ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój). Stawki opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym na obszarze Powiatu Buskiego ustala corocznie w drodze uchwały Rada Powiatu w Busku-Zdroju.
 3. Aktualnie w tym zakresie obowiązuje uchwała Nr II/18/2018 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z dróg  powiatu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 4. Opłata za przechowywanie naliczana jest za każdą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym, natomiast opłata za usunięcie pojazdu (holowanie) ma charakter jednorazowy.
 5. Przed dokonaniem wpłaty należy skontaktować się z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, w celu ustalenia całkowitej kwoty opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu:
  - telefonicznie 41 370 50 47
  - lub osobiście w Starostwie Powiatowym w pokoju nr 7 (na parterze).
 6. Wpłaty należy dokonać:
  a) w kasie Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju - pok. nr 2 (na parterze)
  pn. - pt. godz. 7.45 - 14.30 lub
  b) na wskazany poniżej rachunek bankowy Starostwa:
  Nadwiślański Bank Spółdzielczy O/w Busku-Zdroju nr konta: - 49 8517 0007 0010 0070 7563 0014
  na druku płatności należy umieścić następujące dane:
  - imię i nazwisko właściciela (posiadacza) pojazdu, - marka i nr rejestracyjny pojazdu,
  - kwota za usunięcie pojazdu z drogi (holowanie),
  - opłata za przechowywanie pojazdu na parkingu (ilość dób przechowywania x stawka kwotowa za dobę przechowywania).

W przypadku płatności na wskazany powyżej rachunek bankowy po godzinach pracy Starostwa Powiatowego lub w dni wolne od pracy opłatę nalicza właściwy pracownik firmy zajmującej się holowaniem i przechowywaniem pojazdów.

 1. Warunkami odbioru pojazdu z w/w parkingu jest okazanie przez osobę uprawnioną:
  1) zezwolenia wystawionego przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu (Policja, Straż Miejska) o ile jest wymagane,
  2) dokumentu tożsamości,
  3) dokumentu upoważniającego do używania pojazdu (np. dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, pokwitowanie wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe),
  4) dowodu zapłaty za całkowity koszt usunięcia i przechowywania pojazdu.
 2. Po uiszczeniu opłaty należy udać się na parking strzeżony w celu odbioru pojazdu:

„MOTOZBYT” Tadeusz Krzemiński Stacja Obsługi Samochodów
ul. Partyzantów 69
28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 26 79

Odbiór pojazdu możliwy jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 18.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, tel. 41 378 26 79.

Pojazd z parkingu odbiera właściciel (posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe). Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, należy przedłożyć dodatkowo upoważnienie od współwłaściciela/li do odbioru pojazdu z parkingu.

INFORMUJEMY:

Zgodnie z art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym nieodebranie pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia z drogi (w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 lub 2 w/w ustawy) spowoduje, że Starosta Buski wystąpi do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz Powiatu.

W przypadku orzeczenia przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Buskiego koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania zostaną ściągnięte od właściciela pojazdu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.). Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje starosta.

W związku z powyższym jeżeli Twój pojazd w trybie art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) został usunięty na parking strzeżony, nie czekaj aż kwota na rachunku za jego usunięcie i przechowanie przekroczy wartość pojazdu. Odbierz go i pokryj należność, póki rachunek nie sięga tysięcy złotych! Postępowanie może trwać wiele miesięcy - przez cały czas rosną jego koszty, które obciążają właściciela (posiadacza) pojazdu.

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: Usuwanie i holowanie pojazdów – informacja dla właścicieli pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.