Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Przebieg i efekty kontroli

5 czerwca 2006
Czytaj więcej o: Przebieg i efekty kontroli

Przebieg kontroli w 2018 r.

Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w 2018 r. w zakresie nadzoru i kontroli:

1. Sprawował nadzór nad pracą jednostek oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Buski.
2. Nadzorował i weryfikował pod względem zgodności z prawem prowadzenie dokumentacji organizacyjno - administracyjnej podległych jednostek.
3. Zrealizował kontrole przewidziane Planem kontroli w:
•    podległych szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych,
•    organizacjach pozarządowych, które otrzymały dotacje z budżetu Powiatu na organizację zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej,


Łącznie przeprowadzono 77 bezpośrednich kontroli (wykaz kontroli).

23 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Przebieg kontroli w 2018 r.

Procedura ubiegania się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego

Procedura ubiegania się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Miejsce załatwiania spraw:
Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
pokój nr 9
tel. 41 370 50 33

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta (parter)


Sposób realizacji:

  1. Należy złożyć wniosek o wszczęcie procedury egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.
  2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
  3. Klauzula informacyjna dotycząca pozyskiwania danych osobowych [ PDF ]

Przyjmowanie wniosków:

  1. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, Starosta Buski wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
  2. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, Starosta Buski wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku


Opłaty: bez opłat.


Podstawa prawna:

  1. Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


Tryb odwoławczy

Odwołanie do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o nadaniu stopnia nauczyciela mianowanego za pośrednictwem Starosty Buskiego.

5 czerwca 2006
Czytaj więcej o: Procedura ubiegania się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego, wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych dla całego Powiatu Buskiego

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. Niniejsze przedsięwzięcie jest częścią Projektu „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (dalej w skrócie „RPO”) na lata 2014-2020, oś Priorytetowa VII „Sprawne usługi publiczne” Działanie 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”. Mając na uwadze powyższe Wykonawca musi realizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych w wytycznych i dokumentach programowych RPO, zapewniając tym samym należytą jakość produktów i terminowość ich wykonania.
  2. Podstawowym celem Zamówienia jest digitalizacja dokumentacji papierowej PZGiK, celem zasilenia baz danych systemu służącego do prowadzenia PZGiK, co pozwoli na świadczenia e-usług publicznych informacji przestrzennej na wysokim poziomie dojrzałości oraz sprawną realizację kolejnych zadań przewidzianych w Projekcie. W wyniku podjętych działań wynikowa baza musi zostać przygotowana do wykonania kolejnych, planowanych w ramach projektu zadań, a w szczególności budowy zaawansowanego Geoportalu powiatowego, pozwalającego na bieżącą obsługę w sposób w pełni zautomatyzowany zgłoszeń prac geodezyjnych, realizowanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej digitalizacji materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zgromadzonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Busku-Zdroju, wraz z opracowaniem danych przestrzennych i opisowych, uzupełnienie metadanymi, ich integracją z obiektami baz danych PZGiK, wykonaniem stosownych raportów i wykazów oraz dokumentacji przeprowadzonych prac.
18 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego, wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych dla całego Powiatu Buskiego

Protokół Nr 7/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Protokół Nr 7/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 9 stycznia 2019 r.  [ PDF ]

17 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Protokół Nr 7/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Ogłoszenie o zamówieniu: DOSTAWY ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH NA 2019 ROK

Przedmiotem zamówienia są: Dostawy artykułów spożywczych suchych, mięs i wędlin, produktów głęboko mrożonych, pieczywa i ciast, jaj kurzych, mleka i przetworów mlecznych, warzyw i owoców oraz ziemniaków  do internatu Zespołu Szkół Techniczo - Informatycznych  w Busku - Zdroju, Al. Mickiewicza 23, 28-100 Busko - Zdrój. Dowóz artykułów  musi się odbywać transportem Wykonawcy, zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi i zasadami systemu HACCP.

8 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: DOSTAWY ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH NA 2019 ROK

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu

KR.ZUZ.1.421.416.2018.MG

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

17 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu