Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Kompleksowy plan rozwoju szkół w Powiecie Buskim na lata 2015-2020

KOMUNIKAT
ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU
z dnia 26 stycznia 2016 r.

o podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia programu „Kompleksowy plan rozwoju szkół w Powiecie Buskim na lata 2015-2020”18 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Kompleksowy plan rozwoju szkół w Powiecie Buskim na lata 2015-2020

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac przy zabytkach w roku 2019

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach na rok 2019.

 

17 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac przy zabytkach w roku 2019

Oznakowanie zabytku wpisanego do rejestru zabytków

Wniosek o umieszczenie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znaku informującego o tym, że zabytek ten podlega ochronie

Miejsce załatwiania spraw:
Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
pokój nr 30
tel. 41 370 50 45, 41 370 50 50

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta.

Sposób realizacji:

 1.  Druk wniosku o umieszczenie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znaku informującego o tym, że zabytek ten podlega ochronie należy pobrać w pokoju nr 1 D lub ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju (wniosek do pobrania [ doc] [ pdf ] ).
 2.  Do wniosku należy dołączyć wymagane we wniosku dokumenty, w tym oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania zabytkiem nieruchomym (druk do podrania [ doc ] [ pdf ] ).
 3.  Wniosek jest rozpatrywany przez Starostę Buskiego bez zbędnej zwłoki zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.


Przyjmowanie wniosków:

Wnioski można składać w ciągu całego roku.


Opłaty:

10 zł - opłata ustalona na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz część I pkt 53 załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282

17 zł. – pełnomocnik - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa ustalona na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 oraz Część IV Załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282.


Podstawa prawna:

art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)

 

Tryb odwoławczy

Rozstrzygnięcie następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy jak dla decyzji administracyjnej.

29 stycznia 2014
Czytaj więcej o: Oznakowanie zabytku wpisanego do rejestru zabytków

Ochrona Zabytków

INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH NA DOFINANSOWANIE PRAC PRZY ZABYTKACH

Program Opieki nad Zabytkami na lata: [ 2009 - 2013] [ 2013 - 2016 ] [ 2017 - 2020 ]

DOTACJE NA RENOWACJĘ ZABYTKÓW

 • Uchwała Nr XXIII/203/2008 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • Uchwała Nr XXIX/255/2009 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/203/2008 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XLV/380/2010 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/203/2008 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie Załącznik1
 • Uchwała nr 259/2009 [ PDF ]
 • Uchwała Nr XII/96/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII / 203 / 2008 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. pdf
  Uzasadnienie

 

Wzory dokumentów związane z procedurą udzielania dotacji na dofinansowanie prac przy zabytkach.

 • WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI [ DOC ]
  Karta oceny wymogów formalnych [ DOC ]
 • Karta oceny wymogów merytorycznych [ DOC ]
 • Sprawozdanie [ DOC ]

 

Procedura wydawania zgody na oznakowanie zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

 

 

1 marca 2010
Czytaj więcej o: Ochrona Zabytków

Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.272.3.2019 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z wykonaniem kompleksowej digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego Powiatu Buskiego

Przedmiotem zamówienia jest „Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z wykonaniem kompleksowej digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego Powiatu Buskiego”

a)   Niniejsze przedsięwzięcie jest częścią Projektu „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (dalej w skrócie „RPO”) na lata 2014-2020, oś Priorytetowa VII „Sprawne usługi publiczne” Działanie 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”. Mając na uwadze powyższe Wykonawca musi realizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych w wytycznych i dokumentach programowych RPO, zapewniając tym samym należytą jakość produktów i terminowość ich wykonania.

b)   Podstawowym celem Zamówienia jest monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac, związanych z wykonaniem digitalizacji dokumentacji analogowej PZGiK, celem zasilenia baz danych systemu służącego do prowadzenia PZGiK, co pozwoli na świadczenia e-usług publicznych informacji przestrzennej na wysokim poziomie dojrzałości oraz sprawną realizację kolejnych zadań przewidzianych w Projekcie.

 

15 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.272.3.2019 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z wykonaniem kompleksowej digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego Powiatu Buskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju

 

  ADRES
ul.Mickiewicza 27
28-100 Busko-Zdrój

  KONTAKT
tel. (0-41) 370 81-86 Sekretariat
      (0-41) 370-81-82 Dyrektor
      (0-41) 370-81-84 Księgowość
      (0-41) 370-81-88 Bariery, PFRON
      (0-41) 370-81-87 Psycholog
fax: (041) 378 84 58

  DYREKTOR
Andrzej Smulczyński


www: http://www.centrumbusko.pl
e-mail: centrum@centrumbusko.pl
ePUAP: /pcprbusko/SkrytkaESP

23 maja 2006
Czytaj więcej o: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju

Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB

Opis przedmiotu zamówienia.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

25 lutego 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB