Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

INFORMACJA STAROSTY BUSKIEGO

INFORMACJA STAROSTY BUSKIEGO

Działając na podstawie art. 8c ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703) Starosta Buski informuje, że w związku z uprawomocnieniem się decyzji znak: GKN.6810.4.47.2016 z dnia 17.05.2017 r., o której mowa w art. 8a ust. 7 ustawy wyznaczam do dnia 30 czerwca 2018 r. termin składania wniosków o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową oraz ustalenia wykazu uprawnionych do udziału w tej wspólnocie. Wnioski mogą składać osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Piasek Mały, o których mowa w art. 6a ustawy tj. osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości Piasek Mały lub prowadzą w tej miejscowości gospodarstwo rolne, jeżeli w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej wsi Piasek Mały.

27 czerwca 2017
Czytaj więcej o: INFORMACJA STAROSTY BUSKIEGO

Ogłoszenie nr 4/2017

W dniu 26 czerwca 2017 r. na terenie miasta Busko-Zdrój znaleziono telefon komórkowy. Właściciel jest proszony o zgłoszenie się do Starostwa Powiatowego  w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 15  lub o kontakt telefoniczny (41) 370 50 03.

27 czerwca 2017
Czytaj więcej o: Ogłoszenie nr 4/2017

Decyzja GKN.6810.4.5.2017 z dnia 27.06.2017 r.

Busko-Zdrój, dnia 27.06.2017 r.

Znak: GKN.6810.4.5.2017

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703),

O r z e k a m

Uznać działki gruntu położone w miejscowości Błotnowola, gm. Nowy Korczyn oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 629, 630, 631/1, 632/1, 634, 635, 636, 637, 641, 647, 649, 657, 660, 662, 663, 664 o łącznej pow. 5.12 ha, działki gruntu położone w miejscowości Parchocin gm. Nowy Korczyn oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 31, 67, 232, 287 o łącznej pow. 3.13 ha, za mienie gromadzkie.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwach Błotnowola i Parchocin oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni w Urzędzie Gminy Nowy Korczyn oraz w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowy Korczyn i Powiatu Buskiego oraz w prasie lokalnej.

27 czerwca 2017
Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6810.4.5.2017 z dnia 27.06.2017 r.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 1a)

Znak sprawy: AB.6743.1.14.2017


W dniu 23.06.2017 r. Pani Agnieszka Kulpińska dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na rozbudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na cele związane z użytkowaniem budynku w Busku - Zdroju.

27 czerwca 2017
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 1a)

Ogłoszenie o naborze - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w PCPR Busko-Zdrój

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
w PCPR Busko-Zdrój

Al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój

Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu

27 czerwca 2017
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w PCPR Busko-Zdrój

Ogłoszenie o zamówienu - Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, dobudowa do hali sportowej siłowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont warsztatów na potrzeby szkolnictwa ...

Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, dobudowa do hali sportowej siłowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont warsztatów na potrzeby szkolnictwa zawodowego, zakup wyposażenia do celów dydaktycznych.

Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zadania Powiat Buski ubiega się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne”, działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”.

 

9 czerwca 2017
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówienu - Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, dobudowa do hali sportowej siłowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont warsztatów na potrzeby szkolnictwa ...

Protokół Nr 130/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Protokół Nr 130/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 14 czerwca 2017 r.  [ PDF ]

26 czerwca 2017
Czytaj więcej o: Protokół Nr 130/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu